Nowe zasady opodatkowania VAT handlu elektronicznego

|
Grupa Doradcza KDRC
Nowe zasady opodatkowania VAT handlu elektronicznego

Od 1 lipca 2021 roku obowiązują nowe zasady opodatkowania VAT handlu elektronicznego, przewidziane w unijnym pakiecie VAT e-commerce. Nowy pakiet ma ułatwić handel internetowy między krajami UE, uszczelnić VAT w zakresie importu tzw. małych przesyłek spoza Europy i zapewnić uczciwą konkurencję dla przedsiębiorców z UE.

Najważniejsze zmiany obejmują:

 • wprowadzenie, w miejsce sprzedaży wysyłkowej – wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość (WSTO);
 • rozszerzenie małego punktu kompleksowej obsługi (MOSS) na inne transakcje B2C – MOSS stał się punktem kompleksowej obsługi (One Stop Shop – OSS);
 • wprowadzenie nowej transakcji podlegającej opodatkowaniu VAT – sprzedaży na odległość towarów importowanych (SOTI);
 • likwidacja zwolnienia z VAT z tytułu importu towarów o wartości do 22 euro i wprowadzenie uproszczeń dla importu przesyłek o wartości rzeczywistej do 150 euro;
 • wprowadzenie importowego punktu kompleksowej obsługi (IOSS) dla rozliczenia transakcji SOTI w przesyłkach o wartości rzeczywistej do 150 euro;
 • wprowadzenie tzw. uregulowania szczególnego dla rozliczania importu towarów w przesyłkach B2C o wartości rzeczywistej do 150 euro (USZ);
 • wprowadzenie reżimu „uznanego dostawcy” – obowiązek rozliczania VAT od niektórych dostaw towarów przez platformy cyfrowe ułatwiające dostawy;
 • obowiązek prowadzenia i udostępniania na żądanie ewidencji specjalnej niektórych transakcji B2C w UE ułatwianych przez operatorów platform. 

WSTO to dostawa towarów, które są wysyłane lub transportowane z jednego państwa członkowskiego do drugiego państwa członkowskiego. Warunki wystąpienia WSTO:

 • dostawa towarów w relacji B2C (dostawa do osoby niebędącej podatnikiem bądź do podatnika lub osoby prawnej niebędącej podatnikiem, którzy nie mają obowiązku rozliczania WNT),
 • transport (wysyłka) dokonywany przez dostawcę (w tym też pośrednio).

Jeżeli przedmiotem dostawy są nowe środki transportu lub towary instalowane bądź montowane (z próbnym uruchomieniem lub bez niego) – WSTO nie występuje.

Miejscem dostawy towarów w przypadku WSTO jest w zasadzie państwo członkowskie, w którym kończy się wysyłka lub transport towarów do nabywcy. Istnieją 2 wyjątki, gdy miejscem dostawy WSTO będzie miejsce, w którym towary znajdują się w momencie rozpoczęcia wysyłki lub transportu do nabywcy (na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT):

 1. dostawa dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich, antyków i towarów używanych – gdy podstawa opodatkowania została ustalona wg tzw. procedury marży;
 2. jeżeli łącznie spełnione są warunki:
  • dostawca posiada siedzibę działalności gospodarczej / stałe miejsce zamieszkania / zwykłe miejsce pobytu, tylko na terytorium jednego państwa członkowskiego;
  • towary są wysyłane lub transportowane do państwa członkowskiego innego niż państwo członkowskie siedziby / stałego miejsca zamieszkania / zwykłego miejsca pobytu dostawcy;
  • całkowita wartość WSTO i usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych świadczonych transgranicznie na rzecz konsumentów (dalej: „usługi TBE”) nie przekroczyła u podatnika w trakcie roku podatkowego ani w poprzednim roku podatkowym kwoty 10 000 euro lub jej równowartości (42 000 zł w Polsce). Próg ten dotyczy transakcji WSTO i usług TBE realizowanych do wszystkich państw członkowskich. 

Podatnik, który nie przekroczył progu sprzedaży w wysokości 42 000 zł, może wybrać (opcja) opodatkowanie WSTO oraz usług TBE w państwie konsumpcji. Wybór miejsca dostawy w przypadku WSTO odnosi się do wszystkich dostaw.

Obowiązki dostawcy:

 • fakturowanie – obowiązek wystawienia faktury dokumentującej WSTO, chyba że dostawca korzysta z procedury unijnej;
 • w określonych przypadkach obowiązek prowadzenia ewidencji dokonywanej WSTO i świadczonych usług TBE – w celu określenia ich wartości i monitorowania progu 42 000 zł;
 • obowiązek posiadania dokumentów potwierdzających dostarczenie towarów do nabywcy, jako warunek uznania dostawy towarów w ramach WSTO za dostawę dokonaną na terytorium państwa członkowskiego zakończenia wysyłki lub transportu towarów do nabywcy, gdy ich wysyłka lub transport rozpoczyna się w Polsce. 

W przypadku, gdy miejscem opodatkowania WSTO jest państwo członkowskie zakończenia wysyłki lub transportu towarów do nabywcy, podatnik, aby rozliczyć podatek należny w tym państwie, może:

 • zdecydować się na rejestrację do celów podatku VAT w tym państwie, oraz bezpośrednio tam składać deklaracje VAT i płacić podatek VAT, albo
 • zdecydować się na uproszczenie – rejestrację do procedury OSS oraz rozliczanie i zapłatę podatku należnego innym państwom w tzw. jednym okienku.

Od 1 lipca br. wszystkie zakupione przez Internet towary o niskiej wartości (do 150 euro), importowane do UE są objęte VAT. Wprowadzono 2 nowe uproszczenia dotyczące poboru i rozliczenia podatku od tych zakupów:

 1. szczególna procedura dotycząca sprzedaży na odległość towarów importowanych tzw. procedura importu (ang. Import One Stop Shop – IOSS) i
 2. szczególna procedura dotycząca deklarowania i zapłaty podatku z tytułu importu towarów – tzw. USZ. Niezależnie od zastosowanego uproszczenia formalności celne muszą zostać dopełnione dla towarów o niskiej wartości importowanych do UE.

VAT od towarów o niskiej wartości można będzie zapłacić w następujący sposób:

 • płatność w cenie zakupu na rzecz dostawcy / interfejsu elektronicznego (podatek rozliczany za pomocą IOSS), przy czym import takich towarów jest zwolniony z VAT;
 • płatność przy imporcie do PL, jeżeli dostawca / interfejs elektroniczny nie korzysta z IOSS:
  • osobie zgłaszającej towary organom celnym (operatorowi pocztowemu), jeśli operator zdecyduje się skorzystać z uproszczenia tzw. uregulowania szczególnego (USZ), albo
  • standardowy mechanizm poboru VAT na zasadach ogólnych – standardowe zgłoszenie celne (z zestawem danych H7).