Obowiązki płatnika z tytułu wypłat odsetek/dyskonta z listów zastawnych

|
Grupa Doradcza KDRC

Minister Finansów wydał interpretację ogólną w sprawie obowiązków płatnika z tytułu wypłat odsetek / dyskonta z listów zastawnych.

Ta interpretacja ogólna z 4 kwietnia 2018 r., nr DD5.8201.07.2018, dotyczy:
• art. 26 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w zakresie statuującym obowiązki płatnika, osoby prawnej – banku hipotecznego emitenta listów zastawnych w związku z art. 26 ust. 2c pkt 1 ww. ustawy,
• art. 41 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w zakresie statuującym instytucję
płatnika.

Interpretację opublikowano w Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów z 5 kwietnia 2018 r. pod poz. 36.