Rejestracja działalności gospodarczej a ZUS

|
Grupa Doradcza KDRC

Poznaj ważne informacja dla osób, które chcą rozpocząć działalność gospodarczą jednoosobowo albo w formie spółki cywilnej.

Tzw. ulga na start

Aby z niej skorzystać, trzeba spełnić łącznie następujące warunki:

 • rozpoczynać działalność gospodarczą po raz pierwszy albo podejmować ją ponownie po 60 miesiącach od jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia,

 • nie prowadzić działalności dla byłego pracodawcy, na rzecz którego przed rozpoczęciem działalności (w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym) przedsiębiorca wykonywał czynności, które wchodzą w zakres jego działalności.

W przypadku ulgi należy zarejestrować się w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jednak przedsiębiorca nie będzie objęty obowiązkowymi ubezpieczeniami społecznymi przez 6 miesięcy od rozpoczęcia działalności gospodarczej. Można zrezygnować z tego uprawnienia i zgłosić się do ubezpieczeń społecznych.

W każdym razie od momentu rozpoczęcia prowadzenia działalności trzeba zgłosić się do ubezpieczenia zdrowotnego i opłacać składkę na to ubezpieczenie.

Natomiast prowadzący tzw. działalność nierejestrową (bez konieczności rejestracji w CEIDG) nie jest objęty żadnymi ubezpieczeniami – społecznymi ani zdrowotnym.

Wniosek o wpis do ewidencji

Geleralnie zakładając firmę i nie spełniając warunków do zwolnienia z obowiązku rejestracji w CEIDG, należy złożyć w organie ewidencyjnym (w urzędzie miasta lub gminy) wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej CEIDG-1. Można to zrobić osobiście lub wysłać wniosek listem poleconym. Można także zarejestrować się przez Internet na stronie www.ceidg.gov.pl (za pomocą certyfikatu kwalifikowanego lub profilu zaufanego ePUAP).

Efektem złożenia wniosku jest:

 •  wpis do ewidencji,
 • nadanie numeru NIP,
 • nadanie numeru REGON,
 • zgłoszenie przedsiębiorcy jako płatnika składek do ZUS.

Dane ZUS otrzymuje z organu ewidencyjnego i sam (bez składania jakichkolwiek dokumentów przez przedsiębiorcę) sporządza następujące dokumenty:

 • zgłoszenie przedsiębiorcy jako płatnika składek ZUS ZFA,
 • informację o rachunkach bankowych płatnika składek ZUS ZBA,
 • informację o adresach prowadzenia działalności ZUS ZAA.

W razie zmiany danych we wpisie do ewidencji, na podstawie informacji przekazanych przez organ ewidencyjny, ZUS uaktualni dane w swoim systemie.

Zgłoszenie przedsiębiorcy do ubezpieczeń

Po zarejestrowaniu działalności, trzeba zgłosić do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego siebie, a także członków swojej rodziny. W tym celu należy złożyć następujące dokumenty:

 • ZUS ZUA – jeśli przedsiębiorca zgłasza się do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego,
 • ZUS ZZA – jeśli zgłasza się tylko do ubezpieczenia zdrowotnego,
 • ZUS ZCNA – jeśli zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego członka rodziny.

Dokumenty te składasz w ciągu 7 dni od daty rozpoczęcia prowadzenia działalności.

Można je złożyć wraz z wnioskiem CEIDG-1 w organie ewidencyjnym (bez dostarczania do ZUS). Na podstawie danych przekazanych z tego organu ZUS zapisze na koncie przedsiębiorcy jako osoby ubezpieczonej (od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej):

 • zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych i do ubezpieczenia zdrowotnego albo do ubezpieczenia zdrowotnego,
 • zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego jego członków rodziny,
 • zgłoszenie zmiany danych wykazanych w tychzgłoszeniach.

Przedsiębiorca musi tylko zgłosić pracowników i członków ich rodzin – w ciągu 7 dni od daty ich zatrudnienia. Już podczas składania wniosku o wpis w CEIDG można zgłosić do odpowiednich ubezpieczeń osoby, które pracują u przedsiębiorcy: pracowników, zleceniobiorców, osoby współpracujące, oraz członków ich rodzin.

ZUS na podstawie przekazanych danych sporządzi:

 • zgłoszenie osób, które pracują u przedsiębiorcy, do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego,
 • zgłoszenie tych osób do ubezpieczenia zdrowotnego,
 • zgłoszenie członków ich rodzin do ubezpieczenia zdrowotnego.

Jak przekazać dokumenty?

Dokumenty można dostarczyć do ZUS w formie:

 • elektronicznej:
  • w programie Płatnik – wypełniając formularz i podpisując go bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu,
  • w aplikacji e-Płatnik na Platformie Usług Elek- tronicznych – jeśli ma się konto na PUE – pod- pisując dokumenty bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu lub profilem za-ufanym ePUAP.
 • papierowej (bezpośrednio w placówce ZUS lub za pośrednictwem poczty albo kuriera).

Jeżeli płatnik będzie rozliczał składki maksymalnie za 5 osób, może składać dokumenty ubezpieczeniowe w formie papierowej – na formularzach dostępnych w każdej placówce ZUS. Może to zrobić osobiście lub przez pełnomocnika – w placówce ZUS lub w urzędo-macie. Może je też wysłać pocztą.