Zachodniopomorski Fundusz Rozwoju Regionalnego w Szczecinie prowadzi nabór wniosków na Pożyczkę Uniwersalną i Pożyczkę Miejską

|
Grupa Doradcza KDRC

POŻYCZKA UNIWERSALNA

Przeznaczona jest na finansowanie celów obrotowych i/lub inwestycyjnych służących wsparciu rozwoju mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw, prowadzących działalność lub posiadających siedzibę na terenie województwa zachodniopomorskiego. Finansowanie udzielane jest w kwocie brutto.

Cele obrotowe (bieżące), tj. finansowanie zapotrzebowania na kapitał obrotowy/pokrycie bieżących wydatków przedsiębiorstwa wynikających z prowadzenia działalności gospodarczej;

Cele inwestycyjne/inwestycyjno-obrotowe, tj. finansowanie przedsięwzięć o charakterze inwestycyjnym, realizowanych na terenie województwa zachodniopomorskiego oraz zapotrzebowania na kapitał obrotowy (częściowo), m.in.:

 •  zakup, budowę lub modernizację obiektów produkcyjnych, usługowych, handlowych lub innych składników majątku trwałego przedsiębiorstwa;

 • zakup maszyn, urządzeń lub modernizację posiadanego parku maszynowego, w tym także zakup środków transportu bezpośrednio związanych z celem realizowanego przedsięwzięcia,

 • wdrażanie nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych, w tym także zakup niezbędnych licencji, patentów itp.,

 • zakup wartości niematerialnych i prawnych,

 • tworzenie nowych miejsc pracy,

 • kapitał obrotowy/pokrycie bieżących wydatków przedsiębiorstwa wynikających z prowadzenia działalności gospodarczej (w tym niezwiązanych bezpośrednio z realizowaną inwestycją), w wysokości stanowiącej do 30% wartości udzielonej pożyczki.

Kwota pożyczki, okres finansowania, karencja w spłacie

 • na cele obrotowe

  – do 100 000,00 zł z okresem spłaty do 36 m-cy (możliwa karencja w spłacie kapitału do 3 m-cy) – do 250 000,00 zł z okresem spłaty do 60 m-cy (możliwa karencja w spłacie kapitału do 3 m-cy)

 • cele inwestycyjne/inwestycyjno – obrotowe – do 750 000,00 zł z okresem spłaty do 96 m-cy (możliwa karencja w spłacie kapitału do 6 m-cy)

Oprocentowanie pożyczki wg stałej i zmiennej stopy procentowej.

Prowizja – od 1 do 2%.

Jednym z warunków uzyskania pożyczki jest ustanowienie prawem przewidzianego zabezpieczenia.​

POŻYCZKA MIEJSKA

Służy wsparciu projektów jednostek organizacyjnych, jednostek samorządu terytorialnego posiadających osobowość prawną, towarzystw budownictwa społecznego, spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych.

Przeznaczona może być na:

 • odnowę tkanki mieszkaniowej budynków mieszkalnych wielorodzinnych (w szczególności ścian zewnętrznych, ścian nośnych, fundamentów, dachów, stropów, strychów, ciągów komunikacyjnych, systemówwentylacji, pralni, suszarni, przechowalni wózków dziecięcych i rowerów, wind oraz instalacji centralnego ogrzewania, instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych i elektrycznych), a także wykorzystywanych przez nie kotłowni i innych pomieszczeń gospodarczych,

 • wymianę izolacji przeciwwilgociowej,

 • instalację czujników czadu i gazu,

 • wymianę instalacji gazowej,

 • likwidację systemów ogrzewania opartych na paliwie węglowym i zamiana na alternatywne źródło ogrzewania,

 • wykonanie instalacji ciepłej wody,

 • likwidacja toalet na klatkach schodowych – dostosowanie, remont instalacji kanalizacyjnej,

 • instalację fotowoltaiki,

 • zagospodarowanie terenu zielonego stanowiące  część realizowanej inwestycji,

 • inne nakłady niezbędne do realizacji Przedsięwzięcia Inwestycyjnego.

Kwota pożyczki do 1 000 000,00 zł na okres do 15 lat (180 m-cy) z możliwością zastosowania karencji w spłacie kapitału do 6 m-cy.

Oprocentowanie w oparciu o stopę referencyjną powiększoną o marżę.

Prowizja – 0%

Jednym z warunków uzyskania pożyczki jest ustanowienie prawem przewidzianego zabezpieczenia.

Zapraszamy do kontaktu.