Nadzwyczajne przepisy ustawowe dla wymiaru sprawiedliwości

|
Grupa Doradcza KDRC

Poniżej przedstawiamy krótkie opracowanie ww. zagadnień:

  1. Wstrzymane terminy

Projekt zakłada również uregulowanie biegu terminów procesowych i materialnoprawnych oraz kształt niektórych stosunków prawnych w okresie zagrożenia epidemicznego. Przewiduje wstrzymanie nierozpoczętego i zawieszenie rozpoczętego biegu:

•    terminów przewidzianych przepisami prawa cywilnego, od zachowania których jest uzależnione udzielenie ochrony prawnej przed sądem;

•   terminów przedawnienia karalności czynu oraz przedawnienia wykonania kary w sprawach o przestępstwa, przestępstwa i wykroczenia skarbowe oraz w sprawach o wykroczenia;

•   terminów procesowych i sądowych w postępowaniach sądowych, w tym sądowo-administracyjnych, postępowaniach egzekucyjnych, karnych, karno-skarbowych, w sprawach o wykroczenia, administracyjnych, egzekucyjnych w administracji, a także terminów w innych postępowaniach prowadzonych na podstawie ustawy.

  1. Pomoc dla spółdzielców, członków wspólnot mieszkaniowych i spółek prawa handlowego

Kolejne zmiany mają na celu umożliwienie działania organom spółdzielni, w tym mieszkaniowych, oraz wspólnot mieszkaniowych i spółek prawa handlowego, których członkowie mogą być poddani kwarantannie. Wprowadzają one możliwość głosowania na piśmie lub za pośrednictwem środków komunikowania się na odległość.

  1. Nieczynne biura podawcze sądów

Zgodnie z zarządzeniami prezesa Sądu Szczecin-Centrum – w holu Sądu przy ul. Kaszubskiej wystawiona jest skrzynka podawcza do której można wrzucać pisma procesowe – w chwili obecnej nie funkcjonuje biuro podawcze sądu.