Reprywatyzacja w naturze

|
Grupa Doradcza KDRC

Nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami wprowadza zasadę, że każdemu poprzedniemu właścicielowi lub jego spadkobiercy przysługuje żądanie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości lub jej części, jeżeli stała się ona zbędna na cel określony w decyzji o wywłaszczeniu.

Przewiduje ponadto 20-letni termin na złożenie wniosku o zwrot takiej nieruchomości lub jej części, co powinno zamknąć okres niepewności co do sytuacji prawnej zainteresowanych stron. Po upływie tego terminu właściwy organ będzie zwolniony z obowiązku informowania o możliwości zwrotu wywłaszczonej nieruchomości lub udziału w niej.

Nowelizacja stanowi wykonanie wyroków Trybunału Konstytucyjnego z 14 lipca 2015 r. (sygn. akt SK 26/14)i 12 grudnia 2017 r. (sygn. akt SK 39/15).

Przewidziano także termin 1 roku na żądanie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości, jeżeli w dniu wejściaw życie nowelizacji upłynęło już 20 lat od dnia, w którym decyzja o wywłaszczeniu stała się ostateczna.

Poza tym roczny termin będzie obowiązywał na złożenie wniosku o zwrot nieruchomości, jeśli od 1 stycznia 1998 r. do dnia wejścia ustawy w życie nie było to możliwe ze względu na brak zgody wszystkich uprawnionych.

Przewidziano termin 1 roku na żądanie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości, jeżeli w dniu wejścia w życie nowelizacji upłynęło już 20 lat od dnia wywłaszczenia.

Jeśli od dnia, w którym decyzja o wywłaszczeniu stała się ostateczna, nie upłynęło 20 lat, to w razie powzięcia zamiaru użycia wywłaszczonej nieruchomości lub jej części na inny cel niż określony w decyzji o wywłaszczeniu, właściwy organ będzie zawiadamiał poprzedniego właściciela lub jego spadkobiercę o tym zamiarze, informując równocześnie o możliwości zwrotu wywłaszczonej nieruchomości lub udziału w tej nieruchomości albo części wywłaszczonej nieruchomości lub udziału w tej części. W przypadku niezłożenia przez uprawnionego wniosku o zwrot wywłaszczonej nieruchomości lub udziału w tej nieruchomości albo części wywłaszczonej nieruchomości lub udziału w tej części w terminie 3 miesięcy od zawiadomienia uprawnienie do zwrotu wywłaszczonej nieruchomości lub udziału w tej nieruchomości albo części wywłaszczonej nieruchomości lub udziału w tej części wygaśnie.

Z wnioskiem o zwrot będzie można wystąpić do starosty. Warunkiem zwrotu będzie zwrot przez poprzedniego właściciela lub jego spadkobiercę odszkodowania lub nieruchomości zamiennej.