Przyjazne prawo przyśpieszy rozwój

|
Grupa Doradcza KDRC

Większość przepisów tzw. Pakietu Przyjazne Prawo, czyli ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczania obciążeń regulacyjnych, wejdzie w życie 1 stycznia 2020 r.

Prawo do popełnienia błędu

Dzięki temu rozwiązaniu początkujący przedsiębiorca – osoba fizyczna – gdy popełni błąd (za który grozi mandat karny lub kara pieniężna) – nie dostanie kary, a jedynie pouczenie oraz będzie musiał usunąć naruszenie. Prawo do błędu obejmie wyłącznie przedsiębiorców zarejestrowanych w CEIDG – przez rok od dnia podjęcia działalności gospodarczej po raz pierwszy albo ponownie – po upływie co najmniej 36 miesięcy od dnia ostatniego zawieszenia lub za-kończenia działalności. Przewidziano ograniczenia: popełnianie naruszeń po raz kolejny, jak też przypadki rażącego lub nieusuwalnego naruszenia prawa (co musi wykazać odpowiedni organ).

Wydłużenie terminu rozliczenia VAT w imporcie

Rozwiązanie to ma wzmocnić pozycję polskich portów w konkurencji z zagranicznymi. Dziś obowiązuje restrykcyjny termin płatności podatku od importu (10 dni od odprawy celnej albo od dnia wydania decyzji celnej). W PPP przewidziano rozliczenia na zasadach ogólnych (co do zasady do 25. dnia następnego miesiąca, wraz z deklaracją VAT-7). Teraz takie preferencyjne rozliczenie przysługuje podmiotom spełniającym warunki procedury uproszczonej i tzw. upoważnionym przedsiębiorcom AEO.

Ochrona konsumencka dla firm z CEIDG

Ochrona przewidziana dla konsumentów będzie przysługiwać firmom z CEIDG w relacjach z innymi przedsiębiorcami, jeśli chodzi o stosowanie niedozwolonych postanowień umownych, rękojmi za wady oraz w zakresie prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa. Obejmie tylko umowy, które nie mają dla przedsiębiorcy charakteru zawodowego. Np. mechanik samochodowy, któremu popsuła się drukarka, będzie miał takie samo prawo do reklamacji jak konsument, nawet jeśli wykorzystuje drukarkę w warsztacie (i rozliczył jej zakup jako koszt).

Rozszerzenie definicji rzemieślnika

Przedsiębiorcy-rzemieślnicy zyskają wybór innej niż wpis w CEIDG formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej. Wykonywanie rzemiosła będzie możliwe przez spółkę jawną, komandytową, komandytowo-akcyjną czy jednoosobową spółkę kapitałową. Warunkiem jest to, aby wspólnikami były osoby posiadające kwalifikacje zawodowe w rzemiośle lub członkowie ich rodzin, tj. małżonek lub krewni w linii prostej (wstępni lub zstępni). Ponadto w CEIDG publikowane będą informacje na temat kwalifikacji zawodowych w rzemiośle, np. o tytule mistrza cukiernictwa.

Ułatwienia w sukcesji przedsiębiorstw

W razie zmiany właściciela przedsiębiorstwa – osoby wpisanej do CEIDG (czyli gdy przedsiębiorca sprzedaje firmę albo przekazuje ją nieodpłatnie swojemu następcy) do przejęcia koncesji, zezwoleń, licencji
i pozwoleń wystarczające będzie złożenie wniosku
w terminie 3 miesięcy od nabycia przedsiębiorstwa, przedstawienie dowodów potwierdzających spełnianie przez nabywcę wymagań do wydania decyzji, złożenie oświadczenia o akceptacji przez nabywcę obowiązków wynikających z decyzji, a także – jeśli przedsiębiorstwo jest własnością kilku osób – uzyskanie zgody pozostałych właścicieli na przejęcie decyzji przez nabywcę.

W firmach, które należą do przedsiębiorcy i jego małżonka, przewidziano umożliwienie powołania po śmierci jednego z nich na tymczasowego przedstawiciela (do zarządzania spadkiem po małżonku przedsiębiorcy
w części dotyczącej udziału w przedsiębiorstwie do czasu załatwienia formalności spadkowych). 

Nowelizacja dopuszcza przekazanie, w formie zapisu windykacyjnego, praw i obowiązków wspólnika spółki jawnej, partnerskiej, komandytowej i komandytowo-akcyjnej (udziału wspólnika).

Niektóre inne rozwiązania

Nowelizacja zakłada wyłączenie z egzekucji kwot niezbędnych przedsiębiorcy i jego rodzinie do utrzymania przez 2 tygodnie.

Pracownicy gastronomii będą mogli przebadać się na własny wniosek. Ponadto, jeśli mają aktualne orzeczenie lekarskie, przy zmianie pracodawcy nie będą podlegać ponownym badaniom sanitarno-epidemiologicznym w okresie ważności orzeczenia.

Zmiany w ponad 60 ustawach mają na celu ograniczenie obciążeń regulacyjnych.

Nowe przepisy wydłużyły termin składania przez odbiorców końcowych energii elektrycznej (z wyjątkiem gospodarstw domowych, niebędących średnimi i dużymi przedsiębiorcami) oświadczeń dot. energii elektrycznej na 13 sierpnia 2019 r., będących warunkiem skorzystania z zamrożenia cen energii elektrycznej również w II połowie 2019 r.

W ramach ograniczania obowiązków administracyjnych przewidziano też:

  • zmniejszenie częstotliwości realizacji niektórych obowiązków (np. kwartalne przekazywanie informacji do Ministra Energii o poniesionych kosztach tworzenia i utrzymywania zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw; kwartalne sprawozdania OSD elektroenergetycznego i OSD gazowego dla Dyrektora Generalnego KOWR; kwartalne informacje statystyczne o łącznej wartości i liczbie transakcji płatniczych przekazywane przez biura usług płatniczych do KNF);
  • cyfryzację niektórych obowiązków sprawozdawczych oraz ograniczenie liczby organów, do których składane są dokumenty (np. obowiązku składania sprawozdania w zakresie rodzajów oraz ilości wytworzonych, przywiezionych i wywiezionych paliw ciekłych i ich przeznaczeniu, informacji o rodzajach i lokalizacji infrastruktury paliw ciekłych wykorzystywanej do prowadzonej działalności);
  • zniesienie obowiązku załączenia dokumentów, które są dostępne danej instytucji lub zawierają informacje, które może ona ustalić (np. obowiązku dołączania odpisów z KRS, zniesienie wymogu załączania oryginału zaświadczenia o uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu do wniosku o przyznanie licencji doradcy restrukturyzacyjnego, gdy akta egzaminacyjne osób, które przystąpiły do egzaminu, przechowywane są w siedzibie MS);
  • zmniejszenie liczby egzemplarzy dokumentów dołączanych do wniosków (w przypadku wniosku o wydanie lub zmianę pozwolenia zintegrowanego, zgłoszenia wierzytelności przez wierzycieli stoczni, wniosku kwalifikacyjnego, dokumentacji geologicznej dot. obszarów morskich RP).