Nowości podatkowe

|
Grupa Doradcza KDRC

Nowelizacja przepisów podatkowych ma na celu np. ograniczenie unikania opodat- kowania podatkiem dochodowym. Weszła w życie z dniem 1 lipca 2020 r., z wyjątkami wskazanymi niżej.

Ustawa z 5 czerwca 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1065) wprowadza zmiany obejmujące m.in.:

 1. dostosowanie – od 1 stycznia 2021 r. – przepisów o podatkach dochodowych do obowiązującej PKWiU, ustalonej w drodze rozporządzenia z dnia 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) – poprzez przyporządkowanie nowych symboli i nazw grupowań PKWiU, bez merytorycznej zmiany przepisów podatkowych;
 2. ograniczenie obowiązków płatników będących organami rentowymi; nie będą musiały sporządzać PIT-40A w wypadku nadpłaty podatku;
 3. modyfikację zasad zwiększania przychodów lub wyłączania z kosztów uzyskania przychodów w podatkach dochodowych oraz odpowiedzialności solidarnej w VAT, w przypadku dokonania przez podatników zapłaty należności na rachunki niezamieszczone w wykazie podatników VAT prowadzonym przez Szefa KAS;
 4. zmiany od 1 stycznia 2021 r. w zakresie opodatkowania dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej (IP Box);
 5. ustalanie zaliczek – od 1 stycznia 2021 r. – w przypadku zatorów płatniczych; nowelizacja doprecyzowuje – od 1 stycznia 2021 r. – przepisy dot. tzw. ulgi na złe długi – rozliczenie tzw. złych długów dotyczyć będzie zarówno podatników rozliczających zaliczki na podatek miesięcznie, jak też tych, którzy rozliczają się kwartalnie;
 6. korygowanie zeznań podatkowych za pośrednictwem usługi udostępniania wstępnie wypełnionego zeznania przez organ podatkowy;
 7. wprowadzenie od 1 stycznia 2021 r. nowej szczególnej klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania;
 8. rozszerzenie definicji legalnej „deklaracji” poprzez objęcie jej zakresem sprawozdań;
 9. modyfikację przepisów normujących indywidualne rachunki podatkowe;
 10. zniesienie obowiązku opłacania składek na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych z tytułu stypendium doktoranckiego;
 11. wprowadzenie możliwości wyboru opodatkowania 3% zryczałtowanym podatkiem dochodowym przychodów z odsetek i dyskonta od emisji obligacji dokonanej przez zagraniczną spółkę celową, z której zobowiązania zostały przejęte przez podatnika, na zasadach określonych w ustawie o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw;
 12. zmianę terminu ważności wniosku podatnika o niepomniejszanie zaliczki na podatek dochodowy o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek na lata następne; będzie obowiązywał aż do jego wycofania. To ułatwienie dla emerytów i rencistów – nie będą musieli składać co roku wniosku o niestosowanie przy poborze zaliczki na PIT kwoty zmniejszającej podatek. Raz złożony wniosek będzie ważny aż do momentu zmiany decyzji w tej sprawie przez podatnika.