Zwolnienia lekarskie 2019

|
Grupa Doradcza KDRC

Od początku 2019 r. na ubezpieczonych nałożony został obowiązek informowania o miejscu pobytu w czasie przebywania na zwolnieniu lekarskim. Nastąpiły również zmiany w zasadach zawiadamiania o terminie badania przez lekarza orzecznika albo przez lekarza konsultanta lub dostarczenia posiadanych wyników badań pomocniczych – w związku z prowadzoną kontrolą prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy.

Zgodnie z nowymi przepisami (art. 59 ust. 5a–5g ustawyo świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa):

  • ubezpieczony ma obowiązek podać wystawiającemu zaświadczenie lekarskie adres pobytu w okresie cza-owej niezdolności do pracy, jeżeli będzie on inny niż adres udostępniony na profilu informacyjnym wystawiającego zaświadczenie lekarskie, lub znajdujący się w jego dokumentacji medycznej; ma też obowiązek poinformowania płatnika składek oraz ZUS o zmianie adresu pobytu w trakcie niezdolności do pracy, wskazanego w zaświadczeniu lekarskim, nie później niż w ciągu 3 dni od wystąpienia tej okoliczności; jeśli nie dopełni tego obowiązku, Zakład przyjmie, że zawiadomienie wysłane na adres podany w zaświadczeniu lekarskim zostało doręczone skutecznie.
  • zawiadomienie o terminie badania przez lekarza orzecznika albo lekarza konsultanta lub dostarczenia posiadanych wyników badań pomocniczych – w związku z prowadzoną kontrolą prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy – ZUS może przekazać przez:
    • operatora pocztowego,
    • pracowników Zakładu lub inne upoważnione osoby,
    • pracodawcę.
  • zawiadomienie ubezpieczony może otrzymać pisemnie, telefonicznie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej (tj. na adres swojej poczty elektronicznej lub na swój profil na Platformie Usług Elektronicznych ZUS, jeśli go ma).