Tarcza Antykryzysowa – założenia dotyczące zabezpieczenia miejsc pracy i dochodów pracowników

|
Grupa Doradcza KDRC

Prace nad Tarczą Antykryzysową są w toku. Oto założenia dotyczące zabezpieczenia miejsc pracy i dochodów pracowników:

1. Dofinansowanie do wynagrodzenia dla pracodawcy ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych do wysokości 50 proc. minimalnego wynagrodzenia, (przy obniżonym wymiarze czasu pracy o 20 proc., nie więcej niż do 0,5 etatu – dofinansowanie do wysokości połowy wynagrodzenia minimalnego, ale nie więcej niż 40 proc. przeciętnego wynagrodzenia za prace), w okresie wprowadzonego przez pracodawcę przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy w przypadku wystąpienia spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19, rozumianych jako sprzedaż towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym:

 • nie mniej niż o 15 proc. (stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnych 2 kolejnych miesięcy w okresie od stycznia 2020 r. do łącznych obrotów z analogicznych 2 miesięcy z roku ubiegłego) lub
 • nie mniej niż o 25 proc. obrotów w miesiącu w okresie od stycznia 2020 r. w porównaniu do miesiąca poprzedniego.

 

2. Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych składek na ubezpieczenia społeczne przez starostę, w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy po 1 stycznia 2020 r.:

 • A. części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku mikro-, małych i średnich przedsiębiorców zatrudniających pracowników (nie dłużej niż na okres 6 miesięcy dla mikro- i małych przedsiębiorców, 3 miesięcy – średnich przedsiębiorców), w zależności od spadku obrotów:
  • co najmniej 30 proc. – iloczyn liczby pracowników i 50 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia,
  • co najmniej 50 proc. – iloczyn liczby pracowników i 70 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia,
  • co najmniej 80 proc. – iloczyn liczby pracowników i 90 rpoc. kwoty minimalnego wynagrodzenia,
 • B.części kosztów prowadzenia działalności w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną niezatrudniającego pracowników (nie dłużej niż 6 miesięcy), w zależności od spadku obrotów:
  • o co najmniej 30 proc. – 50 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia,
  • o co najmniej 50 proc. – 70 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia,
  • o co najmniej 80 proc. – 90 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia,

3. Świadczenie z tytułu przestoju ekonomicznego, nieoskładkowane i nieopodatkowane: dla zleceniobiorców i samozatrudnionych w wysokości 80 proc. minimalnego wynagrodzenia jeśli przychód spadł o co najmniej 15 proc. w stosunku do poprzedniego miesiąca, pod warunkiem, że przychów w poprzednim miesiącu był niższy od 300 proc. przeciętnego wynagrodzenia, dla osób na karcie podatkowej lub ryczałcie ewidencjonowanym, zwolnionym z VAT w wysokości 50 proc. minimalnego wynagrodzenia.

4. Poszerzenie kręgu osób uprawnionych do dodatkowego zasiłku opiekuńczego.

5. Umożliwienie pracodawcom bardziej elastycznych zasad ustalania pracownikom czasu pracy i modyfikacji warunków zatrudnienia w celu zachowania miejsc pracy (ograniczenie nieprzerwanego odpoczynku dobowego i tygodniowego, wprowadzenie systemu równoważnego czasu pracy bez konieczności spełnienia przesłanek z Kodeksu pracy).

6. Zwolnienia ze składek ZUS na 3 miesiące samozatrudnionych, zleceniobiorców oraz mikrofirm do 9 zatrudnionych, jeśli ich przychody spadły o 50 proc.

Przedstawione założenia, nie zostały jeszcze objęte w żadne ramy prawne. O wszelkich konkretnych postanowieniach formalno-prawnych będziemy Państwa informować na bieżąco.