Aktualności: podatki, przedsiębiorczość, prawo, kadry i ZUS

|
Grupa Doradcza KDRC
Aktualności: podatki, przedsiębiorczość, prawo, kadry i ZUS

 PODATKI 

PROJEKT ZMIAN W CIT

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw zakłada udoskonalenie i poprawę czytelności przepisów podatkowych, a także wyeliminowanie pojawiających się wątpliwości interpretacyjnych i niejasności.

Przewiduje on doprecyzowanie istniejących rozwiązań, w tym m.in. odracza stosowanie niektórych instytucji, obowiązujących od 1 stycznia 2022 r.

Najistotniejsze z proponowanych zmian to:

 • modyfikacja i odroczenie wejścia w życie przepisów o minimalnym podatku dochodowym (zawieszenie na lata 2022-2023);
 • uchylenie przepisów o tzw. „ukrytej dywidendzie”;
 • zmiana przepisów dotyczących obowiązku dokumentacyjnego w zakresie tzw. pośrednich transakcji rajowych;
 • zmiana przepisów dotyczących polskiej spółki holdingowej (PSH);
 • uelastycznienie konstrukcji oświadczenia wyłączającego obowiązek stosowania mechanizmu pay & refund;
 • zmiana przepisów dotyczących opodatkowania podatkiem od przerzuconych dochodów;
 • złagodzenie przepisów dotyczących rozliczania kosztów finansowania dłużnego w kosztach podatkowych;
 • likwidacja obowiązku składania załącznika przy korzystaniu z „ulgi na złe długi”;
 • poprawa regulacji dotyczących opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek (tzw. estoński CIT);
 • zmiana przepisu dotyczącego terminu opłacenia składek z tytułu przychodów ze stosunku pracy i zrównanych z nimi, w części finansowanej przez płatnika, składek na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych;
 • cyfryzacja obowiązków informacyjnych notariuszy w zakresie zdarzeń prawnych zawartych w aktach notarialnych, aktach poświadczenia dziedziczenia i europejskich poświadczeniach spadkowych;
 • wydłużenie do końca 2022 r. działania „tarczy antyinflacyjnej”, tzn. czasowo utrzymane zostaną obniżone stawki podatkowe:
  • 0% stawka VAT na podstawowe produkty spożywcze (obniżka z 5%);
  • 0% stawka VAT na gaz ziemny (obniżka z 23%, a od 1 lutego 2022 r. z 8%);
  • 5% stawka VAT na energię elektryczną (obniżka z 23%);
  • 5% stawka VAT na ciepło systemowe (ogrzewanie z kaloryferów; obniżka z 23%, a od 1 lutego 2022 r. z 8%);
  • 8% stawka VAT na paliwa silnikowe (obniżka z 23%);
  • wyłączenie z opodatkowania podatkiem handlowym sprzedaży niektórych paliw silnikowych;
  • 0% stawka VAT na nawozy i niektóre środki wspomagające produkcję rolniczą (obniżka z 8%);
  • minimum unijne akcyzy na: energię elektryczną, niektóre paliwa silnikowe i lekki olej opałowy.

 PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ 

PODWYŻKA STÓP PROCENTOWYCH NBP

Rada Polityki Pieniężnej postanowiła podwyższyć od 8 września 2022 r. stopy procentowe NBP o 0,25 pkt. proc. – do poziomu:

 • stopa referencyjna 6,75% w skali rocznej;
 • stopa lombardowa 7,25% w skali rocznej;
 • stopa depozytowa 6,25% w skali rocznej;
 • stopa redyskonta weksli 6,80% w skali rocznej;
 • stopa dyskontowa weksli 6,85% w skali rocznej.

