Rejestry działalności na rzecz spółek lub trustów oraz działalności w zakresie walut wirtualnych

|
Grupa Doradcza KDRC

Od 31 października 2021 r. działalność na rzecz spółek lub trustów oraz działalność w zakresie walut wirtualnych stanowią działalność regulowaną. Podmioty prowadzące dotąd taką działalność powinny do 30 kwietnia 2022 r. uzyskać wpis do odpowiedniego rejestru.

KTO MUSI UZYSKAĆ WPIS DO WŁAŚCIWEGO REJESTRU?

W związku z nowelizacją ustawy o przeciwdziałaniu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, działalność na rzecz spółek lub trustów oraz działalność w zakresie walut wirtualnych stała się działalnością regulowaną w rozumieniu przepisów ustawy – Prawo przedsiębiorców.

Obowiązkowi uzyskania wpisu do odpowiedniego rejestru działalności podlegają wszyscy przedsiębiorcy prowadzący tzw. działalność na rzecz spółek lub trustów, która polega na świadczeniu usług polegających na:

 • tworzeniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej,
 • pełnieniu funkcji członka zarządu lub umożliwianiu innej osobie pełnienia tej funkcji lub podobnej funkcji w osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej,
 • zapewnianiu siedziby, adresu prowadzenia działalności lub adresu korespondencyjnego oraz innych pokrewnych usług osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej,
 • działaniu lub umożliwieniu innej osobie działania jako powiernik trustu, który powstał w drodze czynności prawnej;

 • działaniu lub umożliwieniu innej osobie działania jako osoba wykonująca prawa z akcji lub udziałów na rzecz podmiotu innego niż spółka notowana na rynku regulowanym podlegającym wymogom dotyczącym ujawniania informacji zgodnie z prawem Unii Europejskiej lub podlegająca równoważnym standardom międzynarodowym; oraz wszyscy przedsiębiorcy prowadzący tzw. działalność w zakresie walut wirtualnych, która polega na:

 • wymianie pomiędzy walutami wirtualnymi i środkami płatniczymi;

 • wymianie pomiędzy walutami wirtualnymi;

 • pośrednictwie w wymianach, o których mowa powyżej;

 • prowadzeniu rachunków zapewniających osobom uprawnionym możliwość korzystania z jednostek walut wirtualnych, w tym przeprowadzania transakcji ich wymiany.

  Ponadto nowelizacja ustawy w dodanym rozdziale 11a nakłada na przedsiębiorców prowadzących działalność na rzecz spółek i trustów oraz na przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie walut wirtualnych:

  1. wymóg niekaralności obejmujący umyślne przestępstwa:
 • przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego,
 • przeciwko wymiarowi sprawiedliwości,
 • przeciwko wiarygodności dokumentów,
 • przeciwko mieniu,
 • przeciwko obrotowi gospodarczemu i interesom majątkowym w obrocie cywilnoprawnym,
 • przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi,
 • finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym,
 • popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • wymóg posiadania oraz udokumentowania wiedzy
  2. lub doświadczenia związanego z prowadzoną działalnością regulowaną (np. ukończenia odpowiedniego szkolenia albo wykonywania co najmniej przez rok czynności związanych z działalnością regulowaną), który odnosi się do:
 • osób fizycznych prowadzących działalność regulowaną,
 • członków organów zarządzających,
 • osób kierujących wykonywaniem czynności związanych z prowadzeniem działalności regulowanej,
 • beneficjentów rzeczywistych osób prawnych lub jednostek organizacyjnych prowadzących działalność regulowaną, wspólników tych podmiotów, o ile wspólnikom tym powierzono prowadzenie spraw spółki lub są uprawnieni do jej reprezentacji.

W JAKIM TERMINIE TRZEBA UZYSKAĆ WPIS DO REJESTRU?

Podmioty, które aktualnie prowadzą działalność na rzecz spółek lub trustów oraz działalność w zakresie walut wirtualnych, powinny do 30 kwietnia 2022 r. uzyskać wpis do odpowiedniego rejestru.

Natomiast podmioty, które planują rozpoczęcie takiej działalności od 31 października 2021 r. lub później, powinny uzyskać wpis do odpowiedniego rejestru przed rozpoczęciem faktycznego prowadzenia tego rodzaju działalności.

JAK ZŁOŻYĆ WNIOSEK?

Obydwa rejestry (rejestr działalności na rzecz spółek lub trustów oraz działalności w zakresie walut wirtualnych) prowadzi Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Katowicach. Wniosek o wpis do rejestru można złożyć od 31 października 2021 r. wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP (odpowiednie formularze są tam dostępne).

Wpis do rejestru działalności na rzecz spółek lub trustów podlega opłacie skarbowej w wysokości 616 zł. Potwierdzenie wpłaty dołącza się do wniosku o wpis do rejestru. Wpłaty dokonuje się na rachunek bankowy Urzędu Miasta Katowice: PKO BP S.A. o nr 52 1020 2313 2672 0211 1111 1111 (z dopiskiem odpowiednio: „opłata za wpis do rejestru działalności na rzecz spółek lub trustów” albo „opłata za wpis do rejestru działalności w zakresie walut wirtualnych”). Organ właściwy w sprawach ww. rejestrów dokonuje wpisu do odpowiedniego rejestru w terminie 14 dni od dnia wpływu kompletnego wniosku o wpis wraz z wymaganym oświadczeniem.

Organ właściwy w sprawach ww. rejestrów dokonuje wpisu do odpowiedniego rejestru w terminie 14 dni od dnia wpływu kompletnego wniosku o wpis wraz z wymaganym oświadczeniem.

KARA ADMINISTRACYJNA

Zgodnie z nowymi art. 153a i art. 153b ustawy o przeciwdziałaniu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, podmiot prowadzący działalność na rzecz spółek lub trustów albo prowadzący działalność w zakresie walut wirtualnych, który wykonuje tę działalność bez uzyskania wymaganego wpisu do odpowiedniego rejestru, podlega karze pieniężnej w wysokości do 100 tys. zł.