Mały ZUS plus

|
Grupa Doradcza KDRC

Przyjęty przez Sejm projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej zakłada, że około 320 tys. najmniejszych przedsiębiorców od 1 lutego 2020 roku będzie mogło skorzystać z tzw. „małego ZUS-u plus”. W tym przypadku składki będą liczone od dochodu i będą niższe średnio o kilkaset złotych miesięcznie.

To rozwiązanie dla najmniejszych firm, których przychód w 2019 roku zamknie się w kwocie 120 tys. zł. Szacowany koszt nowych regulacji dla finansów publicznych to ok. 1,3 mld zł w 2020 roku i nawet 1,5 mld zł w kolejnych latach – tyle pozostanie w kieszeniach przedsiębiorców. Co do zasady chęć korzystania z „małego ZUS-u plus” będzie można zgłosić do końca pierwszego miesiąca obowiązywania przygotowanych przez MR przepisów.

– „Dzięki rozszerzeniu „małego ZUS-u” najmniejsi przedsiębiorcy każdego miesiąca zaoszczędzą średnio po kilkaset złotych. Przykładowo, przedsiębiorca, którego przeciętny miesięczny dochód w 2019 r. wynosił 2,8 tys. zł, w przyszłym roku będzie płacił na ubezpieczenia społeczne 442,96 zł miesięcznie plus obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne. Jego korzyść w stosunku do pełnej składki ZUS w 2020 r., bez ubezpieczenia zdrowotnego, wyniesie zatem 549,34 zł” – wskazała minister Jadwiga Emilewicz.

Uprawnieni do korzystania z „małego ZUS-u” w dotychczasowej formule powinni zgłosić chęć korzystania z tej ulgi do 8 stycznia 2020 r. Następnie – od 1 lutego – będą mogli opłacać składki w ramach „małego ZUS-u plus”, który tego dnia wejdzie w życie.

Projekt utrzymuje mechanizmy, które pozwalają ko- rzystającym z ulgi wypracować staż wymagany do emerytury. Przedsiębiorcy muszą jednak pamiętać o tym, że opłacanie niższych składek przełoży się w przyszłości na niższe emerytury czy renty.

JAK BYŁO DOTĄD?

Od 1 stycznia 2019 roku obowiązuje tzw. „mały ZUS”. Mogą z niego korzystać przedsiębiorcy, których średnio miesięczny przychód w 2018 roku nie przekraczał 2,5-krotności minimalnego wynagrodzenia, czyli 63 tys. zł rocznie. W ich przypadku składki na ubezpieczenia społeczne naliczane są proporcjonalnie do przychodu. Z danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wynika, że od początku obowiązywania ustawy chęć skorzystania z nowej ulgi zgłosiło ponad 186 tys. osób.

Przedstawiciele przedsiębiorców sugerowali jednak poszerzenie grupy beneficjentów tego rozwiązania. Zgłaszali też postulat powiązania wysokości składek z dochodem, który lepiej niż przychód odzwierciedla faktyczną sytuację finansową przedsiębiorcy.

WARUNKI KORZYSTANIA Z „MAŁEGO ZUS-U PLUS”

W praktyce chodzi o poszerzenie rozwiązań tzw. „małego ZUS-u” w celu obniżenia składek na ubezpieczenia społeczne osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą na mniejszą skalę. „Mały ZUS plus” obniży składki tym, którzy już obecnie korzystają z „małego ZUS-u”, a także rozszerzy grono przedsiębiorców, którzy będą mogli płacić niższe składki.

Aby skorzystać z nowego rozwiązania w 2020 r., trzeba będzie wykazać roczny przychód za 2019 r. nieprzekraczający 120 tys. zł. Jest to niemal dwukrotne podniesienie progu w stosunku do mijającego roku (z 63 do 120 tys. zł).

Żeby skorzystać z „małego ZUS-u plus”, oprócz wyżej opisanego kryterium przychodowego, trzeba będzie również prowadzić działalność w poprzednim roku przez co najmniej 60 dni. Z tego rozwiązania będą zatem mogły skorzystać osoby prowadzące już działalność gospodarczą, w tym przedsiębiorcy, którzy mają firmę od wielu lat.

Poza tym z obniżki składek nie skorzystają przedsiębiorcy, którzy rozliczali się w poprzednim roku w formie karty podatkowej i jednocześnie korzystali ze zwolnienia sprzedaży z podatku VAT.

Oprócz dotychczasowego obowiązku przedkładania przez przedsiębiorcę informacji o rocznym przychodzie z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej oraz o podstawie wymiaru składek, powinien on przekazywać dane dotyczące dochodu oraz form opodatkowania. Te dodatkowe informacje przedsiębiorcy będą składać, jak dotychczas, w imiennym raporcie miesięcznym albo w deklaracji rozliczeniowej. Nie będzie to więc wymagać wypełniania żadnych dodatkowych nowych formularzy ani druków.

Oprócz tego obniżona składka może być opłacana maksymalnie przez 36 miesięcy (3 lata) w ciągu kolejnych 60 miesięcy (5 lat) prowadzenia działalności. Po tym okresie z ulgi będzie można skorzystać ponownie. Chodzi o to, by przedsiębiorcy mieli szansę na uzbieranie stażu niezbędnego do otrzymania emerytury.

Z rozwiązania nie będą mogli skorzystać przedsię- biorcy, którzy wykonują działalność na rzecz swoich byłych pracodawców. Celem tego warunku jest to, aby zapobiegać zjawisku „wypychania” pracowników z etatu na samozatrudnienie.

Aby skorzystać z nowego rozwiązania w 2020 r., trzeba będzie wykazać roczny przychód za 2019 r. nieprzekraczający 120 tys. zł.

„Mały ZUS plus” będzie rozwiązaniem dobrowolnym. Co do zasady, chęć korzystania z „małego ZUS-u plus” będzie można zgłosić do końca pierwszego miesiąca obowiązywania tej regulacji, a w kolejnych latach do końca stycznia.

Nie zmieni się kolejność korzystania z ulg w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne: najpierw „ulga na start”, potem 24 miesiące preferencyjnych składek (780 zł w 2020 r.), a następnie „mały ZUS plus”.