Przykładowe oświadczenie pracownika do “PIT zero dla młodych”

|
Grupa Doradcza KDRC

Przepisy o zwolnieniu podatkowym weszły w życie 1 sierpnia 2019 r. i mają zastosowanie do przychodów uzyskanych od tego dnia. Poznaj przykładową treść oświadczenia dla osób do 26. roku życia, które będą korzystać z nowego zwolnienia w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT).

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1387 i 1358), wolne od podatku są przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz umów zlecenia zawartych z firmą, otrzymane przez podatnika do ukończenia 26. roku życia (zwane przychodami z pracy), do wysokości limitu, który w 2019 r. wynosi 35 636,67 zł.

W 2019 r. płatnik nie ma obowiązku obliczania i pobierania zaliczek na PIT (od sierpnia do grudnia), jeżeli młody podatnik złoży mu oświadczenie, że jego dochody w całości korzystają ze zwolnienia od PIT. Pracownicy albo zleceniobiorcy mogą zatem złożyć takie oświadczenie płatnikowi, aby ten nie pobierał zaliczki na PIT od przychodów z pracy, które są objęte zwolnieniem. Płatnik, który otrzyma oświadczenie od pracownika bądź zleceniobiorcy, nie będzie pobierał zaliczek na podatek najpóźniej od kolejnego miesiąca, w którym otrzymał oświadczenie (nie dłużej jednak niż do końca miesiąca, w którym przychody z pracy uzyskane od tego płatnika w 2019 r. podlegały zwolnieniu od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o PIT).

 

Oświadczenie

Ja, niżej podpisany(a)………………………………………………………… (imię i nazwisko pracownika/zleceniobiorca),  urodzony(a) …………………………………………………………………..r. (dzień-miesiąc-rok), zatrudniony(a) w …………………………………………………………….. (miejsce zatrudnienia),

po zapoznaniu się z art. 5 ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. poz. 1394), oświadczam, że moje przychody z pracy, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, uzyskane w okresie od dnia 1 sierpnia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. (nie dłużej jednak niż do dnia 26. urodzin), będą w całości zwolnione od podatku dochodowego od osób fizycznych.

…………………………………………………..

(podpis i data)

Podatnicy, którzy nie złożą takiego oświadczenia, zwrot podatku z tytułu „ulgi” otrzymają dopiero w ze- znaniu rocznym za 2019 r. Do przychodów uzyskanych od 1 stycznia 2020 r. ulga będzie uwzględniana już przy obliczaniu zaliczek na podatek (bez konieczności składania oświadczenia przez podatnika). Dzięki zwolnieniu ponad 2 mln osób pracujących poniżej 26. roku życia nie będzie płacić PIT.