Najnowsze formy wsparcia dla przedsiębiorców

|
Grupa Doradcza KDRC

Poniżej przedstawiamy najnowsze formy wsparcia dla przedsiębiorców. Część z nich jeszcze nie obowiązuje, ale na bieżąco monitorujemy etap ich wdrażania w danych instytucjach.

POLITYKA NOWEJ SZANSY

 • Ustawa o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorstw to najnowszy instrument w ramach Polityki Nowej Szansy.
 • Przedsiębiorcy w trudnej sytuacji ekonomicznej już za miesiąc będą mogli z niego skorzystać, nawet jeśli ta sytuacja powstała przed epidemią. Chodzi o  firmy w trudnościach,  przedsiębiorstwa w trakcie restrukturyzacji lub zmiany modelu biznesowego.
 • Operatorem Polityki Nowej Szansy jest Agencja Rozwoju.
 • Narzędzia wsparcia restrukturyzacji przedsiębiorstw to: pożyczka na okres do 6 miesięcy, która zapewni przedsiębiorcy płynność na czas potrzebny do opracowania planu restrukturyzacji lub przeprowadzenia sprawnej likwidacji; tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne w formie pożyczki na 18 miesięcy oraz pomoc na realizację planu restrukturyzacyjnego w formie pożyczki lub wejść kapitałowych zawartych na czas określony w planie restrukturyzacji.

DOPŁATY DO OPROCENTOWANIA KREDYTÓW OBROTOWYCH ODNAWIALNYCH I NIEODNAWIALNYCH PRZEZ BGK

 • Bank Gospodarstwa Krajowego oferuje dopłaty do oprocentowania kredytów obrotowych odnawialnych i nieodnawialnych – wsparcie udzielane jest w celu zapewnienia płynności finansowej firmom przeżywającym trudności w wyniku pandemii Covid-19.
 • Kredyt z dopłatą do oprocentowania będą mogli wnioskować wszyscy przedsiębiorcy, niezależnie od branży, oraz podmioty prowadzące działalność w sektorze produkcji podstawowej produktów rolnych.
 • Dzięki temu przedsiębiorca będzie spłacał tylko część odsetek: w przypadku MŚP (mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw) o 2 punkty procentowe mniej, w przypadku dużych podmiotów – o 1 p.p. mniej. Dopłata dotyczy tylko odsetek, przedsiębiorca nie może z niej pomniejszać rat kapitałowych.
 • Pomoc w formie dopłat może być łączona z pomocą publiczną w formie gwarancji i z pomocą de minimis.
 • Kredytów z dopłatą do oprocentowania będą udzielać banki, które podpiszą z BGK umowę współpracy.

KREDYTY PŁYNNOŚCIOWE Z UE

 • Kolejną szansą na dofinansowanie są kredyty płynnościowe z UE.
 • Pośrednikiem w ich uzyskaniu jest Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej.

Polscy przedsiębiorcy mogą skorzystać z unijnych pieniędzy w ramach programów:

 1. COSME – program na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw,
 2. Horyzont 2020 – program ramowy na rzecz badań naukowych i innowacji,
 3. EaSI – program na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych,
 4. Kreatywna Europa – program wspierający sektory kultury oraz kreatywnego,
 5. LIFE – program na rzecz środowiska i klimatu.

DOTACJE NA KAPITAŁ OBROTOWY DLA ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORCÓW

 • 31 lipca 2020 r. upływa termin przyjmowania wniosków na uzyskanie ww. dotacji.
 • Pomoc skierowana jest do średnich przedsiębiorców, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji ekonomicznej w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek wystąpienia pandemii COVID-19.
 • Celem naboru jest wsparcie utrzymania działalności gospodarczej średniego przedsiębiorcy, który na skutek wystąpienia pandemii COVID-19, w dniu udzielenia pomocy znajduje się w trudnej sytuacji lub odnotował spadek obrotów o co najmniej 30% w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku.
 • Otrzymane dofinansowanie firmy będą mogły przeznaczyć na koszty funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz te związane z finansowaniem kapitału obrotowego, tj. opłacenie mediów, najem powierzchni, zakup towarów czy ubezpieczenie działalności.
 • Nabór wniosków odbywa się drogą elektroniczną.

DOTACJE NA KAPITAŁ OBROTOWY DLA MIKRO I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW

 • Wsparcie na kapitał obrotowy dla mikro i małych przedsiębiorstw realizowane jest za pośrednictwem urzędów marszałkowskich.
 • W województwie zachodniopomorskim wciąż trwają przygotowania do uruchomienia ww. narzędzi wsparcia.