Nowelizacja ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku oraz niektórych innych ustaw

|
Grupa Doradcza KDRC

Najważniejsze zmiany w ustawie dotyczą dostosowania polskiego prawa do regulacji Unii Europejskiej, reformy postępowania w sprawie kar administracyjnych oraz ułatwień dla przedsiębiorców.

Dostosowanie przepisów do prawa Unii Europejskiej

Nowelizacja ustawy o systemie oceny zgodności i ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku ma na celu dostosowanie krajowych przepisów do przepisów Unii Europejskiej w zakresie korekt systemowych dotyczących nadzoru rynku.

Na Polskę został nałożony obowiązek ustanowienia przepisów sankcyjnych za naruszanie przez podmioty gospodarcze przepisów tych rozporządzeń. Ustawa dostosowuje polskie przepisy do rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawach: urządzeń kolei linowych (2016/424), środków ochrony indywidualnej
(2016/425) oraz urządzeń spalających paliwa gazowe (2016/426).

Ustawa rozszerza katalog przepisów o sankcje za naruszenie przepisów rozporządzeń. Ze względu na potrzebę zachowania spójności systemu nadzoru rynku oraz jego niedyskryminującego charakteru, zmienia również katalog oraz brzmienie niektórych istniejących już przepisów sankcyjnych. – “Ustalając wysokość nowych sankcji brano za podstawę sankcje już istniejące w ustawie o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku” – podkreślił wiceminister przedsiębiorczości i technologii Marcin Ociepa.

Ustawa wprowadza do polskiego systemu nadzoru rynku pojęcie tzw. „niezgodności formalnych”. Przewiduje wyodrębnienie w ustawie o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku procedur kontrolnej i nadzorczej w sprawie takich niezgodności. Działania należy podjąć nawet wtedy, gdy wyrób jest zgodny z wymaganiami i nie stwarza zagrożenia.

Reforma postępowania w sprawie kar administracyjnych

Wprowadzone w ubiegłym roku przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego (KPA) poszerzają korzystne dla obywatela rozwiązania w zakresie proporcjonalności stosowanych środków oraz okoliczności, które organ powinien wziąć pod uwagę dla sprawiedliwego wymierzenia sankcji. Ustawa reformuje postępowanie w sprawie administracyjnych kar pieniężnych na wzór rozwiązań przyjętych w KPA, uwzględniając jednak specyfikę systemu nadzoru rynku.

Zmiany dla przedsiębiorców

Ustawa zakłada zmiany, dzięki którym systemy oceny zgodności i nadzoru rynku mają być bardziej przystępne dla przedsiębiorców. Wprowadzona zostanie reguła, że w certyfikacie akredytacji wystawianym na potrzeby autoryzacji, wskazywany będzie odpowiedni unijny akt unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego. Odpowiedni, to znaczy taki, w którym określone zostały wymagania do notyfikacji, na którą pozwala akredytacja. W obszarze nadzoru rynku ustawa zakłada umożliwienie kontrolowanemu przedsiębiorcy upoważnienia osób trzecich, niezależnie czy są one pracownikiem kontrolowanego. – “Dotychczas upoważniony mógł być tylko pracownik. Nie każdy kontrolowany przedsiębiorca zatrudnia pracownika. Czasem łatwiej upoważnić jest kogoś z rodziny lub nawet innego współpracującego przedsiębiorcę. Proponowane rozwiązanie powinno wpłynąć na zmniejszenie uciążliwości kontroli dla przedsiębiorców” – powiedział wiceminister Marcin Ociepa.