Dodatek solidarnościowy za utratę pracy

|
Grupa Doradcza KDRC

Dodatek solidarnościowy w wysokości 1400 zł miesięcznie może być przyznany za okres od 1 czerwca do 31 sierpnia br. – maksymalnie na 3 miesiące. Świadczenie przysługuje osobom zatrudnionym na etacie, których umowa po pracę po 15 marca br. została rozwiązana lub wygasła. Ustawa podnosi także zasiłek dla bezrobotnych do 1200 zł przez pierwsze 90 dni (a następnie do 942,30 zł).

Ustawa o dodatku solidarnościowym przyznawanym w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19, przyjęta w błyskawicznym tempie, weszła już w życie.

Dodatek solidarnościowy jest świadczeniem przyznawanym maksymalnie na 3 miesiące, w okresie od dnia 1 czerwca do dnia 31 sierpnia 2020 r., a jego wysokość wynosi 1400 zł miesięcznie. Dodatek przysługuje osobom, które były zatrudnione na podstawie umowy o pracę i z którymi umowa o pracę została, po dniu 31 marca 2020 r., rozwiązana przez pracodawcę albo uległa rozwiązaniu z upływem czasu, na który była zawarta. Warunkiem uzyskania prawa do dodatku solidarnościowego jest posiadanie okresu podlegania w 2020 r. ubezpieczeniom społecznym z tytułu stosunku pracy przez co najmniej 90 dni.

Wniosek o dodatek solidarnościowy zawiera podstawowe dane osoby uprawnionej, dane pracodawcy, z którym była zawarta umowa o pracę, oświadczenie osoby uprawnionej o spełnieniu warunków, o których mowa w projektowanej regulacji, wskazanie rachunku płatniczego osoby uprawnionej prowadzonego w kraju lub wydanego w kraju instrumentu płatniczego oraz podpis osoby uprawnionej. W razie wypłaty zasiłku dla bezrobotnych lub stypendium wypłaconego przez urząd pracy, osoba uprawniona w oświadczeniu jest zobligowana podać ich wysokość. Oświadczenia składane są pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Wnioski o przyznanie dodatku solidarnościowego składane mogą być w formie dokumentu elektronicznego, za pośrednictwem profilu utworzonego w ZUS. Z tytułu pobierania dodatku solidarnościowego osoba uprawniona podlegać będzie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu, a podstawą wymiaru składek na te ubezpieczenia będzie wypłacona kwota dodatku solidarnościowego. Dodatek solidarnościowy nie będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz potrąceniom i egzekucji.

Dodatek solidarnościowy będzie świad- czeniem przyznawanym maksymalnie na 3 miesiące, w okresie od dnia 1 czerwca do dnia 31 sierpnia 2020 r.

Przewidziano też podniesienie kwoty zasiłku dla bezrobotnych do 1200 zł miesięcznie w czasie pierwszych 90 dni posiadania prawa do zasiłku. W dalszym okresie posiadania prawa do zasiłku kwota zasiłku wzrośnie do 942,30 zł. Podwyższenie kwoty zasiłku przewidziano od 1 września 2020 r.