Nowy JPK_VAT – od 1 października dla wszystkich podatników

|
Grupa Doradcza KDRC

Nowy JPK_VAT zacznie być obowiązkowy dla wszystkich przedsiębiorców (małych, średnich i dużych) od 1 października br. Analogiczne przesunięcie wprowadzono do przepisów wykonawczych.

Zgodnie z art. 58 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 568, ze zm.) termin obowiązku składania JPK_VAT według nowej formuły dla wszystkich podatników (deklaracja wraz z ewidencją) pierwotnie został przesunięty z 1 kwietnia na na 1 lipca 2020 r., a następnie – zgodnie z art. 72 ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r.,poz 1086) – termin wdrożenia nowego JPK_VAT został przesunięty na 1 października 2020 r.

Nowy JPK_VAT

Deklaracja i ewidencja, w postaci pliku JPK_VAT będzie wysyłana tak, jak obecnie pliki JPK_VAT. Deklaracje kwartalne pozostaną, ale rozliczający się kwartalnie będą składać ewidencje VAT za pierwsze dwa miesiące każdego kwartału.

Wprowadzane zmiany zmniejszają obowiązki informacyjne dla podatników podatku VAT, wszyscy podatnicy będą składali jeden dokument, bez dodatkowych załączników, które były wymagane przy składaniu tradycyjnych deklaracji VAT-7 (VAT-7K). Likwidowane są więc załączniki:

  • VAT-ZZ – wniosek o zwrot podatku VAT,
  • VAT-ZD – informacja o skorzystaniu z ulgi na złe długi,
  • VAT-ZT – wniosek o przyspieszenie terminu zwrotu podatku

– a informacje z tych załączników są uwzględniane w samym pliku JPK_VAT.

Od 1 października 2020 r. nie będzie możliwości złożenia deklaracji VAT w inny sposób, niż przez nowy JPK_VAT.

Przykład:

Podatnik rozlicza podatek VAT kwartalnie. Od 1 października 2020 r. obejmie go obowiązek wysyłki nowego JPK_V7K. Od tego momentu podatnik zobowiązany będzie do wysyłki:

  • JPK_V7K, który zawierać będzie wypełnioną tylko część ewidencyjną za październik – w terminie do 25 listopada 2020 r.,
  • JPK_V7K, który zawierać będzie wypełnioną tylko część ewidencyjną za listopad – w terminie do 25 grudnia 2020 r.,
  • JPK_V7K, który zawierać będzie wypełnioną część ewidencyjną za grudzień i część deklaracyjną za IV kwartał 2020 r. – w terminie do 25 stycznia 2021 r.

Przepisy wykonawcze

1 kwietnia 2020 r., w związku z regulacjami zawartymi w specustawie, zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz.U. poz. 576.), dalej jako: „rozporządzenie zmieniające”.

Rozporządzeniem zmieniającym:

  • zmieniono termin wejścia w życie rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz.U. poz. 1988, ze zm.) z 1 kwietnia 2020 r. na 1 lipca 2020 r.;

  • wprowadzono zmianę polegającą na dodaniu przepisów, które pozwalają, w okresie do 31 grudnia 2020 r. nie wykazywać odrębnie w nowym JPK_VAT paragonów fiskalnych uznanych za faktury uproszczone, wystawione zgodnie z art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy o VAT.

Przypomnieć należy, że fakturę uproszczoną stanowi paragon fiskalny do kwoty 450 zł brutto (100 euro), który zawiera numer NIP nabywcy.

W dniu 29 czerwca 2020 r. zostało opublikowane kolejne rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz.U. poz. 1127). Rozporządzeniem tym zmieniono termin wejścia w życie rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług – na 1 października 2020 r.

Kara za błędy w nowym JPK_VAT

Od 1 października 2020 r. organy podatkowe będą mogły nakładać 500 zł kary za błędy w nowym pliku JPK_VAT.

Na mocy art. 58 pkt 1 lit. c) ustawy o COVID zmieniono charakter kar za błędy w ewidencji JPK_VAT z instrumentu obligatoryjnego na fakultatywny (dot. zmiany art. 109 ust. 3h wprowadzonego do ustawy o VAT ustawą z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1520), oparty na uznaniu administracyjnym warunkowanym okolicznościami konkretnej sprawy.

Jak zapewnia Ministerstwo Finansów, kary za błędy w nowym JPK mają charakter fakultatywny, uwarunkowany okolicznościami konkretnej sprawy i mają być nakładane tylko na tych podatników, którzy poprzez celowe i uporczywe działania będą uniemożliwiać weryfikację prawidłowości transakcji. Nałożenie kary przez naczelnika urzędu skarbowego ma być poprzedzane wezwaniem podatnika do skorygowania błędów. Kara pieniężna nie będzie wymierzana, jeśli podatnik w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania odeśle skorygowany plik z błędami wskazanymi w wezwaniu bądź złoży wyjaśnienia, w których wykaże, że ewidencja nie zawiera błędów.