Tarcza 5.0 – dla branży turystycznej

|
Grupa Doradcza KDRC
Od 15 października br. można składać wnioski o wsparcie tylko elektronicznie – przez PUE ZUS (z oświadczeniami pod rygorem odpowiedzialności karnej).

 

ŚWIADCZENIE POSTOJOWE

Ze świadczenia postojowego mogą skorzystać agenci turystyczni, piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni (tj. przedsiębiorcy, których rodzaj przeważającej działalności, wg PKD 2007, oznaczony jest kodem: 79.11.A lub 79.90.A).

Agent turystyczny musi spełniać następujące warunki:

 • mieszka w Polsce i jest obywatelem RP albo ma prawo czasowego lub stałego pobytu na terytorium RP,

 • rozpoczął prowadzenie działalności przed 1 kwietnia 2020 r.,

 • ma przestój w prowadzeniu działalności z powodu COVID-19,

 • nie podlega ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu, np. umowy o pracę, zlecenia, chyba że podlega ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej.

Pilot wycieczek i przewodnik turystyczny musi spełniać następujące warunki:

 • mieszka w Polsce i jest obywatelem RP albo ma prawo czasowego lub stałego pobytu na terytorium RP,

 • ma przestój w prowadzeniu działalności z powodu COVID-19,

 • zawiesił prowadzenie działalności po 31.08.2019 r.,

 • jego działalność ma charakter sezonowy i w 2019 r. wykonywał ją maksymalnie przez 9 miesięcy.

Aby otrzymać świadczenie postojowe, na PUE ZUS trzeba złożyć wniosek RSP-DB.

Świadczenie to wynosi 2.080 zł i można je otrzymać maksymalnie 3 razy. Kwota świadczenia postojowego, które ZUS wypłaci w 2020 r., jest wolna od podatku dochodowego.

Aby skorzystać ze świadczenia postojowego kolejny raz, należy złożyć oświadczenie we wniosku RSP-DK, że sytuacja materialna nie poprawiła się.

 

DODATKOWE ŚWIADCZENIE POSTOJOWE

Prawo do dodatkowego świadczenia postojowego mają prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą oznaczoną, wg PKD 2007, kodem:

 • 49.39.Z – pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany,
 • 77.39.Z – wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 • 79.11.A – działalność agentów turystycznych,
 • 90.01.Z – działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych,
  90.02.Z – działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych,
 • 93.29.A – działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni,
 • 93.29.B – pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 • 93.29.Z – pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna.

 

Przedsiębiorca otrzyma dodatkowe świadczenie postojowe, jeśli:

 • rodzaj jego przeważającej działalności oznaczony jest ww. kodem PKD,

 • przychód z tej działalności (w rozumieniu przepisów podatkowych) w miesiącu przed tym, w któ- rym składa wniosek, jest niższy co najmniej o 75% w stosunku do tego, który uzyskał w tym samym miesiącu w 2019 r.,

 • wcześniej skorzystał ze świadczenia postojowe- go – otrzymał co najmniej jedno świadczenie.

Dodatkowe świadczenie postojowe stanowi pomoc publiczną.

Można z niego skorzystać maksymalnie 3 razy (wniosek RSP-DD), w wysokości wcześniej wypłaconego świadczenia postojowego (2.080 zł albo 1.300 zł). Kwota wypłaconego dodatkowego świadczenia po- stojowego w 2020 r. jest opodatkowana.

 

ZWOLNIENIE Z OPŁACANIA SKŁADEK ZA LIPIEC, SIERPIEŃ I WRZESIEŃ BR.

Przysługuje płatnikom sektora turystycznego, hotelarskiego, organizacji i obsługi targów, konferencji, wystaw – na podstawie kodu przeważającej działalności przedsiębiorcy według PKD 2007:

 • 49.39.Z – pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany,
 • 55.10.Z – hotele i podobne obiekty zakwaterowania,
 • 77.39.Z – wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 • 79.11.A – działalność agentów turystycznych,
 • 79.90.A – działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych,
 • 82.30.Z – działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,
 • 90.01.Z – działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych,
 • 90.02.Z – działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych,
 • 93.29.A – działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni,
 • 93.29.B – pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 • 93.29.Z – pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna.

Aby skorzystać ze zwolnienia z opłacania składek na: ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, FGŚP, Fundusz Emerytur Pomostowych za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 r., zainteresowany musi spełniać następujące warunki:

 •  rodzaj przeważającej działalności musi być ozna- czony ww. kodem PKD,
 • był zgłoszony jako płatnik składek przed 30 czerwca 2020 r.,
 • przychód z działalności (w rozumieniu przepisów podatkowych) uzyskany w pierwszym miesiącu kalendarzowym, za który składa wniosek o zwol-nienie z opłacania składek, jest niższy co najmniej o 75% w stosunku do przychodu, który uzyskał w tym samym miesiącu w 2019 r.,
 • złożył deklaracje rozliczeniowe i imienne raporty miesięczne za miesiące wskazane we wniosku najpóźniej do 31 października br. (chyba że jest zwolniony z obowiązku ich składania),
 • złoży wniosek o zwolnienie z opłacania składek (RDZ-B) nie później niż do 30 listopada 2020 r.

Tę pomoc publiczną może otrzymać przedsiębiorstwo, które na 31 grudnia 2019 r. i na dzień złożenia wniosku nie było w trudnej sytuacji ekonomicznej. Jeżeli zwolniony opłacił składki, może wystąpić o ich zwrot.