Niższy PIT dla 25 milionów Polaków

|
Grupa Doradcza KDRC

Od października br. mają obowiązywać zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych w zakresie obniżenia kosztów pracy, przez co najmniej dwukrotne podniesienie kosztów uzyskania przychodów dla pracowników oraz stawki PIT z 18% do 17%.

Obniżenie kosztów pracy przez co najmniej dwukrotne podniesienie kosztów uzyskania przychodów dla pracowników

Nowelizacja przewiduje ponad 2-krotny wzrost wysokości kosztów pracowniczych. Obecna ich wysokość jest taka sama od ponad dekady, mimo iż w tym czasie znacznie zmieniła się sytuacja na rynku pracy. Przykładowo minimalne wynagrodzenie za pracę w 2019 r. wynosi 2 250 zł, a w 2008 r. wynosiło 1 126 zł, co oznacza 2-krotny wzrost płacy minimalnej na przestrzeni 11 lat. Systematycznemu wzrostowi płacy minimalnej nie towarzyszył jednak wzrost kosztów uzyskania przychodów dla pracowników, które są jednym z czynników wpływających na wysokość podatku dochodowego od osób fizycznych płaconego przez pracowników.

Przewidziane podwyższenie pracowniczych kosztów spowoduje automatyczne podwyższenie kosztów stosowanych do niektórych przychodów z działalności wykonywanej osobiście (art. 22 ust. 9 pkt 5 ustawy o PIT), tj. z tytułu: pełnienia obowiązków społecznych lub obywatelskich, powołania do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych, czy też umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze.

Przepisy dotyczące nowej (podwyższonej) wysokości kosztów pracowniczych będą mieć zastosowanie do przychodów uzyskanych od dnia 1 października 2019 r.Obniżenie stawki PIT z 18% do 17%

 

Koszty pracownicze
OkresObecne [zł] do 39.09.2019 r.Za 2019Docelowe [zł] od 01.01.2020 r.
Miesięczne (jednoetatowcy, miejscowi)

111,25

250

od 01.10.2019 do 31.12.2019

250

Miesięczne (jednoetatowcy, dojeżdżający)

139,06

300

od 01.10.2019 do 31.12.2019

300
Roczne (jednoetatowcy, miejscowi)

1 335,00

1 751,25

3 000
Roczne (jednoetatowcy, dojeżdżający)

1 668,72

2 151,54

3 600
Roczne (wieloetatowcy, miejscowi)

2 002,05

2 626,54

4 500
Roczne (wieloetatowcy, dojeżdżający)

2 502,56

3 226,92

5 400

 

W stosunku do obecnie obowiązujących przepisów ustawy PIT nowelizacja przewiduje obniżenie najniższej stawki podatku w skali podatkowej z 18% na 17%. Obniżka dotyczyć będzie wszystkich podatników, którzy uzyskują dochody podlegające opodatkowaniu na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej (w tym emerytów i rencistów, a także przedsiębiorców, którzy w odniesieniu do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej nie wybrali podatku liniowego czy ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych).

Obniżona stawka podatku (17%) będzie miała zastosowanie już do dochodów uzyskanych od 1 października 2019 r.

Konsekwencją obniżenia stawki podatku z 18% na 17% są zmiany w art. 27 ust. 1a ustawy o PIT, który dotyczy kwoty zmniejszającej podatek (zmieniają się elementy wzoru, według którego jest ustalana wysokość kwoty zmniejszającej podatek dla określonej wysokości dochodów), a także zmiany w art. 32 ustawy o PIT, który określa sposób poboru zaliczek na podatek przez zakłady pracy.

Nowa skala podatkowa ze stawką 17% będzie miała następujący kształt:

 

Podstawa obliczenia podatku w złotychPodatek wynosi
ponaddo
 85 52817%minus kwota zmniejszająca podatek
85 528 14 539 zł 76 gr + 32% nadwyżki ponad 85 528

 

Kwota zmniejszająca podatek dla tej skali wyniesie:

  • 1 360 zł – dla podstawy obliczenia podatku nieprzekraczającej kwoty 8000 zł;
  • 1 360 zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 834 zł 88 gr × (podstawa obliczenia podatku – 8 000 zł) ÷ 5000 zł, dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 8 000 zł i nieprzekraczającej kwoty 13 000 zł;
  • 525 zł 12 gr – dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 13 000 zł i nieprzekraczającej kwoty 85 528 zł;
  • 525 zł 12 gr pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 525 zł 12 gr × (podstawa obliczenia podatku – 85 528 zł) ÷ 41 472 zł, dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 85 528 zł i nieprzekraczającej kwoty 127 000 zł.

Obniżona stawka podatku (17%) będzie miała zastosowanie już do dochodów uzyskanych od

1 października 2019 r.

Przy obliczaniu zaliczek na podatek (od dochodów rocznych nieprzekraczających kwoty 85 528 zł) będzie stosowana kwota zmniejszająca podatek w wysokości 525,12 zł. Po obniżeniu stawki podatku, kwota w tej wysokości, odpowiada dochodowi 3 089 zł (525,12 ÷ 17%).

Ponieważ ostateczne rozlicznie dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 ustawy o PIT następuje po zakończeniu roku podatkowego, a w przypadku tego rodzaju dochodów skalę podatkową odnosi się do podstawy obliczenia podatku ustalonej z uwzględnieniem dochodów uzyskanych od 1 stycznia do 31 grudnia roku podatkowego (a w razie preferencyjnego obliczenia dochodów małżonków – sumy dochodów obojga małżonków), do rocznego rozliczenia podatku za cały rok 2019 będzie miała zastosowanie odrębna skala podatkowa z najniższą stawką w wysokości 17,75%, o której mowa w przepisach przejściowych. Tak ustalona stawka podatku (17,75%) jest wynikową obowiązywania w trakcie roku 2019 zarówno stawki 18%, jak i stawki 17%.