Zmiany w podatkach dochodowych

|
Grupa Doradcza KDRC

Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw czeka tylko na podpis Prezydenta.

Nowelizacja ma – zdaniem projektodawców – realizować politykę tzw. 3P w prawie podatkowym (przejrzystość, prostota, przyjazność systemu podatkowego). Przewiduje m.in. wprowadzenie nowej obniżonej stawki podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) w wysokości 9% dla podatników, których przychody nie przekroczą w danym roku podatkowym 1,2 mln euro. Rozwiązanie to ma dotyczyć podatników rozpoczynających działalność gospodarczą i już ją prowadzących; szacuje się, że obejmie ono ok. 440 tys. podatników uprawnionych do niższej stawki.

Zmieniono przepisy dotyczące kosztów w wypadku nabycia i eksploatacji samochodów osobowych przez firmy. Podwyższono do 150 tys. zł kwotę limitu wartości samochodu osobowego, do którego możliwe jest pełne odliczenie odpisów amortyzacyjnych oraz podwyższono do 150 tys. zł kwotę odnoszącą się do wartości auta przyjętą do celów obliczenia składki z tytułu ubezpieczenia samochodu osobowego, jaka może być zaliczona do kosztów uzyskania przychodów.

Podwyższono także kwoty limitów, zaliczanych do kosztów uzyskania przychodów, w wypadku składek na rzecz organizacji zrzeszających pracodawców i przedsiębiorców o charakterze nieobowiązkowym. Limit ten wzrośnie z 0,15 do 0,25% funduszu płac.

Poszerzono również zakres zwolnienia od podatku (PIT i CIT) w wypadku sprzedawa- nych nieruchomości, wchodzących w skład gospodarstwa rolnego.

Ponadto nowelizacja znosi w ustawie o PIT przepis warunkujący uprawnienie do preferencyjnego opodatkowania rozliczenia dochodów małżonków i osób samotnie wychowujących dzieci od terminowego złożenia zeznania podatkowego, czyli do 30 kwietnia każdego roku.

Złagodzone zostaną warunki korzystania z tzw. ulgi mieszkaniowej, m.in. przez wydłużenie z 2 do 3 lat okresu, w jakim można z niej skorzystać.