Mniej ograniczeń w obrocie nieruchomościami rolnymi

|
Grupa Doradcza KDRC

Ustawa o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz niektórych innych ustaw zmniejsza ograniczenia przy zakupie ziemi i obrocie nią – zarówno państwową, jak i prywatną. Po zmianach więcej podmiotów będzie mogło nabyć grunty rolne.

Rozszerzono katalog przypadków, w których nie będą stosowane przepisy ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Chodzi o nieruchomości rolne, m.in. w których grunty oznaczone w ewidencji gruntów i budynków, jako tereny pod stawami rybnymi, stanowią co najmniej 70% powierzchni nieruchomości.

Dzięki nowym rozwiązaniom – nie mając statusu rolnika indywidualnego – można będzie nabyć nieruchomość rolną np.:

  • o powierzchni mniejszej niż 1 ha,
  • w postępowaniu egzekucyjnym i upadłościowym,
  • w wyniku zniesienia współwłasności, podziału majątku wspólnego po ustaniu małżeństwa oraz podziału spadku,
  • w wyniku podziału, przekształcenia bądź łączenia spółek prawa handlowego.

W tych przypadkach nie będzie już potrzebna zgoda Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR) na nabycie nieruchomości rolnej.

Według nowych przepisów działki rolne i grunty do1 ha (dotychczas do 0,3 ha) położone w obrębie miast będzie więc mogła kupić osoba niebędąca rolnikiem.

Nowelizacja nie przewiduje ograniczeń co do liczby kupowanych działek w mieście, na terenach wiejskich natomiast na cele nierolne będzie można kupić tylko 1 działkę.

Gdy powierzchnia nabytej ziemi przekroczy 1 ha, trzeba będzie prowadzić działalność rolniczą i nie będzie można jej zbyć przez 5 lat (dotychczas 10 lat).

Zgodnie z ustawą, dowodem potwierdzającym osobiste prowadzenie gospodarstwa rolnego będzie pisemne oświadczenie prowadzącego to gospodarstwo (zrezygnowano z wymogu poświadczenia przez wójta, burmistrza czy prezydenta miasta).

Możliwe będzie zbycie takich gruntów przed upływem 5 lat za zgodą dyrektora Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR) w drodze decyzji administracyjnej,a nie sądowej.

KOWR nadal będzie miał prawo pierwokupu działki zarówno na wsi, jak i w mieście.

Ustawa rozszerza też katalog osób bliskich, na rzecz których może być zbyta nieruchomość, o rodzeństwo rodziców i pasierbów.

Za zgodą dyrektora KOWR nieruchomości rolne będą mogły nabywać uczelnie na cele dydaktyczne, a państwowe lub samorządowe osoby prawne – na cele publiczne.