Przepisy antyprzejęciowe w „tarczy 4.0”

|
Grupa Doradcza KDRC

M.in. czasową, zwiększoną ochronę polskich firm – w momencie, w którym spadły ich wyceny – przed wrogim przejęciem przez inwestorów spoza UE zakłada ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

Chodzi o ochronę polskich spółek przed wrogimi przejęciami z powodu gorszej sytuacji gospodarczej wywołanej epidemią COVID-19, z powodu której wycena spółek może być szczególnie niska. Zmiany, wzorowane m.in. na przepisach przyjętych niedawno w Niemczech, wpisują się w działania, jakie podejmują inne kraje europejskie (np. Francja czy Włochy), a także pozaeuropejskie, dla ochrony krajowych spółek w interesie publicznym.

Ustawa nadaje Prezesowi UOKiK dodatkowe uprawnienia w zakresie ochrony polskich przedsiębiorstw, których przedmiot działalności jest ważny dla porządku publicznego, bezpieczeństwa publicznego lub zdrowia publicznego. Od momentu wejścia w życie przepisów każda inwestycja, objęta przepisami nowej ustawy, skutkująca nabyciem, osiągnięciem znaczącego uczestnictwa lub nabyciem dominacji dokonana przez podmioty z siedzibą lub obywatelstwem (dla osób fizycznych) poza krajem członkowskim UE objęta zostanie nadzorem Prezesa Urzędu.

Nowe reguły kontroli przejęć spółek mają obowiązywać przez 2 lata. Transakcje nabycia znaczącej liczby udziałów (tj. co najmniej 20%) w ważnych spółkach będą podlegały kontroli Prezesa UOKiK. Ochrona ma dotyczyć przedsiębiorstw, których przychód na terytorium RP przekroczył równowartość 10 mln euro w którymkolwiek z 2 lat obrotowych poprzedzających chęć przejęcia. Prezes UOKiK będzie mógł zgłosić sprzeciw wobec transakcji wrogich przejęć polskich przedsiębiorstw o strategicznym znaczeniu. Przejęcie pomimo sprzeciwu lub bez zawiadomienia Urzędu będzie nieważne i może skutkować poważnymi sankcjami finansowymi. Prezes UOKiK zapewnił, że będzie działał sprawnie.

Transakcje nabycia znaczącej liczby udziałów w ważnych spółkach będą podlegały kontroli Prezesa UOKiK.

Przygotowana regulacja obejmuje podmioty kluczowe dla zachowania bezpieczeństwa, porządku i zdrowia publicznego m.in.:

  • prowadzące działalność gospodarczą związaną z: energią elektryczną, gazem, paliwami, telekomunikacją, przetwórstwem żywności, produkcją leków, chemikaliów i nawozów, materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją oraz wyrobami technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym;
  • tworzące oprogramowania wykorzystywane w usługach podstawowych dla społeczeństwa, takich jak: energia, paliwa, zaopatrzenie w wodę, zaopatrzenie w gotówkę, płatności kartą, szpitale, sprzedaż leków na receptę, transport oraz zaopatrywanie w żywność;
  • spółki publiczne.

Dodatkowo ustawa wprowadza podstawy do wymiany, za pośrednictwem punktu kontaktowego, informacji o inwestycjach zagranicznych pomiędzy państwami członkowskimi UE i Komisją Europejską.