Prostszy wybór formy opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej

|
Grupa Doradcza KDRC

1 stycznia br. nastąpiły zmiany dotyczące m.in. wyboru formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych (PIT).

Minister Finansów wydał objaśnienia podatkowe dotyczące nowości wprowadzonych ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (Dz.U. poz. 2244). Co z nich wynika?

1 stycznia 2019 r. zmienił się termin na wybór formy opodatkowania przychodów / dochodów z działalności gospodarczej.

Od 1 stycznia 2019 r. jest on:

  • do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatnik osiągnął pierwszy w roku podatkowym przychód albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód został osiągnięty w grudniu roku podatkowego – w przypadku 19% stawki podatku lub ryczałtu,
  • do 20 stycznia lub przed rozpoczęciem działalności – w przypadku karty podatkowej,
  • do 20 stycznia, jeżeli w poprzednim roku podatnik opodatkowany był w formie karty podatkowej – w przypadku wszystkich form opodatkowania.

Podstawową formą opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej jest opodatkowanie na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej.

Podatnik może także wybrać – dla przychodów/dochodów z działalności gospodarczej – w określonych okolicznościach opodatkowanie według 19% stawki podatku (tzw. podatek liniowy) bądź jedną ze zryczałtowanych form opodatkowania, tj.: ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych albo kartą podatkową.

1 stycznia 2019 r. wydłużone zostały terminy na dokonanie wyboru formy opodatkowania podatkiem dochodowym przychodów / dochodów z działalności gospodarczej osiąganych przez osoby fizyczne.

Podatnik może dokonać ostatecznego wyboru formy opodatkowania według 19% stawki podatku albo ryczałtem, składając pisemne oświadczenie do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatnik osiągnął pierwszy w roku podatkowym przychód albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód został osiągnięty w grudniu roku podatkowego.

Termin ten obowiązuje zarówno podatników rozpoczynających działalność gospodarczą w trakcie roku podatkowego, jak i kontynuujących tę działalność.

Ponadto umożliwiono podatnikowi dokonanie zmiany decyzji o wyborze, przed upływem ustawowego terminu.

Wniosek o zastosowanie karty podatkowej, tak jak dotychczas, podatnik powinien złożyć do 20 stycznia roku podatkowego, a jeżeli rozpoczyna prowadzenie działalności w trakcie roku – przed jej rozpoczęciem.

Przykład:

Podatnik w styczniu danego roku podatkowego rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej. Za pomocą wniosku CEIDG-1 lub pisemnie bezpośrednio do urzędu skarbowego złożył oświadczenie o wyborze ryczałtu dla przychodów osiąganych z rozpoczętej działalności. Pierwszy przychód osiągnął w lutym tego roku. Na podjęcie ostatecznej decyzji ma więc czas do 20 marca. Przed upływem tego terminu może on więc zrezygnować z ryczałtu, co będzie równoznaczne z opodatkowaniem na ogólnych zasadach według skali podatkowej, bądź też może złożyć oświadczenie o wyborze opodatkowania liniowego. Powyższa zasada dotyczy także przypadku, gdy podatnik.

Natomiast podatnik ten nie może już wybrać opodatkowania w formie karty podatkowej, gdyż wniosek o zastosowanie opodatkowania w tej formie na ten rok podatkowy, powinien złożyć przed rozpoczęciem działalności.

Termin 20 stycznia danego roku podatkowego obowiązuje również podatników, którzy w poprzednim roku podatkowym korzystali z opodatkowania w formie karty podatkowej. Jeżeli bowiem do dnia 20 stycznia roku podatkowego podatnik nie zgłosił likwidacji działalności gospodarczej, nie złożył oświadczenia o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu albo oświadczenia o wyborze opodatkowania według 19% stawki podatku albo nie zawiadomił w formie pisemnej urzędu skarbowego o rezygnacji z opodatkowania w formie karty podatkowej, uważa się, że nadal dochody z prowadzonej działalności gospodarczej opodatkowane są w tej formie.

Przykład:

Podatnik, który w 2019 r. korzystał z opodatkowania w formie karty podatkowej i zamierza w 2020 r. wybrać ryczałt, powinien do 20 stycznia 2020 r. złożyć oświadczenie o wyborze tej formy opodatkowania. Jeżeli do dnia 20 stycznia 2020 r. złoży oświadczenie o wyborze ryczałtu, a następnie zmieni zdanie, to będzie jeszcze mógł złożyć oświadczenie o rezygnacji z tej formy. W wyniku tego jego dochody będą opodatkowane na ogólnych zasadach według skali podatkowej, albo jeżeli złoży oświadczenie o wyborze opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej według 19% stawki podatku – w takiej formie.

Na dokonanie ostatecznego wyboru podatnik ma czas do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnął pierwszy w roku podatkowym przychód albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód został osiągnięty w grudniu roku podatkowego.

Nadal obowiązuje przy tym zasada, że wybór dokonany w danym roku podatkowym obowiązuje także w latach następnych – dopóki podatnik nie dokona innego wyboru. Jak wynika bowiem z art. 40 ust. 3 ww. nowelizacji upraszczającej, skutki określone w art. 9a ust. 4 ustawy zmienianej w art. 7 w brzmieniu dotychczasowym oraz w art. 9 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 14 w brzmieniu dotychczasowym zachowują moc w latach podatkowych rozpoczynających się po dniu 31 grudnia 2018 r., chyba że podatnik złoży odpowiednio zawiadomienie albo oświadczenie lub wniosek, o których mowa odpowiednio w art. 9a ust. 2b ustawy zmienianej w art. 7 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą albo w art. 9 ust. 1b ustawy zmienianej w art. 14 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

Aktualna pozostaje także zasada, że właściwe oświadczenie, wniosek lub zawiadomienie podatnik może złożyć bezpośrednio do urzędu skarbowego albo za pomocą wniosku CEIDG-1.