Unikanie podatków przez firmy: porozumienie w sprawie pośredników w planowaniu podatkowym

|
Grupa Doradcza KDRC

13 marca 2018 r. Rada UE porozumiała się w sprawie projektu, który ma zwiększyć przejrzystość, co pozwoli zwalczać agresywne transgraniczne planowanie podatkowe.

Proponowana dyrektywa jest najnowszym elementem pakietu środków, których celem jest zapobieganie unikaniu opodatkowania przez przedsiębiorstwa.

Pośrednicy tacy jak doradcy podatkowi, księgowi i prawnicy, którzy opracowują lub propagują rozwiązania z zakresu planowania podatkowego, będą musieli zgłaszać rozwiązania uznawane za potencjalnie agresywne.

Państwa członkowskie będą zobowiązane automatycznie wymieniać otrzymane informacje za pośrednictwem scentralizowanej bazy danych. Dzięki temu szybciej będzie można wykryć ryzyko unikania opodatkowania i podjąć działania w celu zablokowania szkodliwych praktyk.

Państwa członkowskie będą musiały nakładać sankcje na pośredników, którzy nie przestrzegają wymogów przejrzystości.

„Zwiększenie przejrzystości jest kluczowym elementem naszej strategii zwalczania unikania opodatkowania i oszustw podatkowych” – powiedział powiedział Władisław Goranow, minister finansów Bułgarii, która sprawuje obecnie prezydencję. „Jeśli organy dowiedzą się o rozwiązaniach z zakresu agresywnego planowania podatkowego przed ich zastosowaniem, będą w stanie zlikwidować luki, zanim dojdzie do utraty dochodów.”

Państwom członkowskim coraz trudniej chronić swe bazy podatkowe przed erozją, gdyż transgraniczne struktury planowania podatkowego są coraz bardziej wyrafinowane. Proponowana dyrektywa ma zapobiegać agresywnemu planowaniu podatkowemu poprzez umożliwienie ostrzejszej kontroli nad działaniami pośredników.

Ustanawia „cechy rozpoznawcze” pomagające ustalić, które rozwiązania należy zgłosić organom podatkowym. Fakt, że dane rozwiązanie podlega zgłoszeniu, nie oznacza, że jest ono szkodliwe, tylko że organy podatkowe być może powinny poddać je dalszej kontroli. Choć wiele rozwiązań wprowadza się w całkowicie legalnych zamiarach, dyrektywa ma wskazać te, których cele nie są uczciwe.

Propozycja w dużej mierze odpowiada działaniu nr 12 w ramach opracowanego przez OECD planu działania na rzecz zwalczania erozji bazy podatkowej i przenoszenia zysków

Co dalej?

Porozumienie wypracowała Rada do Spraw Gospodarczych i Finansowych. Rada przyjmie dyrektywę bez przeprowadzania dyskusji, gdy jej tekst zostanie ostatecznie zredagowany we wszystkich językach urzędowych.

Na przeniesienie dyrektywy do prawa krajowego państwa członkowskie będą miały czas do 31 grudnia 2019 r.

Nowy wymóg dotyczący zgłaszania zacznie obowiązywać od 1 lipca 2020 r. Państwa członkowskie będą musiały wymieniać informacje co trzy miesiące – w terminie miesiąca, licząc od końca kwartału, w którym te informacje przekazano. Zatem pierwszy cykl automatycznej wymiany informacji zakończy się najpóźniej 31 października 2020 r.

Dyrektywa wymaga jednomyślności w Radzie i uprzednich konsultacji z Parlamentem Europejskim. Parlament Europejski przegłosował opinię 1 marca 2018 r. (podstawa prawna: art. 113 i 115 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej).

Projekt dyrektywy o pośrednikach w planowaniu podatkowym (marzec 2018)