Nowelizacja w podatkach dochodowych

|
Grupa Doradcza KDRC

Celem ustawy jest wprowadzenie zmian m.in. w: rozliczaniu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nabytych w drodze spadku lub darowizny, zwolnieniu od PIT uczestników gier urządzanych i prowadzonych przez uprawnione podmioty, katalogu dziedzin w odniesieniu do których można zastosować 50% kosztów uzyskania przychodów.

Najnowsza nowelizacja wprowadza zmiany w: ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawie z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Zmiany w dominującej części modyfikują regulacje, które obowiązują od 1 stycznia 2018 r., na podstawie ustawy z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Nowelizacja wprowadza zmiany w zakresie przepisów:

 • dotyczących tzw. podatku od nieruchomości komercyjnych (minimalnego podatku od przychodów z budynków);
 • określających zasady opodatkowania wygranych w grach hazardowych;
 • określających uprawnienie do korzystania z 50% kosztów uzyskania przychodów;
 • ulga podatkowa dla twórców (możliwość odliczenia 50% kosztów uzyskania przychodów) będzie odnosić się także do działalności twórczej w obszarach: inżynierii budowlanej, tłumaczeń, gier komputerowych oraz działalności naukowej i pracy dydaktycznej prowadzonej na uczelni;
 • normujących zasady zaliczania w koszty podatkowe odpisów amortyzacyjnych od nabytych w drodze darowizny oraz spadku środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, w przypadku gdy ich nabycie było zwolnione z podatku od spadków i darowizn; w odniesieniu do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nabytych w drodze spadku przewidziano powrót do zasad obowiązujących przed 1 stycznia 2018 r., a w wypadku środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nabytych w drodze darowizny wprowadzono możliwość kontynuacji amortyzacji;
 • dotyczących zasad opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych dochodów uzyskiwanych ze zbycia akcji nabytych w ramach tzw. programów motywacyjnych.

Ponadto ustawa wprowadza przepisy statuujące zwolnienia obejmujące:

 • kwoty umorzonego zadłużenia związanego z zaciągniętym kredytem mieszkaniowym, dokonanego na podstawie ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych;
 • świadczenia z tytułu pomocy przyznanej na podstawie ustawy o świadku koronnym, ustawy o ochronie i pomocy dla pokrzywdzonego i świadka, a także inne świadczenia o podobnym charakterze.

Na mocy senackich poprawek do nowelizacji:

 • doprecyzowano zasady opodatkowania budynków w wypadku ich zbycia albo oddania do używania na podstawie umowy leasingu poprzez określenie, że przychód w danym miesiącu będzie wykazywany wyłącznie u podatnika, który posiadał ten środek trwały w swojej ewidencji pierwszego dnia danego miesiąca;
 • wyłączono z opodatkowania minimalnym podatkiem dochodowym te budynki, które oddano do używania w niewielkiej części;
 • przesunięto na 1 stycznia 2019 r. termin wejścia w życie regulacji dotyczącej wykazywania przez podatników obciążonych podatkiem minimalnym w zeznaniu rocznym również danych odnoszonych się do poszczególnych elementów tego podatku.

Ustawa z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem przepisów modyfikujących regulacje dotyczące podatku od nieruchomości komercyjnych, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.