Nowe rozwiązania dla turystyki

|
Grupa Doradcza KDRC
Powołanie Turystycznego Funduszu Zwrotów, który umożliwi zwroty wpłat klientom biur podróży, a także Funduszu Pomocowego w związku z sytuacjami nadzwyczajnymi jak np. klęski żywiołowe lub pandemia – zakłada przyjęta ostatnio ustawa. 

 

 

Nowe instrumenty finansowe dla turystyki

Turystyczny Fundusz Zwrotów pozwoli biurom podróży, które musiały odwołać umówione wycieczki ze względu na COVID-19, na zwrot wpłat od ich klientów. Zaciągnięte z TFZ kwoty organizatorzy turystyki będą musieli zwrócić w ciągu 6 lat na preferencyjnych warunkach. 

Dodatkowo utworzony zostanie Turystyczny Fundusz Pomocowy, który ma stanowić swego rodzaju reasekurację na rynku i być uruchamiany w sytuacjach nadzwyczajnych. W projekcie ustawy znalazła się propozycja, aby na ten nowy fundusz branża turystyczna składała się po 1 stycznia 2021 r., podobnie jak na przewidziany na wypadek niewypłacalności Turystyczny Fundusz Gwarancyjny. 

Dodatkowe świadczenia postojowe

Osobie prowadzącej działalność gospodarczą, która skorzystała ze świadczenia postojowego, przysługiwać będzie prawo do dodatkowego świadczenia postojowego. Kryterium jego udzielenia to spadek przychodu o co najmniej 80% i skorzystanie z takiego instrumentu w przeszłości. Z rozwiązania będą mogli skorzystać przedsiębiorcy prowadzący działalność określoną w PKD 2007 i oznaczonej kodami: 

  • 49.39.Z (Pozostały transport lądowy pasażerski),
  • 77.39.Z (Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych),
  • 90.01.Z (Działalność związana z wystawianiem
  • 90.02.Z (Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych), 
  • 93.29.Z (Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna). 

Dodatkowo do świadczenia postojowego będą uprawnieni prowadzący działalność sezonową piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni (kod 79.90.A), którzy zawiesili działalność po 31 sierpnia 2019 r. i wykonywali ją sezonowo nie dłużej niż 9 miesięcy w roku. 

Agenci turystyczni (PKD 79.11.A) otrzymają wsparcie, na podobnych warunkach, jak dla innych umów agencyjnych. 

Zwolnienie ze składek ZUS

Przedsiębiorcy, którzy nie opłacili składek za okres od 1 czerwca do 31 sierpnia br., zostaną zwolnieni z obowiązku ich opłacania. Chodzi o składki na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na FP, Fundusz Solidarnościowy, FGŚP lub FEP. Dotyczy to przedstawicieli szeroko rozumianej branży turystycznej. Kryterium będzie też spadek przychodu o co najmniej 80% oraz oznaczenie przeważającej działalności określonymi kodami PKD – poza wyżej wymienionymi także: 

  • 55.10.Z (Hotele i podobne obiekty zakwaterowania),
  • 82.30.Z (Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów), 
  • 79.11.A (Działalność agentów turystycznych), 
  • 79.90 A (Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych).