Nowy wzór jednolitego pliku kontrolnego – JPK_V7

|
Grupa Doradcza KDRC
Od dnia 1 października 2020 r. obowiązuje JPK_V7 – czyli nowy wzór Jednolitego Pliku Kontrolnego. Przypominamy, iż termin złożenia pierwszego pliku JPK_V7 za październik upływa 25 listopada 2020 r.

Nowa struktura pliku JPK skierowana jest do wszystkich czynnych płatników podatku VAT, bez rozróżnienia rozmiaru prowadzonej działalności gospodarczej. Wprowadzona zmiana ma w założeniu uprościć raportowanie prowadzonych ewidencji dotyczących podatku VAT.

Nowy plik JPK_V7 zastąpił dotychczasowy plik JPK_VAT oraz deklarację VAT-7/VAT-7K. Dodatkowo, każde rozliczenie VAT będzie automatycznie weryfikowane w zakresie prawidłowości wykazanych kwot podatku należnego i naliczonego, bez konieczności angażowania podatnika.

Zgodnie z treścią rozporządzenia Ministra Finansów Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (dalej: Rozporządzenie) obowiązywać będą dwa rodzaje rozliczenia:

 • miesięczne (JPK_V7M) oraz
 • kwartalne (JPK_V7K).

Plik JPK_VAT może być składany wyłącznie w wersji elektronicznej za okresy miesięczne lub kwartalne do 25 dnia miesiąca za poprzedni okres rozliczeniowy.

 

KODY GTU  I INNE OBOWIĄZKI

Nowy format jednolitego pliku kontrolnego nakłada na przedsiębiorców dodatkowe obowiązki, tj. oznaczenie grupy towarów i usług (kody GTU), oznaczenie rodzajów transakcji oraz oznaczenia dowodów sprzedaży i dowodów nabycia.

Oznaczenia kodów GTU odnoszą się do towarów i usług uznanych za „wrażliwe”, czyli uznanych za najbardziej narażone na nadużycia podatkowe.

Oznaczenia kodów GTU odnoszą się do towarów i usług uznanych za „wrażliwe”, czyli uznanych za najbardziej narażone na nadużycia podatkowe. Załącznik nr 11 do ustawy o VAT określa, jakie towary są uznawane za wrażliwe na gruncie VAT.

W zestawieniu załącznika nr 11 znajdują się m.in.:

 • określone wyroby ze stali niestopowej,
 • złoto inwestycyjne,
 • aluminium, ołów, cynk, cyna, nieobrobione plastycznie,
 • określone wyroby z miedzi,
 • komputery przenośne,
 • telefony komórkowe,
 • surowce wtórne: ze szkła, papieru i tektury, gumy, metalowe,
 • wyroby jubilerskie.

Uwaga! Jeśli mamy wątpliwości, czy dany towar mieści się w tabeli, zawsze możemy zwrócić się z pisemnym wnioskiem o dokonanie klasyfikacji do Ośrodka Klasyfikacji i Nomenklatur Urzędu Statystycznego w Łodzi.

 

Kodowanie GTU „w pigułce”
 1. Przedsiębiorco, pamiętaj, że jeśli posiadasz status czynnego podatnika VAT, w związku z wprowadzonymi zmianami, współpraca z biurem księgowym nabierze jeszcze większego znaczenia.
 2. Podczas wystawiania faktur VAT należy uwzględniać nich m.in. kody GTU – celem prawidłowego przygotowania nowego pliku JPK.
 3. Kody GTU odnoszą się do określenia konkretnych grup towarów i usług.  Wszystkich kodów jest 13, a ich wybór zależy od tego jaki towar lub usługa jest sprzedawana.
 4. Przed wystawieniem faktury, należy upewnić się, czy nasz towar/usługa znajduje się w konkretnej kategorii GTU – jeśli tak, oznaczenie właściwego kodu jest obowiązkiem!
 5. Jeśli przedmiotu sprzedaży nie można zaliczyć do danej kategorii kodów GTU, nie można czysto „zapobiegawczo” wpisywać dowolnego GTU. Błędne oznaczanie transakcji jest błędem i będzie podlegać korekcie.
 6. W przypadku problemów z prawidłowym zakwalifikowaniem danego towaru/usługi, powinniśmy sprawdzić  wykaz Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług, który jest znacznie bardziej szczegółowy niż dostępne opisy kodów GTU.
Sposoby wskazywania kodów GTU

