Przegląd prasy dla przedsiębiorców (T51)

|
Grupa Doradcza KDRC

Zmiany w podatku CIT – z jakich zwolnień mogą skorzystać komandytariusze oraz komplementariusze ?

 • W wyniku objęcia Spółek komandytowych podatkiem CIT wspólnicy tych spółek będą narażeni na podwójne opodatkowanie dochodów osiąganych w ramach działalności spółki.
 • Komandytariusz może skorzystać ze zwolnienia od podatku dochodowego kwoty stanowiące 50 %. przychodów uzyskanych przez komandytariusza z tytułu udziału w zyskach w spółce komandytowej, nie więcej jednak niż 60 tys. zł w roku podatkowym.
 • Komandytariusz nie będzie mógł skorzystać z ww. zwolnienia m.in. jeśli posiada bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 5% udziałów w spółce będącej komplementariuszem spółki, której jest komandytariuszem albo jeśli jest członkiem zarządu komplementariusza.
 • W przypadku komandytariuszy będących podatnikiem podatku CIT prawodawca przewidział zwolnienie dla przychodów z tytułu udziałów w zyskach osób prawnych, gdy wspólnik posiada co najmniej 10 % udziałów przez okres minimum dwóch lat.
 • Komplementariusz będący osobą fizyczną może odliczyć od podatku PIT kwotę podatku CIT zapłaconego przez Spółkę w proporcji przypadającej na wspólnika.
 • Przekształcenie spółki komandytowej nie spowoduje powstania obowiązku zapłaty podatku PCC jeśli w efekcie nie dojdzie do wniesienia do spółki dodatkowego majątku przez wspólników.

 

Zwolnienie ze składek ZUS oraz postojowe dla artystów

 • Tzw. tarcza branżowa przewiduje, zwolnienie z należności do ZUS dla umów cywilnoprawnych (np. zlecenia i agencyjne) zawarte z osobami prowadzącymi działalność twórczą i artystyczną.
 • Ponadto tarcza branżowa przewiduje m.in. o zwolnienie ze składek, , dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników oraz dotacje na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności.
 • Osoby uzyskujące przychód m.in. z działalności twórczej i artystycznej będą mogły liczyć także na jednorazowe dodatkowe postojowe po spełnieniu trzech warunków.
 • Po pierwsze powinien realizować swoje zadania na podstawie umowy cywilnoprawnej, która zawarta została jeszcze przez wejściem w życie tarczy.
 • Po drugie przychód uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku nie może być wyższy niż 300 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału.
 • Po trzecie osoba taka nie może posiadać innego tytułu do ubezpieczeń społecznych.
 • Umowy zawarte od 1 stycznia 2021 r. do 31 marca 2021 r. będą mogły zostać zwolnione z należności do ZUS za okres styczeń – kwiecień 2021 r.

Wynagrodzenie przestojowe w 2021 r.

 • Wynagrodzenie przestojowe jest wypłacane pracownikom pozostającym w gotowości do pracy, ale nie mogących jej wykonywać.
 • Wynagrodzenie za czas przestoju w 2021 roku nie będzie mogło być zatem niższe niż 2800 brutto (2061,67 zł netto) i 18,3 zł brutto za godzinę pracy.

 

 • Tegoroczne przychody spółki komandytowej ze sprzedaży będą miały znaczenie dla stawki daniny w 2021 r.
 • Spółki komandytowe objęte CIT nie będą traktowane ani jako rozpoczynające działalność, ani jako mali podatnicy, chyba że ich przychody 2020 r. nie przekroczą limitu 9 mln 31 tys. zł. Wobec czego nie wszystkie spółki będą mogły zapłacić niższy CIT.
 • Spółki nie skorzystają z opłacania kwartalnych zaliczek na podatek oraz możliwości jednorazowej amortyzacji środków trwałych zaliczonych do grupy 3–8 Klasyfikacji Środków Trwałych (do kwoty 50 tys. euro rocznie).
 • Powstaje także problem do jakiego okresu należy odnieść limit 9 mln 31 tys. zł, jeżeli spółka komandytowa podejmie decyzje o przejściu na CIT od 1 maja 2021 r. Możemy mieć do czynienia z okresem cztero-, dwunasto- , a także szesnastomiesięcznym
 • Drugi warunek skorzystania z 9% CIT stanowi, że mały podatnikCIT jest uprawniony do stosowania obniżonej stawki podatku, gdy w 2021 r. jego przychody netto nie przekroczą 2 mln euro. Ponownie powstaje problem jaki okres brać pod uwagę dla Spółki, która zdecydowała się przejść na CIT od 1 maja 2021 r.