Przedłużone terminy w podatkach

|
Grupa Doradcza KDRC

Jakie terminy dla podatników przedłużono? 

Do końca 7 miesiąca roku następującego po roku podatkowym, w którym dokonano wypłat, wydłużono termin sporządzenia i przesłania informacji podatkowych IFT-2R przez osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne będące przedsiębiorcami, których rok podatkowy zakończył się w okresie od 31 grudnia 2019 r. do 31 marca 2020 r.

Płatnikom PIT, którzy ponieśli negatywne konsekwencje z powodu COVID-19, wydłużono termin przekazania do urzędu skarbowego: zaliczek na podatek i zryczałtowanego podatku dochodowego, pobranych w marcu, kwietniu i maju od wynagrodzeń z pracy, umów zlecenia i o dzieło oraz z praw autorskich i praw pokrewnych:

  • do 20 sierpnia br. (pobranych w marcu),
  • do 20 października br. (pobranych w kwietniu),
  •  do 20 grudnia br. (pobranych w maju).

Do 31 sierpnia 2020 r. przedłużono obowiązywanie okresu przejściowego, w którym można stosować dotychczasowe przepisy ustawy o podatku akcyzowym w zakresie opodatkowania akcyzą paliw opałowych. Przedsiębiorcy handlujący paliwami opałowymi i ich nabywcy mogą do końca sierpnia br. sprzedawać lub kupować paliwa do celów grzewczych bez konieczności składania zgłoszeń rejestracyjnych uproszczonych w zakresie akcyzy. W tym czasie będą też mogli pobierać i składać oświadczenia o przeznaczeniu tych paliw w postaci papierowej.

W rozporządzeniu z 30 czerwca br. MF zaniechał poboru akcyzy w odniesieniu do płynu do papierosów elektronicznych lub wyrobów nowatorskich, w stosunku do których obowiązek podatkowy w po- datku akcyzowym powstanie w okresie od 1 lipca do 30 września 2020 r.

Wszystkie terminy – określone w dziale III, rozdziale 11a Ordynacji podatkowej dotyczące przekazywania informacji i zawiadomień MDR – nie rozpoczynają się, natomiast rozpoczęte – zostają zawieszone od 31 marca br. do odwołania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii koronawirusa.

Przewidziano także przedłużenie terminów na złożenie informacji o cenach transferowych (TPR) i na złożenie oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych:

  • do 31 grudnia br. – jeśli termin ten (określony wg przepisów ustaw o podatkach dochodowych) upływa w okresie od 31 marca do 30 września 2020 r.
  • o 3 miesiące – jeśli termin ten (określony wg przepisów ustaw o podatkach dochodowych) upływa w okresie od 1 października 2020 r. do 31 stycznia 2021 r. oraz na dołączenie grupowej dokumentacji cen transferowych do dokumentacji lokalnej – do końca 3 miesiąca, licząc od dnia następującego po dniu, w którym upłynął przedłużony termin do złożenia oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych.

Regulacje dotyczące nowego JPK_VAT wejdą w życie od 1 października br. – dla wszystkich podatników, bez względu na ich wielkość.

Do końca 2020 r. zawieszono zaś podatek od sprzedaży detalicznej.