Przegląd prasy dla przedsiębiorców (T47)

|
Grupa Doradcza KDRC
O nowelizacji ustawy o CIT ciąg dalszy
 • Senat zajmie się nowelizacją ustawy o CIT. W wyniku spotkania MF z przedstawicielami spółek doszło do uzgodnienia, iż przedsiębiorcy przygotują listę z postulatami. MF nie wyklucza możliwości wprowadzenia korekt na etapie prac w Senacie.
 • Przedsiębiorcy proponują m.in. by CIT zostały objęte jedynie te spółki, których wspólnikami są podmioty niepodlegające obowiązkowi podatkowemu w Polsce.
 • Kolejny postulat to odłożenie wprowadzenia zmian do 2023 r. tak, aby zmiany nie były wprowadzone w trakcie pandemii,
 • W przypadku wyrażenia zgody przez MF, wówczas zdaniem przedstawicieli spółek komandytowych powinny zostać spełnione dodatkowe warunki, tj. mi.in podniesienie limitu obrotów dla tzw. małego oraz podwyższenie odpisu dla wspólnika z obecnych 60 tys. zł rocznie od danego wspólnika do 180 tys. zł.
 • Alternatywą jest przegłosowanie przez opozycję własnych poprawek lub odrzucenie ustawy.

 

Ważny Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej –  „Zaniechanie inwestycji nie przekreśla prawa do odliczenia VAT”
 • Zgodnie z treścią zawartą w wyroku TSUE, spółka może odjąć podatek naliczony, nawet gdy ostatecznie wycofała się z planowanego przedsięwzięcia. Organy podatkowe nie są od tego, by oceniać powody tej decyzji.
 • Trybunał przypomniał, że system VAT gwarantuje neutralność podatku w działalności gospodarczej, niezależnie od jej celu lub rezultatu, pod warunkiem, że sama ta działalność podlega opodatkowaniu. Podatnik zachowuje prawo do jego odliczenia, nawet jeżeli planowana inwestycja nie doszła do skutku. Inna wykładnia byłaby sprzeczna z zasadą neutralności VAT.
 • Do odliczenia podatku VAT wystarczy, iż ponoszone wydatki są kosztami ogólnymi podatnika i stanowią elementy składowe ceny towarów lub świadczonych usług.
 • Trybunał wskazał ponadto, iż skoro spółka ma status podatnika podatku VAT, to organy podatkowe nie mogą jej go odebrać z mocą wsteczną z tego powodu, że nie zaistniały określone zdarzenia, o ile nie doszło do oszustwa lub nadużycia.

 

Sejm przyjął „estoński CIT”
 • Sejm przyjął nowelizację ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zakładającą wprowadzenie tzw. estońskiego CIT.
 • Odrzucono poprawki zakładające możliwość poszerzenia kręgu uprawnionych o spółdzielnie, spółki komandytowe i komandytowo-akcyjne.
 • Przypominamy, że z estońskiego CIT będzie można skorzystać już od 1 stycznia 2021 r. Krąg uprawnionych stanowią małe i średnie spółki kapitałowe, których roczne przychody nie przekraczają 100 mln zł i przeznaczają zysk na reinwestycje.
 • Podatnicy będą mogli wybrać estoński CIT na okres 4 lat, a następnie przedłużyć go na kolejne 4-letnie okresy.
 • Warunkiem utrzymania się w estońskim CIT jest to, aby przedsiębiorca notował wzrost inwestycji o 15% w ciągu dwóch lat.

 

Mechanizm podzielonej płatności ( SPLIT PAYMENT, MPP)

Wciąż wiele wątpliwości budzi zagadnienie mechanizmu podzielonej płatności. Jest to mechanizm dokonywania płatności za pośrednictwem rachunków bankowych lub SKOK, należnych za wierzytelności udokumentowane (zafakturowane) z kwotą VAT.

Zastosowanie MPP powoduje, że płatność podzielone jest na dwa strumienie:

 1. kwota VAT przedstawiona na fakturze trafia na konto specjalne dostawcy, zwane kontem VAT,
 2. kwota odpowiadająca wartości sprzedaży netto przedstawionej na fakturze jest przekazywana do rozliczenia/konta SKOK powiązanego z kontem VAT.

Split payment może być stosowany przez wszystkich przedsiębiorców w Polsce, niezależnie od ich wielkości. (tj. nie ma znaczenia czy jesteśmy mikro, małym, średnim, czy dużym przedsiębiorcą)

Może być on także stosowany przez np. sektory bankowe, księgowych, biura rachunkowe.

Obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności wynika wprost z art. 108a ust. 1a ustawy o VAT, który stanowi, że  przy dokonywaniu płatności za nabyte towary lub usługi wymienione w załączniku nr 15 do ustawy, udokumentowane fakturą, w której kwota należności ogółem stanowi kwotę, o której mowa w art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, podatnicy są obowiązani zastosować mechanizm podzielonej płatności.

Czym zatem różni się obowiązkowy MPP od tego fakultatywnego?

 • Obowiązkowy MPP dotyczy wystawionych faktur powyżej 15 tys. złotych brutto, dotyczących tzw. towarów lub usług wrażliwych, wskazanych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT.  
 • Przedsiębiorca zobligowany do stosowania obowiązkowego MPP musi  posiadać rachunek firmowy, a na wystawionej przez niego fakturze musi znaleźć się adnotacja „MPP”.
 • Za niezastosowanie się do ww. obowiązku przewidziane zostały sankcje karnoskarbowe.
 • Korzyści wynikające z podziału płatności to m.in.:  brak solidarnej odpowiedzialności za dostawę towarów wrażliwych lub brak 150% domyślnej stopy procentowej.

 

Fakultatywny MPP może być zastosowany dobrowolnie przez wszystkie podmioty.

Na fakturze nie trzeba zaznaczać specjalnej adnotacji „MPP”,  a wartość takiej faktury nie ma określonego limitu. Podmiotowi, który dobrowolnie zastosuje MPP nie grozi też żadna sankcja. 

Jeżeli MPP jest dobrowolny – ze względu na obowiązującą w prawie cywilnym zasadę swobody umów, dopuszczalne jest wyłączenie w drodze umowy możliwości dokonywania płatności w tej formie (taka czynność jest jednak niedozwolona przy obowiązkowym MPP).

Nowy JPK _VAT a MPP

W części ewidencyjnej nowego pliku JPK_VAT należy wskazać,  jedynie te faktury, które dotyczą obowiązkowego MPP. Dlatego asekuracyjne oznaczanie wszystkich faktur z adnotacją „mechanizm podzielonej płatności” może spowodować późniejsze problemy z wykazywaniem takich transakcji w ewidencji .