O rzeczniku praw podatnika

|
Grupa Doradcza KDRC

– wywiad z Wiesławem Janczykiem, Posłem na Sejm RP.

page20image1736416

Wiesław Janczyk (ur. 7 kwietnia 1964 w Chomranicach) – polski polityk i samo- rządowiec, Poseł na Sejm VI, VII i VIII ka- dencji, członek Klubu Parlamentalnego Prawo i Sprawiedliwość, w latach 2016– 2018 sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów.

W 1993 r. ukończył studia na kierunku filologia polska na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego, a w 2001 studia podyplomowe z rachunkowości i zarządzania finansami w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu. Pracował w Banku Gospodarki Żywnościowej jako m.in. zastępca dyrektora oddziału. Zajmował też stanowisko wiceprezesa zarządu spółki akcyjnej „Remag”. W 2002 i 2006 był wybierany do rady powiatu limanowskiego. Mieszka w gminie Limanowa.

Kiedy będzie można liczyć na wsparcie rzecznika praw podatnika?

Projekt rządowy został złożony do Sejmu i miał pełne zielone światło do procedowania. Prace nad nim nie zostały zakończone, chociaż w lipcu tego roku odbyło się jego pierwsze czytanie i trafił do Komisji Finansów do dalszych prac. Podobnie jak z nową ordynacją podatkową, tutaj również zabrakło trochę czasu na przeprowadzenie procesu uzgodnienia w parlamencie ostatecznej wersji tej regulacji, która zmienia też blisko 200 innych ustaw. Jestem pewny, że to będzie jedna z tych rzeczy, które zostaną przepracowane natychmiast w nowej kadencji Sejmu. Warto nadmienić, że w założeniach obydwa te dokumenty miały być procedowane łącznie w celu zachowania spójności rozwiązań. Na usprawiedliwienie można przywołać fakt, że ordynacja podatkowa, jaką obecnie znamy, z sierpnia 1997 r., w Sejmie była procedowana ponad 2 lata, nim została przyjęta.

W czym będzie mógł pomóc podatnikom rzecznik praw podatnika?

Zgodnie z założeniami, rzecznik ma być powołany do dnia 1.04.2021 r. na 6-letnią kadencję. Podstawowym jego zadaniem będzie przedstawianie organizacjom, organom i instytucjom publicznym propozycji i wniosków, które w większym niż dzisiaj stopniu mogą chronić skutecznie prawa podatnika. Podatnicy uzyskają nowy ważny urząd, który ma stać po ich stronie przy poruszaniu się w labiryncie regulacji i prawa podatkowego.

Jakie kompetencje sprawcze zostaną przyznane rzecznikowi?

Do jego zadań będzie należało wnioskowanie o zabezpieczenie bieżącej spójności prawa, wnioskowanie do instytucji o likwidację zbędnych procedur uniemożliwiających sprawne działanie i rozstrzygnięcia wątpliwości na linii podatnik i instytucje, analiza sprawności obsługi i załatwiania skarg podatników w kontaktach z Krajową Administracją Skarbową, występowanie do Ministra Finansów o wydanie interpretacji ogólnej. Do bardzo ważnych kompetencji rzecznika wpisano możliwość wnioskowania o wychodzenie z inicjatywą ustawodawczą, a także uczestniczenie w roli mediatora w postępowaniu podatkowym i sądowo-administracyjnym. Rzecznik będzie zobowiązany do przekazywania corocznego raportu z działalności na ręce Prezesa Rady Ministrów.

W projekcie ustawy zawarto także Kartę Praw Podatnika. Czemu ma ona służyć, skoro prawa podatnika są już określone w Ordynacji podatkowej?

Pamiętajmy, że prace nad projektem nie są zakończone. Osobiście uważam, że nie ma powodu przywoływania tych samych praw w różnych ustawach; od samego powtarzania nie przybywa pola do swobody i wolności gospodarczej. Jeśli będę miał wpływ na tworzenie ostatecznej wersji dokumentu, to zwrócę uwagę na tę kwestię w toku prac Komisji Finansów.

Co chciałby Pan zmienić w kwestiach podatkowo-gospodarczych w następnej kadencji?

Budowanie dobrobytu obywateli nie zależy tylko od inicjatywy ustawodawczej procedowanej na Komisji Finansów czy zgłaszanej przez Ministra Finansów. Ogromne pole do działania na rzecz wzrostu gospodarczego ma Minister Infrastruktury, Minister Obrony i wiele innych resortów, ale też samorządy, banki i sami przedsiębiorcy.

W moim przekonaniu dalszy sukces Polski w naprawie finansów publicznych i na drodze szybkiego wzrostu może przynieść utrzymanie sprawności działania systemu podatkowego w obszarze VAT, akcyzy, PIT i CIT. Bardzo dobre są postulaty rządu o wprowadzeniu adekwatności składki ZUS do uzyskiwanych dochodów.

Jestem zwolennikiem przywrócenia ulgi remontowo-budowlanej, lepszego monitoringu operacji bankowych idących w ślad za nielegalnymi transakcjami występującymi w szarej strefie usług, handlu, przemytu.

Życzę wszystkim przedsiębiorcom i doradcom podatkowym takiego prawa, które nie będzie hamowało rozwoju firm i wzrostu gospodarczego. Prawa, które zapewni najlepsze możliwe warunki dla uczciwej konkurencji. Jako osoba, która w dobiegającej końca kadencji Sejmu i pracy rządu miała spory wpływ na wykonane regulacje systemu podatkowego, chcę podziękować wszystkim przedsiębiorcom za cierpliwość do wdrażania reform systemu podatkowego, bo były to lata szczególnego wysiłku organizacyjnego. Pokonywaliśmy wiele barier technologicznych i informatycznych. Wszystkich cieszą nowe dochody do budżetu Państwa i poprawa konkurencyjności polskich firm, poprzez wyeliminowanie wielu nieuczciwych praktyk związanych z omijaniem przepisów podatkowych.

Rząd uzyskał dużą swobodę działania. Przyczyniliśmy się do przekonania milionów ludzi co do faktu, że sprawnie rządzone Państwo jest wielką wartością.

Dziękuję za rozmowę.