Od 1 września wzrósł zasiłek dla bezrobotnych

|
Grupa Doradcza KDRC
Wzrósł zasiłek dla bezrobotnych – w pierwszych 90 dniach wynosi on teraz 1200 zł oraz 942,30 zł w pozostałym okresie posiadania prawa do zasiłku. 

Dzięki ustawie o dodatku solidarnościowym zasiłek wzrósł więc do 1200 zł w okresie pierwszych 90 dni posiadania prawa do zasiłku. Później zasiłek będzie przysługiwał w wysokości 942,30 zł. Dotąd było to odpowiednio 881,30 zł i 692 zł. Wyższe zasiłki otrzymają wszyscy bezrobotni. Także Ci, którzy już pobierają zasiłek. 

Podwyższenie kwoty zasiłku dla bezrobotnych wiąże się z podwyższeniem wszystkich świadczeń, których wysokość uzależniona jest od wysokości zasiłku dla bezrobotnych. Będą to np. stypendium przysługujące w okresie odbywania szkolenia, stażu czy przygotowania zawodowego dorosłych, dodatek aktywizacyjny czy świadczenia integracyjne dla uczestników Centrów Integracji Społecznej. 

Ponadto w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy przewidziano zaliczenie do 365 dni pracy warunkujących możliwość nabycia prawa do zasiłku dla bezrobotnych okresu pracy w obniżonym wymiarze etatu i z obniżoną wysokością wynagrodzenia poniżej minimalnego wynagrodzenia za pracę w przypadku osób, którym na podstawie art. 15g ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, zmniejszono wymiar czasu pracy skutkujący obniżeniem wysokości wynagrodzenia poniżej minimalnego wynagrodzenia za pracę.