Mieszkanie bez wkładu własnego

|
Grupa Doradcza KDRC

Państwo za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego będzie gwarantować wkład własny nawet do 20%, do kwoty 100 tys. zł, przez okres minimalnie 15 lat. Z programu mogą skorzystać zarówno single, pary, małżeństwa, jak i rodziny z dziećmi.

GWARANTOWANY KREDYT MIESZKANIOWY

Rozwiązanie, które ma zwiększyć dostępność finansowania własnego mieszkania, wejdzie w życie 27 maja br. Obejmie ono 3 grupy osób:

  • te, które chcą mieć swoje pierwsze mieszkanie z rynku pierwotnego,
  • te, które szukają mieszkania na rynku wtórnym, społecznym,
  • te, które chcą wybudować własny dom.

Program kierowany jest do osób, które posiadają zarobki umożliwiające spłatę kredytu hipotecznego na zakup lub budowę mieszkania zaspokajającego potrzeby mieszkaniowe, ale jednocześnie nie mają środków na wymagany wkład własny. Gwarantowany kredyt mieszkaniowy nie jest więc instrumentem przeznaczonym dla gospodarstw domowych o niskich dochodach. Można uzyskać kredyt o 100% wartości mieszkania, mając zdolność do obsługi takiego zobowiązania.

Program wprowadza możliwość objęcia gwarancji części kredytu hipotecznego zaciąganego na zakup mieszkania. Objęta gwarancją BGK część kredytu może stanowić nie mniej niż 10% i nie więcej niż 20% wydatków, na które zaciągany jest kredyt (wartości nieruchomości). Gwarancja zastępuje wymóg wniesienia wkładu własnego.

Kwota gwarantowanej części kredytu nie może być wyższa niż 100 tys. zł.

Gwarantowany kredyt mieszkaniowy będzie udzielany do wysokości 100% ceny zakupu mieszkania lub kosztów budowy domu jednorodzinnego (np. koszt zakupu nieruchomości gruntowej w celu budowy na niej tego domu czy wydatków na dokończenie trwającej już budowy). W przypadku kredytu finansującego również koszt wykończenia lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego wskaźnik ten może być nawet wyższy niż 100%, ponieważ kredyt będzie mógł sfinansować również wydatki ponoszone w związku z wykończeniem mieszkania.

Gwarantowany kredyt mieszkaniowy będzie mógł być udzielony w walucie polskiej. Dzięki temu nie wystąpią ryzyka kursowe.

Ustawa z dnia 1 października 2021 r. o gwarantowanym kredycie mieszkaniowym zawiera mechanizmy, które ograniczają ryzyko stymulowania wzrostu cen mieszkań, tj. maksymalny limit ceny (w tym wkładu budowlanego) w przeliczeniu na 1 m2 powierzchni użytkowej finansowanego mieszkania. 

Kredyt będzie udzielany na minimum 15 lat.

Gwarantowanych kredytów mieszkaniowych będą udzielać banki, które zawrą w tym zakresie umowę z BGK. Procedura zależeć będzie od banku udzielającego kredytu. Co do zasady jest to taki sam kredyt hipoteczny, jak kredyt udzielany z wkładem własnym. Jedyna różnica to obowiązek przedstawienia oświadczeń potwierdzających spełnianie warunków do skorzystania z programu (pod rygorem odpowiedzialności karnej).

Warunkiem uzyskania kredytu gwarantowanego jest brak prawa własności mieszkania lub domu jednorodzinnego przez osoby wchodzące w skład danego gospodarstwa domowego. Wyjątek stanowią rodziny z co najmniej dwojgiem dzieci – w czasie zaciągnięcia kredytu mogą mieć jedno inne mieszkanie, przy czym w przypadku rodzin z dwojgiem dzieci nie większe niż 50 m2, rodzin z trojgiem dzieci nie większe niż 75 m2, rodzin z czworgiem dzieci nie większe niż 90 m2; rodziny posiadające pięcioro lub więcej dzieci limit metrażowy nie obowiązuje. Warunek ten nie odnosi się do posiadania prawa własności mieszkania lub domu jednorodzinnego w przeszłości, chyba że zbycie nieruchomości nastąpiło w drodze darowizny na rzecz osoby zaliczanej do I albo II grupy podatkowej w okresie 5 lat poprzedzających złożenie wniosku o udzielenie gwarantowanego kredytu mieszkaniowego.

W razie pozostawania w związku nieformalnym można wspólnie ubiegać się o gwarantowany kredyt mieszkaniowy, jeżeli osoby będące w takim związku wychowują wspólnie dziecko/dzieci. W przypadku zaś osób będących w związku nieformalnym, niewychowujących wspólnie dzieci, można ubiegać się o przyznanie gwarantowanego kredytu mieszkaniowego odrębnie jako jednoosobowe gospodarstwa domowe.

Nie ma limitu wieku beneficjenta ani powierzchni użytkowej nabywanego mieszkania, finansowanego gwarantowanym kredytem mieszkaniowym.

Także obcokrajowcy mogą ubiegać się o gwarantowany kredyt mieszkaniowy, jeśli spełnione zostaną warunki określone w ustawie. Jeżeli obcokrajowiec prowadzi gospodarstwo domowe poza terytorium RP wspólnie z osobą posiadającą polskie obywatelstwo, to razem mogą ubiegać się o udzielenie kredytu. W przypadku prowadzenia gospodarstwa domowego na terytorium RP nie ma takiego wymogu, tj. kredyt może zostać udzielony także singlowi nieposiadającemu obywatelstwa polskiego.

SPŁATA RODZINNA

Z gwarantowanym kredytem mieszkaniowym jest połączona tzw. spłata rodzinna. W miarę jak powiększać będzie się rodzina, BGK pomoże w spłacie części gwarantowanego kredytu mieszkaniowego. Spłata rodzinna to jednorazowa spłata części kapitału takiego kredytu za kredytobiorcę. Może z niej skorzystać kredytobiorca gwarantowanego kredytu mieszkaniowego, którego gospodarstwo domowe powiększy się w okresie spłaty tego kredytu o drugie albo kolejne dziecko. Wyniesie ona w przypadku przyjścia na świat drugiego dziecka w rodzinie – 20 tys. zł, a po urodzeniu się trzeciego dziecka i kolejnego – 60 tys. zł.

Warunkiem spłaty rodzinnej jest jednak, że w dniu spłaty nie można być właścicielem innego mieszkania niż zakupione z wykorzystaniem gwarantowanego kredytu mieszkaniowego.

Ustawa nie przewiduje obejmowania gwarancją ani spłatą rodzinną zaciągniętych już wcześniej kredytów przeznaczonych na nabycie mieszkań.

Skorzystanie ze spłat rodzinnych przez obcokrajowca możliwe jest wyłącznie w sytuacji prowadzenia gospodarstwa domowego na terytorium RP i nieposiadania lokalu mieszkalnego innego niż nabyty lub wybudowany z wykorzystaniem gwarantowanego kredytu mieszkaniowego.