Planowana likwidacja tzw. “ulgi abolicyjnej”

|
Grupa Doradcza KDRC
  • W dniu 4 września 2020 roku w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów pojawiła się informacja o przygotowywanym przez Ministerstwo Finansów projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw (projekt nr UD 126).
  • Projektowana ustawa przewiduje jednocześnie likwidację tzw. ulgi abolicyjnej, o której mowa w art. 27g ustawy PIT
  • W opublikowanym projekcie nie wskazano żadnej informacji o przyczynie wprowadzenia takich zmian  w zakresie ww. ulgi.
  • Ulga abolicyjna dotychczas dawała osobom, które uzyskały zagranicą dochody m. in. z pracy bądź z prowadzenia działalności gospodarczej, podlegające w Polsce rozliczeniu z zastosowaniem metody proporcjonalnego odliczenia, prawo do odliczenia od podatku dochodowego, czyli kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy podatkiem obliczonym z zastosowaniem metody proporcjonalnego odliczenia, a podatkiem obliczonym według metody wyłączenia z progresją.
  • Likwidacja ulgi może znacząco wpłynąć na wzrost obciążeń podatkowych osób pracujących za granicą, którzy posiadają jednak polską rezydencję podatkową.