Przepisy do walki z COVID-19

|
Grupa Doradcza KDRC
Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19 zakłada m.in., że nieprzestrzeganie obowiązku zakrywania ust i nosa będzie stanowiło uzasadnioną przyczynę odmowy sprzedaży.

Pensja personelu medycznego skierowanego przez wojewodę do walki z epidemią ma być podwyższona ze 150 do 200% przeciętnego wynagrodzenia zasad- niczego przewidzianego na danym stanowisku pracy.

Lekarze specjaliści, którzy uzyskali kwalifikacje za- wodowe poza UE, będą mogli być zatrudniani w Polce po spełnieniu wymogów ustawowych (np. co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe). Do pracy w związku z epidemią będzie można delegować młodych lekarzy w trakcie i po ukończeniu stażu podyplomowego, a także m.in. studentów i doktorantów kierunków medycznych oraz osoby, które w ciągu ostatnich 5 lat zakończyły kształcenie w zawodzie medycznym. Na wniosek wojewody lub ministra zdrowia samorządy będą musiały w ciągu

7 dni przekazać listę osób (imię, nazwisko, adres zamieszkania i numer prawa wykonywania zawodu medycznego) wykonujących zawód medyczny, które można skierować do zwalczania epidemii. Do pracy przy zwalczaniu epidemii może zostać skierowane wyłącznie 1 z rodziców wychowywujących dziecko w wieku do 18 lat. Z 60 do 65 lat podwyższono wiek mężczyzn wykonujących zawód medyczny, których można oddelegować do zwalczania epidemii, w wypadku kobiet pozostawiono 60 lat.

Do 150 dni (5 miesięcy) od dnia wystawienia wydłużono okres realizacji recept na leki, które są obecnie niedostępne.

Zgodnie z nowelizacją, lekarze, pielęgniarki i ratownicy, którzy lecząc pacjentów z COVID-19 i działając w szczególnych okolicznościach, dopuścili się czynu zabronionego, nie popełniają przestępstwa, chyba że czyn ten popełniono w wyniku rażącego niezachowania ostrożności.

Aby usprawnić umieszczanie w szpitalach pacjentów w stanie nagłego zagrożenia zdrowia lub życia, wojewódzcy koordynatorzy ratownictwa medycznego będą wydawać decyzje administracyjne zobowiązujące szpitale do przyjęcia osób wymagających pilnej hospitalizacji. Decyzje o pacjentach potrzebujących hospitalizacji w innym województwie ma podejmować koordynator krajowy.

Uprawnienia do pobierania wymazów uzyskają osoby, współpracujące z systemem ratownictwa medycznego i będące ratownikami w systemie ministra obrony narodowej.

Nowelizacja przewiduje ponadto, że gdy zamawiającym usługi lub dostawy niezbędne do przeciwdziałania COVID-19 jest samorząd, nie stosuje się prawa zamówień publicznych, jeśli zachodzi duże prawdopodobieństwo szybkiego i niekontrolowanego rozprzestrzeniania się choroby lub wymaga tego ochrona zdrowia publicznego.