ROZSZERZENIE OBOWIĄZKU ROZLICZEŃ ZA POŚREDNICTWEM RACHUNKU PŁATNICZEGO ODROCZONE

Ustawą o zmianie ustawy o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami oraz ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw przełożono moment wejścia w życie nowych przepisów dotyczących obowiązku rozliczeń za pośrednictwem rachunku płatniczego z 1 stycznia 2023 r. na 1 stycznia 2024 r. Od tego dnia pośrednictwa rachunku płatniczego będą wymagać płatności dokonywane przez przedsiębiorcę lub na jego rzecz, gdy transakcja przekroczy 8.000 zł (teraz próg wynosi 15.000 zł) oraz transakcje dokonywane na rzecz przedsiębiorcy przez konsumenta o wartości przekraczającej 20.000 zł (teraz brak takiego obowiązku).

 PRAWO 

PROJEKT BUDŻETU NA 2023 ROK

28 września 2022 r. po raz drugi Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy budżetowej na rok 2023. Dochody budżetu państwa planowane są na poziomie 604,7 mld zł, a wydatki 672,7 mld zł. Deficyt budżetu państwa na koniec 2023 r. wyniesie nie więcej niż 68 mld zł.

W budżecie zabezpieczono środki na wzmocnienie obronności oraz rozpoczęcie realizacji projektów z KPO. Kontynuowane będą również działania rządu w zakresie polityki społeczno-gospodarczej.

 KADRY I ZUS 

PŁACA MINIMALNA W 2023 R.

Od 1 stycznia 2023 r. płaca minimalna ma wzrosnąć do 3490 zł, a od 1 lipca – do 3600 zł. Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej w 2023 r.

W 2023 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wzrośnie w dwóch etapach.

Kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę od 1 stycznia 2023 r., tj. 3490, oznacza wzrost o 480 zł w stosunku do kwoty obowiązującej w 2022 r. (3 010 zł), czyli o 15,9%.

Podwyższenie płacy minimalnej od 1 lipca 2023 r. do 3600 zł oznacza wzrost o 590 zł w stosunku do kwoty z 2022 r., czyli o 19,6%.

Minimalna stawka godzinowa dla określonych umów cywilnoprawnych od 1 stycznia 2023 r., tj. 22,80, oznacza wzrost o 3,10 zł w stosunku do kwoty obowiązującej w 2022 r., czyli o 15,7%.

Podwyższenie minimalnej stawki godzinowej od 1 lipca 2023 r. do 23,50 zł oznacza wzrost o 3,80 zł w stosunku do kwoty z 2022 r., czyli o 19,3%.

Wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę zostały ustalone w oparciu o prognozy określone w projekcie ustawy budżetowej na 2023 r., przyjętym przez Radę Ministrów 30 sierpnia.

Zgodnie z ustawą o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, jeżeli prognozowany na następny rok wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem wynosi co najmniej 105 proc. – ustala się dwa terminy zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej: od 1 stycznia i od 1 lipca.

Rozporządzenie wejdzie w życie 1 stycznia 2023 r.

REKORDOWA PODWYŻKA SKŁADEK NA ZUS W 2023 R.

Rekordowo więcej do ZUS zapłacą w 2023 r. osoby prowadzące działalność gospodarczą. To skutek prognozowanego na przyszły rok średniego miesięcznego wynagrodzenia, jakie służy do obliczania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne. Dla przedsiębiorców podstawa wymiaru składek ZUS stanowi 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia za pracę na dany rok. W przyszłym roku będzie to 4161 zł. Składki ZUS na rok 2023 wyniosą więc 1418,48 zł (bez składki zdrowotnej).

Dla „początkujących przedsiębiorców” podstawa preferencyjnych składek społecznych stanowi zaś 30% wynagrodzenia minimalnego.

KOLEJNA PODWYŻKA DIETY Z TYTUŁU PODRÓŻY SŁUŻBOWEJ NA OBSZARZE KRAJU?

Według § 1 opublikowanego 3 sierpnia na stronach RCL projektu rozporządzenia MRiPS zmieniającego rozporządzenie w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej, od 1 stycznia 2023 r. dieta z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju ma wynosić 45 zł za dobę podróży.

Ma to być kolejna podwyżka w krótkim czasie. Z dniem 28 lipca br. podniesiono jej wysokość z 30 do 38 zł.