Rzecznik Praw Podatnika

|
Grupa Doradcza KDRC

Gwarantem ochrony praw podatników będzie Rzecznik Praw Podatnika, który ma wspierać zmianę i tworzenie nowych standardów funkcjonowania administracji skarbowej. W rządowym projekcie ustawy zawarto także Kartę Praw Podatnika, która ma stanowić przyjazny i dostępny przewodnik po prawie podatkowym dla każdego.

Rzecznik będzie niezależnym fachowcem, do którego podatnik będzie mógł się zwrócić z prośbą o pomoc w kontaktach z administracją skarbową. Rzecznik, jako wysokiej klasy specjalista w zakresie prawa podatkowego, będzie stał na straży praw podatników, szczególnie poszanowania zasady zaufania do władzy publicznej, bezstronności, równego i sprawiedliwego traktowania, respektowania słusznych interesów podatników oraz racjonalności działania organów podatkowych wobec nich.

Projekt ustawy określa katalog zadań i uprawnień Rzecznika, w tym m.in. prawo do:

 • przedstawiania organom, organizacjom lub instytucjom publicznym wniosków zmierzających do zapewnienia skutecznej ochrony praw podatnika, wzmocnienia spójności prawa podatkowego, usunięcia zbędnych procedur czy wymogów formalnych lub usprawnienia załatwiania spraw;

 • analizowania sposobu załatwiania skarg i wniosków podatników przez organy podatkowe (na tej podstawie szef Krajowej Administracji Skarbowej będzie mógł przedstawić wnioski służące poprawie obsługi podatników);

 • występowania do właściwych organów z wnioskami o podjęcie inicjatywy ustawodawczej albo o wydanie lub zmianę aktów normatywnych dotyczących spraw podatkowych;

 • uczestniczenia jako mediator w postępowaniu podatkowym i sądowo-administracyjnym;

 • występowania do ministra finansów z wnioskiem o wydanie interpretacji ogólnej, m.in. w sprawach budzących poważne wątpliwości interpretacyjne;

 • występowania do właściwego organu z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej w sprawie podatnika, który nie ma możliwości samodzielnego złożenia takiego wniosku lub sprawia mu to nadmierną trudność;

 • prowadzenia działalności edukacyjnej i informacyjnej z obszaru prawa podatkowego, a zwłaszcza dotyczącej praw i obowiązków podatnika wynikających z przepisów prawa podatkowego.

  Rzecznik będzie działał z urzędu lub na wniosek, m.in. podatników, organizacji przedsiębiorców lub samorządu zawodowego. Organy i instytucje, do których Rzecznik się zwróci o pomoc, będą zobowiązane do współpracy i udzielania mu nieodpłatnej pomocy.

  Będzie on powoływany – przez premiera na 6-letnią kadencję – w otwartym i konkurencyjnym naborze spośród kandydatów spełniających wymagania określone w ustawie Organ ten będzie wykonywał swoje zadania przy pomocy Biura Rzecznika Praw Podatnika oraz nie więcej niż 16 zastępców i nie więcej niż 32 przedstawicieli terenowych.

  Ustawa o Rzeczniku Praw Podatnika ma wejść w życie 1 stycznia 2020 r.