Likwidacja działalności gospodarczej

|
Grupa Doradcza KDRC

Jakie są obowiązki w PIT przy likwidacji działalności?

W przypadku likwidacji działalności gospodarczej, w zależności od wybranej formy opodatkowania, podatnik zobowiązany jest:

a) skala podatkowa lub jednolita 19% stawka podatku:

 • sporządzić spis z natury;
 • w ciągu 14 dni dokonać wyceny towarów i innych składników objętych spisem; 
 • wpisać spis z natury do księgi przychodów i rozchodów;
 • na dzień likwidacji sporządzić wykaz składników majątku, w tym wytworzonych przez podatnika;
 • wpłacić podatek za ostatni miesiąc (okres) prowadzenia działalności;
 • złożyć deklarację wg ustalonego wzoru dokonując rozliczenia rocznego i zapłaty podatku;

b) ryczałt od przychodów ewidencjonowanych:

 • na dzień likwidacji sporządzić wykaz składników majątku, w tym wytworzonych przez podatnika;
 • wpłacić podatek za ostatni miesiąc (okres) pro-wadzenia działalności wg określonych zasad i we właściwym terminie;
 • złożyć deklarację wg ustalonego wzoru doko-nując rozliczenia rocznego i zapłaty podatku.

c) karta podatkowa:

 • najpóźniej w terminie 7 dni od daty likwidacji działalności gospodarczej powiadomić naczelnika urzędu skarbowego na formularzu PIT-16Zo likwidacji działalności;
 • na dzień likwidacji sporządzić wykaz składników majątku, w tym wytworzonych przez podatnika;
 • wpłacić podatek za ostatni miesiąc (okres) pro-wadzenia działalności;
 •  po roku podatkowym, w terminie do 31 stycznia złożyć deklarację wg ustalonego wzoru (PIT-16A).

W razie likwidacji działalności gospodarczej, ustalając dochód do opodatkowania za ostatni miesiąc działalności, podatnicy nie mają obowiązku ustalenia zaliczki z uwzględnieniem różnic remanentowych na dzień likwidacji. Obowiązek ustalenia dochodu z uwzględnieniem sporządzonego remanentu powstaje tylko w sytuacjach przewidzianych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, czyli remanentu sporządzonego na koniec miesiąca z woli podatnika lub na zarządzenie naczelnika urzędu skarbowego.

W sytuacji likwidacji działalności gospodarczej przez osobę, która prowadzi ją na własne nazwisko, ustalając dochód do opodatkowania podatnik ten stosuje zasady rozliczenia zgodnie z wybraną przez siebie formą opodatkowania. Natomiast w przypadku likwidacji spółki osobowej bądź wystąpienia z takiej spółki wspólnika (który zaprzestaje w niej wykonywać działalność), tylko otrzymane środki pieniężne mają wpływ na wysokość dochodu do opodatkowania, z tą różnicą, że zasady te obowiązują podatników opodatkowanych na zasadach ogólnych lub podatkiem liniowym, oraz jeżeli otrzymane środki pieniężne dotyczą:

 • wystąpienia ze spółki osobowej – wtedy są opodatkowane w nadwyżce nad dochodem/przychodem już opodatkowanym przez cały okres, w którym wspólnik działał w tej spółce; ustalając dochód do opodatkowania (w przypadku środków pieniężnych otrzymanych w związku z wystąpieniem ze spółki osobowej), uwzględnia się wydatki na nabycie lub objęcie prawa do udziałów w takiej spółce;
 • likwidacji spółki osobowej – wówczas są wyłączo-ne z przychodów do opodatkowania.