Kiedy przedłużenie terminu zwrotu VAT jest skuteczne?

|
Grupa Doradcza KDRC

Powiadomienie o możliwości odbioru e-postanowienia nie oznacza jego doręczenia – orzekł NSA.

Zgodnie z przepisami ustawy o VAT, zwrot nadwyżki podatku naliczonego nad należnym powinien nastąpić, w zasadzie, w terminie 60 dni od dnia złożenia deklaracji przez podatnika. Jednak organ podatkowy może wydłużyć termin zwrotu do czasu zakończenia weryfikacji zasadności tego zwrotu w formie czynności sprawdzających, kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej lub postępowania podatkowego. Żeby skutecznie przedłużyć termin zwrotu VAT konieczne jest wydanie przez organ podatkowy postanowienia, w którym wskazana jest np. przyczyna przedłużenia i przewidywany termin zakończenia weryfikacji rozliczeń. W orzecznictwie powstała wątpliwość co do daty uznania postanowienia o przedłużeniu terminu zwrotu podatku za doręczone, gdy jest ono doręczane drogą elektroniczną.

21 września 2020 r. Naczelny Sąd Administracyjny w składzie 7 sędziów podjął następującą uchwałę (sygn. akt I FPS 1/20): „W stanie prawnym obowiązującym od dnia 1 stycznia 2016 r. do skutecznego przedłużenia terminu zwrotu różnicy podatku na podstawie art. 87 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2016 r. poz. 710, z późn. zm.), w przypadku doręczania pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej, stosownie do art. 144 § 5 w związku z art. 152a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2017 r. poz. 201, z późn. zm.), konieczne jest prawidłowe doręczenie adresatowi w formie dokumentu elektronicznego postanowienia o przedłużeniu terminu zwrotu, zanim upłynie ten termin.”

Powyższe orzeczenie jest korzystne dla podatników. Z uchwały tej wynika bowiem, że od 2016 r. dla zachowania przez organ podatkowy terminu do przedłużenia zwrotu różnicy podatku w celu zweryfikowania zasadności tego zwrotu w przypadku dokonywania doręczeń w formie dokumentu elektronicznego na podstawie art. 144 § 5 w związku z art. 152a Ordynacji podatkowej nie wystarczy, żeby przed upływem tego terminu organ przesłał na adres elektroniczny adresata zawiadomienie, że adresat może odebrać pismo w formie dokumentu elektronicznego (o którym mowa w art. 152a § 1 tej ustawy).

Dla skutecznego przedłużenia terminu zwrotu różnicy podatku konieczne jest zatem prawidłowe do- ręczenie adresatowi, w formie dokumentu elektronicznego, postanowienia o przedłużeniu terminu na zwrot VAT. Jeżeli podatnik nie podpisze urzędowego poświadczenia odbioru (UPO) po kliknięciu w link do treści postanowienia, to uznaje się je za doręczone dopiero po upływie 14 dni liczonych od dnia przesłania pierwszego zawiadomienia.

Jeśli więc przed upływem uprzedniego terminu na zwrot VAT nie zostało skutecznie doręczone postanowienie o przedłużeniu, to organy podatkowe nie mają prawa do dalszego dyspono- wania środkami podatnika i powinny dokonać bezzwłocznie zwrotu VAT.