Przepisy prawne na drugą falę zachorowań COVID-19

|
Grupa Doradcza KDRC
Generalnie polscy przedsiębiorcy poradzili sobie z dotychczasowymi problemami spowodowanymi przez pandemię, niektórzy znaleźli w niej swoje okazje biznesowe. Jednak niektóre przedsiębiorstwa jeszcze „nie wyszły z dołka” po pierwszej fali epidemii; tymczasem nadchodzą nowe, zwiększone zachorowania i nowe obostrzenia – teraz tylko regionalne. Czy i tym razem firmy będą mogły liczyć na wsparcie ze strony rządu? 

 

Wracają obostrzenia

W związku ze wzrostem zakażeń wirusem COVID-19 początkowo w 19 powiatach – znajdujących się na terenie województwa śląskiego, wielkopolskiego, małopolskiego, łódzkiego, podkarpackiego i świętokrzyskie- go – od 8 sierpnia wprowadzono dodatkowe obostrzenia dot. zasad bezpieczeństwa, higieny i zachowania dystansu społecznego w przestrzeni publicznej. Lista powiatów, w których wróciły obostrzenia, powstała na podstawie analiz dynamiki wzrostów zakażeń w ciągu poprzedzających 8 sierpnia 14 dni. Jeżeli nowych zachorowań było powyżej 12 na 10 tys. mieszkańców, wtedy powiat zaliczany jest do czerwonej strefy, a jeśli między 6 a 12 na 10 tys. – to do żółtej strefy. 

Lista powiatów, w których obowiązują dodatkowe obostrzenia, jest poddawana bieżącej analizie i zmienia się. Może być modyfikowana nawet 2 razy w tygodniu. 

 

W tzw. powiatach czerwonych obowiązują następujące obostrzenia: 

 • obowiązek noszenia maseczek lub przyłbic wszędzie w przestrzeni publicznej; 
 • wesela i inne imprezy rodzinne: do 50 osób; 
 • restauracje i gastronomia: obowiązuje zasada zakrywania ust i nosa oraz maksymalnie 1 osoba na 4 m2; 
 • kościoły i miejsca kultu religijnego: maksymalnie 1 osoba na 4 m2, do 150 osób na zewnątrz;
 • kina i inne wydarzenia kulturalne: 25% zajętych miejsc;
 • parki rozrywki, wesołe miasteczka: zakaz udziału i organizacji;
 • targi, konferencje, kongresy, wystawy: zakaz udziału i organizacji;
 • siłownie, kluby i centra fitness: 1 osoba na 10 m2; 
 • wydarzenia sportowe: bez publiczności. 

 

W tzw. żółtych powiatach:

 • w przestrzeni publicznej nie trzeba nosić maseczek lub przyłbic; należy zaś zachowywać 1,5 metrowy dystans społeczny;
 • wesela i inne imprezy rodzinne: do 100 osób;
 • restauracje i gastronomia: obowiązek zakrywania ust i nosa oraz max. 1 osoba na 4 m2; 
 • kościoły i miejsca kultu religijnego: obowiązek zakrywania ust i nosa z wyłączeniem osób sprawujących kult religijny (bez zmian); 
 • kina i inne wydarzenia kulturalne: 25% zajętych miejsc;
 • targi, konferencje, kongresy, wystawy: 1 osoba na 4 m2; obowiązek zakrywania ust i nosa;
 • parki rozrywki, wesołe miasteczka: 1 osoba na 5 m2;
 • siłownie, kluby i centra fitness: 1 osoba na 7 m2;
 • wydarzenia sportowe: 25% widowni; obowiązek
  zakrywania ust i nosa.

 

Zielona strefa obejmuje pozostałą część kraju, gdzie nadal obowiązują dotychczasowe zasady bezpieczeństwa. 

 

Resort zdrowia zapowiedział też, że ze względu na to, iż według ekspertów i lekarzy nie ma praktycznie przeciwskazań medycznych do zasłaniania ust i nosa, od 1 września zostanie wprowadzony obowiązek posiadania zaświadczenia potwierdzającego takie przeciwskazania medyczne. 

 

Czy będzie nowa tarcza?

Ustawodawca przygotowuje przepisy prawne na drugą falę zachorowań, np. te dotyczące świadczeń socjalnych, ochrony zatrudnienia oraz wsparcia branży turystycznej, a także zwiększające uposażenia funkcjonariuszy. 

Przykładowo ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z epidemią COVID-19 oraz po jej ustaniu wprowadza m.in. zmiany w organizacji i zarządzaniu NFZ, wprowadzając tak zwaną pionizację. Zakłada ona, że funkcję pracodawcy wobec osób zatrudnionych w oddziałach wojewódzkich NFZ będzie wykonywał Prezes NFZ. Z kolei minister zdrowia będzie mógł wydawać polecenia Funduszowi i podejmować działania związane z zapewnieniem dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej. Nowelizacja wprowadza kolejne instrumenty walki z epidemią m.in. w zakresie kształcenia oraz uprawnień przedstawicieli zawodów medycznych. Ponadto przewiduje elektronizację procedury wystawiania i rozpatrywania zapotrzebowań na produkty lecznicze i środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego niezbędne dla ratowania życia lub zdrowia. 

Z kolei ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw przewiduje wsparcie finansowe w wysokości 400 mln zł dla samorządowych instytucji kultury, organizacji pozarządowych i przedsiębiorców prowadzących działalność w dziedzinie teatru, muzyki lub tańca i organizatorów techniki koncertowej. Ponadto minister kultury i dziedzictwa narodowego będzie mógł przeznaczyć nie więcej niż 25 mln zł na pomoc socjalną dla twórców w trudnej sytuacji spowodowanej pandemią. 

Tymczasem nasiliły się kontrole np. ZUS we współpracy z Krajową Administracją Skarbową podmiotów, które skorzystały z tarczy antykryzysowych. Pomoc była bowiem w dużej mierze udzielana na podstawie oświadczeń wnioskodawców. Jednym z podstawowych kryteriów, od których ustawodawca uzależnił możliwość skorzystania z niektórych rozwiązań antykryzysowych była wysokość przychodów (obrotów) przedsiębiorcy. Teraz oświadczenia te (składane pod odpowiedzialnością karną) są weryfikowane, np. pod tym kątem, czy przedsiębiorca nie zaniżał sposób sztuczny swoich przychodów za okres, który był brany pod uwagę jako kryterium udzielenia wsparcia. KAS może także zbadać sposób rozliczenia podatkowego niektórych rodzajów pomocy. 

Przedsiębiorcy, czekając na nowe przepisy, mogą korzystać z niektórych wcześniej przyjętych form wsparcia, np. „Polityki Nowej Szansy” czy subwencji z PFR. Miejmy nadzieję, że druga fala epidemii nie okaże się prawdziwym tsunami dla polskich firm.