Kto może używać kas wirtualnych?

|
Grupa Doradcza KDRC

1 czerwca 2020 r. weszły w życie przepisy dotyczące tzw. kas wirtualnych. Używanie kas rejestrujących mających postać oprogramowania nie jest obowiązkowe. To jedynie alternatywa dla wskazanych branż korzystających z kas rejestrujących. Każda kasa wirtualna musi przejść proces certyfikacji realizowany przez Główny Urząd Miar.

1 czerwca br. weszły w życie 3 rozporządzenia:

 • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie grup podatników lub rodzajów czynności, w odniesieniu do których możliwe jest używanie kas rejestrujących mających postać oprogramowania.

 • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie kas rejestrujących mających postać oprogramowania. Określa ono wymagania techniczne dla kas rejestrujących mających postać oprogramowania oraz sposób ich używania, w tym sposób prowadzenia ewidencji przy ich użyciu, sposób zakończenia ich używania w przypadku zakończenia działalności gospodarczej lub pracy tych kas oraz szczególne przypadki i sposób wystawiania dokumentów w postaci innej niż wydruk przy zastosowaniu tych kas.

 • rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie aplikacji mobilnej służącej do rozliczania opłaty za przewóz osób. Określa ono minimalne wymagania funkcjonalne dla aplikacji mobilnej oraz aplikacji mobilnej działającej przy udziale systemu teleinformatycznego, a także sposób zabezpieczenia danych gromadzonych przez aplikację mobilną oraz system teleinformatyczny.

Z nowych przepisów wynika m.in., że kasy wirtualne mogą być używane przez podatników w odniesieniu do następujących czynności:

 • usług przewozu osób samochodem osobowym, w tym taksówką, z wyjątkiem przewozu okazjonalnego, o którym mowa w art. 18 ust. 4b pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym;
 • usług wynajmu samochodów osobowych z kierowcą (PKWiU 49.32.12.0);
 • usług związanych z przeprowadzkami, świadczonych na rzecz gospodarstw domowych (PKWiU 49.42.11.0);
 • usług transportu drogowego pasażerskiego pojazdami napędzanymi siłą mięśni ludzkich lub ciągnionymi przez zwierzęta (PKWiU 49.39.35.0);
 • usług transportu drogowego pasażerskiego, rozkładowego, międzymiastowego, ogólnodostępnego (PKWiU 49.39.11.0);
 • usług transportu drogowego pasażerskiego, rozkładowego, miejskiego i podmiejskiego (PKWiU 49.31.21.0);
 • usług transportu kolejowego pasażerskiego, miejskiego i podmiejskiego (PKWiU 49.31.10.0); 8. usług transportu kolejowego pasażerskiego międzymiastowego (PKWiU 49.10);
 • usług transportu pasażerskiego, kolejkami linowymi naziemnymi, kolejkami linowymi i wyciągami narciarskimi (PKWiU 49.39.20.0);
 • usług transportu morskiego i przybrzeżnego pasażerskiego, promowego (PKWiU 50.10.11.0);
 • usług transportu morskiego i przybrzeżnego pasażerskiego wycieczkowcami (PKWiU 50.10.12.0);
 • usług transportu wodnego śródlądowego pasażerskiego, promowego (PKWiU 50.30.11.0);
 • usług transportu wodnego śródlądowego pasażerskiego wycieczkowcami (PKWiU 50.30.12.0);
 • usług transportu wodnego śródlądowego pasażerskiego łodziami wycieczkowymi (PKWiU 50.30.13.0);
 • usług pozostałego transportu wodnego śródlądowego pasażerskiego (PKWiU 50.30.19.0);
 • usług transportu lotniczego regularnego krajowego pasażerskiego (PKWiU 51.10.11.0);
 • usług transportu lotniczego nieregularnego krajowego pasażerskiego, z wyłączeniem w celach widokowych (PKWiU 51.10.12.0);
 • usług hotelarskich i podobnych usług związanych z zakwaterowaniem (PKWiU 55.10);
 • usług obiektów noclegowych turystycznych i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania (PKWiU 55.20);
 • usług świadczonych przez pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe (PKWiU 55.30);
 • pozostałych usług związanych z zakwaterowaniem (PKWiU 55.90);
 • usług restauracji i pozostałych placówek gastronomicznych (PKWiU 56.10);
 • usług przygotowywania i dostarczania żywności (katering) dla odbiorców zewnętrznych (PKWiU 56.21);
 • pozostałych usług gastronomicznych (PKWiU 56.29);
 • usług przygotowywania i podawania napojów (PKWiU 56.30);
 • sprzedaży węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych.

Wprowadzenie kas wirtualnych ma na celu zmniejszenie kosztów wywiązywania się z obowiązku rejestracji sprzedaży (ewidencji wartości sprzedaży i kwot VAT) u wybranych grup przedsiębiorców oraz dalsze ograniczenie szarej strefy poprzez dostarczenie atrakcyjnego cenowo rozwiązania rejestracji sprzedaży detalicznej oraz wzmocnienie elementu kontrolnego poprzez dostarczanie danych o transakcjach w czasie rzeczywistym i możliwość ich weryfikacji przez kupujących.

Kasy wirtualne posiadają funkcję przesyłu danych do systemu teleinformatycznego prowadzonego przez Szefa KAS.

Ministerstwo Finansów postanowiło wdrożyć tzw. model otwarty, tj. model implementacji architektury (kasy wirtualnej w postaci aplikacji mobilnej dla przedsiębiorców) oparty o publicznie dostępną specyfikację wymagań, nie ograniczający potencjalnych dostawców, rozwiązań, platform systemowo-sprzętowych, języków programowania itd., który umożliwia dodawanie nowych funkcji lub integrację rozwiązania z innymi usługami dostarczanymi przez niezależne podmioty.

W pierwszym etapie wdrożenia kasy wirtualne będą mogły być stosowane przez wskazane w rozporządzeniu grupy podatników głównie z branży transportowej. Kasy te stanowią alternatywę dla użytkowanych dotychczas przez podatników kas rejestrujących.

Kasy te, tak jak kasy on-line, posiadają funkcję przesyłu danych do systemu teleinformatycznego prowadzonego przez Szefa KAS za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej. Pozwoli to na ciągłe, zautomatyzowane i bezpośrednie przesyłanie danych z kas z prowadzonej ewidencji oraz o zdarzeniach fiskalnych, które zaistniały podczas ich użytkowania. Zgromadzone dane służyć będą dla celów analitycznych i kontrolnych.