Ulga sponsoringowa

|
Grupa Doradcza KDRC

Od 2022 roku „Polski Ład” wprowadził zachętę podatkową dla przedsiębiorców – podatników PIT i CIT, którzy angażują się w działalność społecznie pożyteczną (CSR) i wspierają działalność sportową, kulturalną, szkolnictwo wyższe oraz naukę. Firmy mogą odliczać 100% kosztów uzyskania przychodów oraz – w ramach dodatkowej tzw. ulgi na sponsoring – zyskują możliwość odliczenia dodatkowych 50% kosztów.

Przedsiębiorcy, którzy angażują się w działalność społecznie pożyteczną (CSR – ang. corporate social responsibility, społeczna odpowiedzialność biznesu), mogą skorzystać ulg podatkowych określonych w „Polskim Ładzie”. Specjalne odliczenie w podatku dochodowym przewidziano dla sponsorów, którzy zainwestują w Polsce w cele ważne społecznie – kulturę, sport czy naukę. Od 2022 r. mają możliwość dodatkowego odliczenia od podstawy opodatkowania (podstawy obliczenia podatku) 50% kosztów uzyskania przychodów poniesionych na określone cele. Dzięki uldze sponsoringowej (na CSR) każdy sponsor, który zainwestuje w Polsce np. 1 mln zł na cel ważny społecznie, może więc odliczyć w sumie 1,5 mln zł.

Dzięki temu rozwiązaniu zyskają m.in. z instytucje kultury, kluby sportowe czy uczelnie wyższe. 

Z odliczenia mogą skorzystać wszyscy przedsiębiorcy działający w Polsce, czyli zarówno w formie jednoosobowych działalności gospodarczych, jak i spółek. Ulga sponsoringowa jest skierowana do przedsiębiorców:

 • podatników PIT osiągających przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, z której dochody są opodatkowane na ogólnych zasadach według skali podatkowej lub podatkiem liniowym;
 • podatników CIT uzyskujących przychody inne niż przychody z zysków kapitałowych.

Ulga polega na odliczeniu od podstawy obliczenia podatku (podstawy opodatkowania) 50% kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność:

 • sportową,
 • kulturalną – w rozumieniu ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,
 • wspierającą szkolnictwo wyższe i naukę 

– przy czym kwota odliczenia nie może przekroczyć kwoty dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym:

 • z pozarolniczej działalności gospodarczej – w przypadku PIT;
 • z przychodów z innych niż przychody z zysków kapitałowych – w przypadku CIT.

W praktyce ulga pozwala więc podatnikowi rozliczyć w podatku dochodowym 150% poniesionych kosztów:

 • 100% jako zwykły koszt uzyskania przychodów,
 • 50% jako odliczenie w ramach ulgi.

Przykładowy zysk dla przedsiębiorcy: 

Przedsiębiorca (podatnik PIT) finansuje imprezę sportową (zawody sportowe) w zamian za usługi reklamowe. Poniesiony koszt to kwota 30 tys. zł wynikająca z umowy sporządzonej na piśmie i przelana na rachunek organizatora zawodów sportowych.

W tej sytuacji przedsiębiorca kwotę 30 tys. zł rozlicza w kosztach uzyskania. Dodatkowo 15 tys. zł odlicza od podstawy opodatkowania w ramach ulgi. Jeżeli przedsiębiorca opłaca podatek liniowy według 19% stawki i wykazuje dochód z działalności w kwocie 100 tys., to:

 • bez ulgi zapłaci podatek w kwocie 19 tys. zł;
 • z ulgą zapłaci podatek w kwocie 16 150 zł;
 • korzyść uzyskana przez przedsiębiorcę – 2850 zł.

Do obszarów wsparcia w ramach przedstawionej ulgi na CSR należy działalność sportowa – tj. koszty uzyskania przychodów poniesione na finansowanie:

 1. klubu sportowego, o którym mowa w art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, na realizację celów wskazanych w art. 28 ust. 2 tej ustawy (np. na zakup sprzętu sportowego); klub sportowy to klub działający na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego, niedziałający w celu osiągnięcia zysku, który może otrzymywać dotację celową z budżetu tej jednostki, z zastosowaniem przepisów ustawy o finansach publicznych, w zakresie udzielania dotacji celowych dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku;
 2. stypendium sportowego; stypendium sportowe to finansowane przez podatnika jednostronne, bezzwrotne świadczenie pieniężne, które jest przyznawane przez jednostki samorządu terytorialnego, ministra właściwego do spraw kultury fizycznej, organizacje pożytku publicznego lub kluby sportowe, za osiągnięcie określonego wyniku sportowego lub umożliwiające przygotowanie się do imprezy sportowej;
 3. imprezy sportowej niebędącej masową imprezą sportową, o której mowa w art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych.

Ulga na działalność kulturalną umożliwia odliczenie kosztów poniesionych na tworzenie, upowszechnianie i ochronę kultury. Odliczeniu podlegają koszty poniesione na finansowanie instytucji kultury wpisanych do rejestru, a także na finansowanie działalności kulturalnej realizowanej przez uczelnie artystyczne i publiczne szkoły artystyczne.

W przypadku zaś ulgi na działalność wspierającą szkolnictwo wyższe i naukę, odliczeniu podlegają m.in. koszty poniesione na stypendia dla studenta za wyniki w nauce, stypendia naukowe dla doktorantów, koszty opłat związanych z kształceniem zatrudnionego pracownika na studiach podyplomowych i innych formach kształcenia, koszty wynagrodzeń studentów na praktykach w zakładach pracy. Niektóre koszty, np. dotyczące wynagrodzeń studentów na praktykach w zakładach pracy, podlegają odliczeniu, jeśli są realizowane na podstawie umowy zawartej przez podatnika z uczelnią.

Odliczenia ulgi dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono koszty – bez dolnych i górnych limitów. Podatnik korzystający z odliczenia składa w terminie złożenia zeznania, w którym dokonuje tego odliczenia, informację według ustalonego wzoru, zawierającą wykaz poniesionych kosztów podlegających odliczeniu. Odliczeniu podlegają koszty, które nie zostały podatnikowi zwrócone w jakikolwiek sposób.