Zasady obliczania zaliczek na podatek dochodowy od 1 października

|
Grupa Doradcza KDRC

Minister Finansów wydał objaśnienia podatkowe dot. stosowania w 2019 r. podwyższonych kwotowych kosztów uzyskania przychodów i obniżonej stawki podatkowej do dochodów opodatkowanych według skali podatkowej. Przedstawił w nich m.in. zasady stosowane od 1 października 2019 r. przy obliczaniu zaliczki na podatek dochodowy.

Normuje je art. 6 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw.

Wynika z nich np., że płatnik i podatnik (nie dotyczy podatników obliczających zaliczki na podatek dochodowy w sposób określony dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą) przy obliczaniu zaliczki na podatek dochodowy, zamiast 18% stawki, stosuje stawkę w wysokości 17% oraz uwzględnia kwotę zmniejszającą podatek w wysokości 525,12 zł (art. 6 ust. 1 nowelizacji).

Przykładowo więc pracodawca przy poborze zaliczki na podatek, w odniesieniu do dochodów (stanowiących podstawę opodatkowania) mieszczących się w pierwszym przedziale skali podatkowej, zastosuje 17% stawkę. Ponadto obliczoną zaliczkę na podatek zmniejszy (jeżeli jest do tego upoważniony przez pracownika) o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, tj. o 43,76 zł.

Podatnik może upoważnić swojego płatnika określonego w art. 31, art. 33–35 i art. 41 ust. 1 ustawy PIT (tj. np.: pracodawcę, rolniczą spółdzielnię produkcyjną, organ rentowy, bank wypłacający emeryturę z zagranicy, uczelnię wypłacającą stypendium czy zleceniodawcę) do stosowania przy poborze zaliczki, zamiast ww. stawki 17%, stawki w wysokości 17,75% (art. 6 ust. 2 nowelizacji). Możliwość ta została wprowadzona z myślą o tych podatnikach, którzy pierwszy przychódw 2019 r. uzyskali począwszy od 1 października.

Z kolei podatnicy, którzy od dochodów uzyskanych w 2019 r. obliczają zaliczki na podatek dochodowy w sposób określony dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą – zaliczki te obliczają na dotychczasowych zasadach, z tym że, od dnia 1 października 2019 r. przy ich obliczaniu stosują skalę podatkową ze stawkami 17,75% i 32% nadwyżki ponad 85 528 zł, uwzględniając kwotę zmniejszającą podatek w wysokości 548,30 zł.

Zaliczki na podatek dochodowy z uwzględnieniem skali podatkowej ze stawkami 17,75% i 32% nadwyżki ponad 85 528 zł i kwoty zmniejszającej podatek w wysokości 548,30 zł od dnia 1 października 2019 r. obliczają również osoby opłacające zaliczki według skali podatkowej od dochodów z najmu, dzierżawy oraz od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej, jeżeli dochód z działów specjalnych produkcji rolnej ustalają na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych lub podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Podatnicy ci bowiem obliczają zaliczki na podatek dochodowy według skali podatkowej w sposób określony dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą.

Obowiązek obliczania zaliczek na podatek dochodowy przy zastosowaniu skali podatkowej ze stawkami 17,75% i 32% nadwyżki ponad 85 528 zł i kwoty zmniejszającej podatek w wysokości 548,30 zł dotyczy zaliczek obliczanych od dnia 1 października 2019 r. Oznacza to, że znajduje zastosowanie również do zaliczek na podatek dochodowy obliczanych od dnia 1 października 2019 r. za miesiąc wrzesień 2019 r. lub za trzeci kwartał 2019 r. Zaliczki za te okresy płatne są bowiem do dnia 20 października 2019 r. (art. 6 ust. 3 nowelizacji).

Natomiast podatnicy, którzy dochody z działów specjalnych produkcji rolnej ustalają przy zastosowaniu norm szacunkowych dochodu, mogą pomniejszyć zaliczkę na podatek dochodowy ustaloną decyzją naczelnika urzędu skarbowego w trakcie 2019 r. Decyzją naczelnika urzędu skarbowego są ustalane zaliczki na podatek dochodowy tym podatnikom, którzy dochód z działów specjalnych produkcji rolnej ustalają przy zastosowaniu norm szacunkowych dochodu. Decyzja ustalająca zaliczki na podatek dochodowy z uwzględnieniem skali podatkowej jest wydawana na podstawie złożonej naczelnikowi urzędu skarbowego deklaracji według ustalonego wzoru o rodzajach i rozmiarach zamierzonej produkcji w roku podatkowym. Podatnicy wpłacają zaliczki miesięczne w wysokości ustalonej decyzją naczelnika urzędu skarbowego obniżone o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne (7,75% podstawy wymiaru składki).

Obniżenie od dnia 1 października 2019 r. najniższej stawki podatku dochodowego, o której mowa w skali podatkowej, nie powoduje obowiązku zmiany wydanej przez naczelnika urzędu skarbowego decyzji ustalającej zaliczki na podatek dochodowy dla podatników, którzy dochody z działów specjalnych produkcji rolnej ustalają przy zastosowaniu norm szacunkowych dochodu.

Obniżenie stawki podatku dochodowego, o której mowa w skali podatkowej w trakcie 2019 r., podatnicy mogą uwzględnić poprzez pomniejszenie wpłaty, czyli zaliczki wynikającej z decyzji obniżonej o przysługującą do odliczenia składkę na ubezpieczenie zdrowotne, za miesiące od października do grudnia 2019 r., o kwotę 5,5% ustalonej zaliczki miesięcznej (art. 6 ust. 4 nowelizacji).

Podatnicy, którzy nie pomniejszą zaliczek wpłacanych za miesiące od października do grudnia 2019 r., otrzymają zwrot nadpłaconego podatku w związku z obniżeniem najniższej stawki podatku, dokonując rozliczenia w zeznaniu PIT-36 składanym za 2019 r. w terminie do dnia 30 kwietnia 2020 r.

Przypomnieć należy, że na podstawie nowelizacji:

1. zostały podwyższone zryczałtowane (kwotowe) koszty uzyskania przychodów określone w art. 22 ust. 2 ustawy o PIT. Jeśli chodzi o koszty mie- sięczne uwzględniane przy obliczaniu zaliczek od 1 października 2019 r. i docelowo od 1 stycznia 2010 r., to wynoszą one:

• dla jednoetatowców, miejscowych – 250 zł,
• dla jednoetatowców, dojeżdżających – 300 zł.

2. została obniżona o 1 punkt procentowy najniższa stawka zawarta w skali podatkowej określona w art. 27 ustawy o PIT (z 18% na 17%). Obniżona 17% stawka będzie mieć zastosowanie docelowo od 2020 r. do rocznych dochodów nieprzekraczających 85 528 zł. Ustawa weszła w życie z dniem 1 października, tj. w trakcie bieżącego roku podatkowego, stąd konieczne stało się określenie dla całego 2019 r. najniższej stawki podatkowej w skali na poziomie 17,75% i odpowiedniej kwoty zmniejszającej podatek.