Większe wsparcie kredytobiorców

|
Grupa Doradcza KDRC

Ustawa o zmianie ustawy o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy, oraz niektórych innych ustaw liberalizuje zasady otrzymywania i wzmacnia instrumenty wsparcia. Pomoc od 1 stycznia 2020 r. będzie większa i będzie udzielana dłużej.

Nowelizacja ma na celu zmianę mechanizmu wsparcia oraz wprowadzenie nowego instrumentu wspierającego dobrowolną restrukturyzację kredytów denominowanych lub indeksowanych do walut innych niż te, w których kredytobiorcy uzyskują dochody.

Pomoc skierowana jest do kredytobiorców posiadających kredyty w złotówkach, jak też denominowane i indeksowane do walut obcych. Przewidziano zwrotne wsparcie finansowe na spłatę kredytu mieszkaniowego, zaciągniętego w złotówkach lub w walucie obcej, dla kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej na skutek obiektywnych okoliczności, i pożyczkę na pokrycie pozostałej części zadłużenia. Wsparcie będzie udzielane nie dłużej niż przez 36 miesięcy, w miesięcznych ratach nie wyższych niż 2 tys. zł. Kredytobiorca nadal będzie więc miał możliwość otrzymania zwrotnego wsparcia finansowego na spłatę zadłużenia, wydłuży się natomiast maksymalny czas jego otrzymywania z 18 do 36 miesięcy. Zwiększono także wysokość miesięcznego wsparcia z 1.500 zł do 2.000 zł, co oznacza, że całościowo może ono osiągnąć 72.000 zł.

W przypadku sprzedaży nieruchomości, na której zabezpieczono zobowiązanie, kiedy kwota uzyskana ze sprzedaży nie pokryje całej wysokości zobowiązania, możliwe będzie uzyskanie przez kredytobiorcę jednorazowej pożyczki w wysokości do 72.000 zł.

Zwrot wsparcia lub pożyczki na spłatę zadłużenia dokonywany będzie
w 144 równych nieoprocentowanych miesięcznych ratach, przy czym terminowa spłata 100 rat będzie oznaczała umorzenie reszty zobowiązania.

W ramach zmian określono tryb odwoławczy od decyzji kredytodawcy o odrzuceniu wniosku kredytobiorcy o przyznanie wsparcia lub pożyczki. W razie odrzucenia przez kredytodawcę wniosku, kredytobiorca będzie mógł zwrócić się do Rady Funduszu Wsparcia Kredytobiorców o dodatkową jego weryfikację.

Ustawa modyfikuje także dotychczas obowiązujące kryteria przyznawania wsparcia. Obniżono wartość – uprawniającego do skorzystania ze wsparcia – wskaźnika RdD (stosunek wydatków kredytobiorcy związanych z obsługą miesięcznej raty kapitałowej i odsetkowej kredytu mieszkaniowego do miesięcznego dochodu gospodarstwa domowego kredytobiorcy) z 60 do 50% oraz dwukrotnie podwyższono progi dochodowe, po których przekroczeniu wsparcie nie będzie udzielane. Nie będzie już warunku, że wsparcie nie mogło być przyznane kredytobiorcy, który był najemcą innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego.

Środki na sfinansowanie wsparcia i pożyczki wypłacane będą za pośrednictwem BGK z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców pochodzącego ze składek banków.