E-faktura od stycznia 2022 r.

|
Grupa Doradcza KDRC

Ustawa z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw wprowadza do polskiego systemu prawnego przepisy normujące zasady funkcjonowania Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF).

WDROŻENIE KSEF

Zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług obejmują m.in.:

 • wprowadzenie definicji legalnej terminu „faktura ustrukturyzowana”,
 • określenie zasad i trybu wystawiania oraz przechowywania faktur ustrukturyzowanych jako fakultatywnych form dokumentowania czynności podlegających opodatkowaniu;
 • określenie zasad prowadzenia i funkcjonowania KSeF,
 • określenie katalogu podmiotów, które będą mogły korzystać z KSeF,
 • określenie zasad korygowania faktur ustrukturyzowanych,
 • określenie zasad ustalania podatku do zapłaty oraz zwrotu podatku naliczonego lub zwrotu różnicy podatku w przypadku korzystania z faktur ustrukturyzowanych,
 • rezygnację z wymogu umieszczania na fakturze zaliczkowej ceny jednostkowej netto,
 • umożliwienie podatnikom wystawiania faktur nie wcześniej niż 60 dnia przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi.

Nowelizacja wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. 

W pierwszej fazie wdrażania e-faktury, polscy przedsiębiorcy będą z niej korzystać dobrowolnie. Będzie ona funkcjonowała, jako jedna z dopuszczonych form dokumentowania sprzedaży, obok faktur papierowych i obecnie już występujących w obrocie gospodarczym faktur elektronicznych. W 2023 r. korzystanie z e-faktury stanie się obligatoryjne.

Wdrożenie e-faktur to kolejny przykład cyfryzacji usług fiskusa. Ma znacznie ułatwić rozliczanie obrotu pomiędzy przedsiębiorcami oraz przyspieszyć wykrywanie prób wyłudzenia podatku, a przez to zwiększyć bezpieczeństwo uczciwych firm i posłużyć dalszemu zmniejszeniu luki VAT. Korzyści wynikające z tego rozwiązania:

 • szybkość: podatnicy wybierający e-fakturę, otrzymają zwrot VAT o 1/3 szybciej – termin zwrotu skróci się dla nich o 20 dni, z 60 na 40;
 • bezpieczeństwo: faktura pozostanie w bazie danych MF i nigdy nie ulegnie zniszczeniu czy zaginięciu, nie będzie konieczności wydawania jej duplikatów;
 • przyspieszenie obrotu: dzięki działaniu za pośrednictwem bazy ministerstwa, zawsze będziemy mieli pewność, że faktura trafiła do kontrahenta;
 • wygoda: e-faktury będą wydawane według jednego wzorca tak, że będą bardzo łatwe w użyciu;
 • standaryzacja: wzajemne rozliczenia oraz księgowanie faktur w systemach FK stanie się dużo łatwiejsze;
 • mniej obowiązków: podatnik nie będzie musiał przechowywać faktur wystawionych w KSeF, ponieważ będą one przechowywane przez administrację przez okres 10 lat, a więc co do zasady w okresie, w którym większość zobowiązań podatkowych się przedawnia;
 • mniej danych do przesłania: podatnik wystawiający faktury w KSeF nie będzie musiał przesyłać na żądanie organów podatkowych struktury Jednolitego Pliku Kontrolnego dla Faktur (JPK_FA). Dane te będą dostępne dla organów podatkowych w KSeF, a zatem ich dodatkowe przesyłanie nie miałoby uzasadnienia.

„Udostępniając przedsiębiorcom e-fakturę, dołączamy do grona europejskich liderów nowoczesnych e-usług administracji. Polska będzie czwartym krajem UE, który ją wdroży. W 2017 r. zrobiły to Włochy, rok później Hiszpania, a w 2019 Portugalia. E-faktura to nie tylko znaczne ułatwienie dla firm, ale również najbardziej zaawansowany technologicznie sposób zwalczania wyłudzeń VAT” – wyjaśnił wiceminister finansów Jan Sarnowski.

SLIM VAT 2 I ZMIANY W FAKTUROWANIU W RAMACH KSEF

Celem ustawy jest także dalsze uproszczenie rozliczania podatku od towarów i usług (VAT). W ramach nowelizacji wdrażającej do polskiego systemu prawnego e-fakturę przewidziane są więc również zmiany w fakturowaniu stanowiące część pakietu SLIM VAT 2.

Zmiany w tym zakresie obejmują modyfikację zasad wystawiania faktur korygujących, w tym zmniejszenie liczby elementów takiej faktury, a także faktur zaliczkowych oraz fakultatywnego stosowania duplikatów faktur. Przewidziano:

 • brak obowiązku zamieszczania oznaczenia „Duplikat”, gdy faktura pierwotna ulegnie zniszczeniu lub zaginie;
 • brak obowiązku umieszczania na fakturze korygującej wyrazów „Faktura korygująca” albo „Korekta” oraz wskazywania przyczyny korekty;
 • że korekty zbiorcze będą możliwe do poszczególnych pozycji z faktury. Dopuszczalna będzie przez podatnika za dany okres na rzecz jednego odbiorcy, za pomocą faktury korygującej, zarówno korekta faktur poszczególnych dostaw lub usług, jak i korekta wszystkich dostaw lub usług;
 • możliwość wcześniejszego wystawienia faktury – zmiana pozwoli podatnikom na wystawianie faktur nie wcześniej niż 60 dnia (zamiast obecnych 30 dni) przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi, jak i 60 dnia przed otrzymaniem, przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi, całości lub części zapłaty.

W 2023 r. korzystanie z e-faktury stanie się obligatoryjne.

ROBOCZA WERSJA STRUKTURY LOGICZNEJ E-FAKTURY

Ministerstwo Finansów wspólnie z biznesem testuje już nowe rozwiązanie, aby jak najwięcej firm korzystało w pełni z e-faktury w 2022 r.

Aby umożliwić dostosowanie systemów informatycznych do wprowadzanej innowacji, resort finansów opublikował roboczą wersję struktury logicznej e-Faktury (FA_VAT). Opracował ją z uwzględnieniem uwag zgłoszonych podczas konsultacji podatkowych z przedsiębiorcami.

Roboczą wersję struktury FA_VAT udostępniono na stronie Ministerstwa Finansów – Krajowej Administracji Skarbowej w zakładce Krajowy System e-Faktur i na stronie podatki.gov.pl.

Podmioty, które zajmują się rozwojem oprogramowania do fakturowania, mogą wziąć udział w testach Krajowego Systemu e-Faktur. Udział w pilotażu nie wymaga oficjalnego zgłoszenia. W środowisku testowym MF zaleca używanie zanonimizowanych danych.