Użytkownicy wieczyści gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe już właścicielami

|
Grupa Doradcza KDRC

Na mocy ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów 2,5 mln użytkowników wieczystych gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe stało się 1 stycznia 2019 r. ich właścicielami.

Kto skorzystał?

Ustawa objęła (z pewnymi wyjątkami) nieruchomości zabudowane wyłącznie budynkami:
1. mieszkalnymi jednorodzinnymi lub
2. mieszkalnymi wielorodzinnymi, w których co najmniej połowę liczby lokali stanowią lokale mieszkalne, lub
3. o których mowa w pkt 1 lub 2, wraz z budynkami gospodarczymi, garażami, innymi obiektami budowlanymi lub urządzeniami budowlanymi, umożliwiającymi prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków mieszkalnych.

W przypadku cudzoziemców konieczne jest uzyskanie zezwolenia ministra właściwego do spraw wewnętrznych na nabycie nieruchomości.

Zainteresowany otrzyma zaświadczenie potwierdzające przekształcenie bez żadnych czynności. Wyśle je do niego wójt, burmistrz lub prezydent miasta, albo też starosta bądź dyrektor oddziału terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, albo dyrektor oddziału regionalnego Agencji Mienia Wojskowego. Urząd ma na to do 12 miesięcy od przekształcenia.

Na wniosek świeżego właściciela grunktu zaświadczenie może on otrzymać w ciągu 4 miesięcy albo w ciągu 30 dni (jeśli wniosek uzasadniony np. sprzedażą mieszkania albo potrzebą ustanowienia odrębnej własności lokalu).

Takie samo zaświadczenie otrzyma z urzędu sąd rejono-wy (wydział ksiąg wieczystych) i dokona odpowiedniego wpisu. Wpis dotyczący własności do księgi wieczystej jest wolny od opłat.

Opłaty przekształceniowe

Osoby, które stały się z mocy prawa właścicielami gruntów, są zobowiązane do uiszczania należności za nabycie prawa własności w formie corocznej opłaty przez 20 lat na rzecz dotychczasowego właściciela gruntu. Wysokości opłaty rocznej za przekształcenie odpowiada wysokości opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste, obowiązującej w dniu przekształcenia.

Generalnie opłatę przekształceniową wnosi się w ter-minie do dnia 31 marca każdego roku.

Opłatę należną za rok 2019 wnosi się jednak w terminiedo dnia 29 lutego 2020 r.

Możliwe jest wniesienie wszystkich 20 opłat prze-kształceniowych jednorazowo „z góry”. Właściciel gruntu w każdym czasie trwania obowiązku wnoszenia opłaty będzie mógł zgłosić właściwemu organowi na piśmie zamiar jednorazowego jej wniesienia w kwocie pozostającej do spłaty (opłata jednorazowa).

W przypadku wniesienia opłaty jednorazowej za przekształcenie gruntu stanowiącego dotąd własność Skarbu Państwa, osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych albo spółdzielniom mieszkaniowym przysługuje bonifikata od tej opłaty w wysokości:

 • 60% – w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w roku 2019; jeżeli zaświadczenie potwierdzające przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntu stanowiącego własność Skarbu Państwa zostało doręczone po dniu 31 grudnia 2019 r., zamiar wniesienia opłaty jednorazowej w 2020 r. można zgłosić właściwemu organowi do dnia 1 lutego 2020 r. (w razie wniesienia wtedy opłaty jednorazowej za przekształcenie w terminie do dnia 29 lutego 2020 r., przysługuje bonifikata 60%);
 • 50% – jeśli opłata jednorazowa zostanie wniesionaw 2020 r.;
 • 40% – jeśli opłata jednorazowa zostanie wniesionaw 2021 r.;
 • 30% – jeśli opłata jednorazowa zostanie wniesionaw 2022 r.;
 • 20% – jeśli opłata jednorazowa zostanie wniesionaw 2023 r.;
 • 10% – jeśli opłata jednorazowa zostanie wniesionaw 2024 r.

Natomiast w odniesieniu do gruntów stanowiących dotąd własność jednostek samorządu terytorialnego o udzieleniu bonifikaty i jej wysokości decyduje właściwa rada albo sejmik.

Opłata nie będzie aktualizowana jednostkowymi wycenami gruntów. Opłata może zostać zwaloryzowana wskaźnikami publikowanymi przez GUS – wskaźnikiem inflacyjnym do czasu opracowania wskaźnika zmian cen nieruchomości.

W księdze wieczystej wpisywane będzie roszczenie o opłatę w odniesieniu do każdoczesnego właściciela nieruchomości.

Przepisy ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów stosuje się z uwzględnieniem przepisów o pomocy publicznej. Ustawa w art. 7 ust. 6a przewiduje jednak możliwość wyboru przez przedsiębiorcę trybu dokonywania odpłatności za przekształcenie, skutkującego brakiem konieczności stosowania przepisów o pomocy publicznej.

Przedsiębiorca:

 • ma 3 miesiące – od dnia przekształcenia – na złożenie oświadczenia o okresie płatności opłat przekształceniowych, jeśli prowadzi działalność gospodarczą na przekształconej nieruchomości lub jej części;
 • ma 2 miesiące – od dnia doręczenia zaświadczenia – na złożenie wniosku o ustalenie wysokości lub okresu wnoszenia opłaty przekształceniowej w drodze decyzji, jeśli nie zgadza się z informacją w tym zakresie zawartą w zaświadczeniu.

Nowy właściciel:

 • ma czas do dnia 31 marca 2019 r. na złożenie oświadczenia o dalszym prowadzeniu postępowania przekształceniowego na podstawie dotychczasowej ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, jeśli 1 stycznia 2019 r. był stroną takiego postępowania;
 • ma 2 miesiące od dnia doręczenia zaświadczenia – na złożenie wniosku o ustalenie wysokości lub okresu wnoszenia opłaty przekształceniowej w drodze decyzji, jeśli nie zgadza się z informacją w tym zakresie zawartą w zaświadczeniu;
 • ma czas do 1 lutego 2020r. na zgłoszenie zamiaru wniesienia w 2020 r. opłaty jednorazowej, jeśli zaświadczenie otrzyma po dniu 31 grudnia 2019 r.;
 • ma czas do 29 lutego 2020 r. na wniesienie opłaty przekształceniowej należnej za rok 2019.