Meldunek przez internet

|
Grupa Doradcza KDRC

Jeśli ktoś zmienia miejsce zamieszkania lub wrócił z zagranicy, musi się zameldować najpóźniej w 30. dniu od przybycia do miejsca zamieszkania. Teraz może skorzystać z usługi meldunku przez internet.

Jeżeli zainteresowany na stałe mieszka pod konkretnym adresem – powinien zameldować się na pobyt stały. Jeśli zaś tymczasowo mieszka pod innym adresem niż adres swojego zameldowania i będzie tam mieszkał dłużej niż 3 miesiące (ale nie chce zmieniać obecnego adresu zameldowania) – powinien zameldować się tam na pobyt czasowy. Równocześnie można mieć jedno miejsce pobytu stałego i jedno miejsce pobytu czasowego.

Nie trzeba przy tym iść do urzędu. E-meldunek to jedna z uruchomionych przez Ministerstwo Cyfryzacji e-usług.

Należy wejść na stronę www.obywatel.gov.pl, wybrać sekcję „Meldunek” i kliknąć przycisk „Zamelduj się”. System przeniesie użytkownika na stronę Profilu Zaufanego. Trzeba zalogować się na swoje konto.

Następnie należy wybrać rodzaj pobytu, na jaki chce się dokonać zameldowania, oraz zaznaczyć, kogo chce się zameldować. Trzeba też wypełnić pozostałe pola i dołączyć odpowiednie dokumenty, tj. elektroniczną wersję (skan) jednego z dokumentów potwierdzających tytuł prawny do mieszkania (np. umowy cywilnoprawnej, odpisu z księgi wieczystej albo wyciąg z działów I i II księgi wieczystej, decyzji administracyjnej, orzeczenia sądu), a w razie braku tytułu prawnego: oświadczenia właściciela lub innego podmiotu, który ma tytuł prawny do mieszkania, potwierdzające pobyt wnioskodawcy w lokalu, oraz dokumentu, który potwierdza tytuł prawny do mieszkania uprawnionego.

Jeśli wnioskodawca zaznacza, że chce dostać zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt czasowy, powinien dołączyć dokument, który potwierdzi płatność za to zaświadczenie. Wydanie zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt stały jest bezpłatne, a na pobyt czasowy – kosztuje 17 zł.

Na koniec należy sprawdzić i podpisać wniosek elektronicznie. Formularz wysyła się do urzędu gminy, na terenie której mieszka zainteresowany. Potwierdzenie złożenia wniosku wnioskodawca otrzyma na swoją skrzynkę ePUAP.

Jeśli składając wniosek online dołączymy wszystkie potrzebne dokumenty – urzędnik zamelduje nas od razu po otrzymaniu zgłoszenia. Jeżeli dołączamy skany dokumentów – możemy zostać poproszeni o ich oryginały. Warto więc sprawdzać swoją skrzynkę na ePUAP, by nie przegapić wiadomości z urzędu.