Podatnicy są zobowiązani do korzystania z kodów GTU zawartych w katalogu zawartym w §10 ust. 3 pkt 1 i 2 Rozporządzenia. Katalog ten zawiera dziesięć grup towarów oraz trzy grupy usług. Sprzedawcy mają możliwość wskazania kodu GTU na dwa sposoby. Pierwszy z nich polega na wskazaniu kodu GTU na fakturze sprzedaży. Jednak zgodnie z ustawą o VAT, nie jest to element obligatoryjny faktury.

Drugi sposób polega na wskazaniu kodu w momencie generowania nowego pliku JPK. Podkreślenia wymaga, iż obowiązek umieszczania kodów GTU w nowym pliku JPKU_V7 obejmuje jedynie sprzedawców, gdyż oznaczenia przypisywane są tylko do towarów i usług dotyczących faktur przychodowych. Poniżej przedstawiamy uproszczony wykaz kodów towarów i usług.

Kolejne oznaczenie, z którego podatnik jest zobowiązany korzystać podczas generowania pliku JPK_V7 jest oznaczenie szczególnych rodzajów transakcji. Zostały one również wymienione w Rozporządzeniu, w §10 ust. 4. Większość dotyczy sprzedaży, jednak dwa z nich znajdują zastosowanie przy transakcjach, w których podatnik jest kupującym. Wykaz kodów używanych przy oznaczaniu rodzajów transakcji przedstawia poniższa tabela.

Trzeci obowiązek związany z nową formą JPK dotyczy oznaczenia niektórych dowodów sprzedaży i dowodów nabycia. Co ważne, w przypadku tego oznaczenia dopuszczalne jest oznaczenie dokumentu więcej niż jednym oznaczeniem. Zgodnie z §10 ust. 5 oraz §11 ust. 8 obowiązują następujące oznaczenia dokumentów:

Uwaga! Za niepoprawne wypełnienie nowego pliku JPK_V7 grozić będzie sankcja.

Nowa struktura pliku JPK_V7 wymaga od podatników podawania szerszego zakresu danych, co zwiększa ryzyko popełniania błędów. Należy pamiętać, iż w przypadku stwierdzenia przez naczelnika urzędu skarbowego nieprawidłowości (tj. „błędów uniemożliwiających przeprowadzenie weryfikacji transakcji”), podatnicy w pierwszej kolejności zostaną wezwani do skorygowania pliku. Na dokonanie tej czynności będą mieć 14 dni. W przypadku brak korekty lub złożenia korekty, która ponownie będzie zawierać błędy, na podatnika może zostać nałożona kara administracyjna w kwocie 500 zł za każdy popełniony błąd.

W przypadku wystąpienia niezgodności danych w pliku JPK_V7 Ministerstwo Finansów SMS-em lub na adres e-mail podatnika wyśle informację o wystąpieniu niezgodności wraz z prośbą o sprawdzenie składanych plików oraz kontakt z właściwym US w celu wyjaśnienia wątpliwości oraz dokonania korekty złożonych dokumentów.

Chociaż do złożenia pierwszego pliku JPK za październik wciąż pozostaje trochę czasu, to jednak warto już teraz przygotować się do nowych obowiązków. W szczególności przypisanie do danej transakcji odpowiedniego kodu GTU może okazać się problematyczne, dlatego warto możliwie jak najszybciej zapoznać się nowymi oznaczeniami. Należy także przygotować odpowiednie narzędzia informatyczne, niezbędne do wygenerowania oraz wysyłki pliku.

Dlatego zachęcamy do szczegółowego zapoznania się z nowymi wytycznymi oraz do kontaktu z naszą kancelarią, w celu uzyskania kompleksowej pomocy w tym zakresie.