Lifting “Nowego Ładu”

|
Grupa Doradcza KDRC

Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw została ostatecznie przyjęta przez Sejm 9 maja br.

Wśród nowych rozwiązań znalazły się m.in. następujące: 

 • obniżenie stawki PIT z 17% do 12%;
 • likwidacja tzw. ulgi dla klasy średniej; będzie można ją jednak zastosować wyjątkowo przy rozliczeniu za rok podatkowy 2022, jeżeli okaże się dla podatnika korzystniejsza niż nowe zasady;
 • możliwość odliczenia części składek zdrowotnych przez przedsiębiorców na podatku liniowym, ryczałcie i karcie podatkowej;
 • likwidacja ulgi w wysokości 1500 zł dla rodziców samotnie wychowujących dzieci i przywrócenie możliwości preferencyjnego rozliczenia dla osób samotnie wychowujących dzieci; samotni rodzice wychowujący niepełnosprawne dziecko będą mogli obliczać podatek w podwójnej wysokości od połowy dochodu, pozostali – odliczą tylko 1,5 kwoty zmniejszającej podatek; preferencyjne rozliczenie w przypadku samotnych rodziców oznacza zatem, że skorzystają oni z 1,5 kwoty wolnej, czyli 45 tys. zł (samotni rodzice wychowujący dziecko z niepełnosprawnościami skorzystają zaś z podwójnej kwoty wolnej, tj. 60 tys. zł); po poprawkach Senatu prawa osoby samotnie wychowującej dziecko do wspólnego  opodatkowania się z tym dzieckiem nie wyłącza okoliczność, iż wychowuje ona wraz z drugim rodzicem albo opiekunem prawnym co najmniej jedno dziecko, w tym również gdy dziecko jest pod opieką naprzemienną, w związku z którą obydwojgu rodzicom zostało ustalone świadczenie wychowawcze; osoba samotnie wychowująca dziecko albo dzieci może, na wniosek wyrażony w zeznaniu podatkowym, zastosować jednak do dochodów (przychodów) uzyskanych w roku 2022 wspomnianą ulgę w wysokości 1500 zł, obowiązującą do końca czerwca br.;
 • szereg innych preferencji prorodzinnych, w tym np. zmiana kryterium dochodu pełnoletniego uczącego się dziecka – zwiększenie kwoty dochodów, jakie może osiągnąć dziecko bez utraty preferencji podatkowych przez rodziców (z 3089 zł do 16 061,28 zł w 2022 r. – tj. do 12-krotności renty socjalnej), jak też zmiana katalogu dochodów małoletniego dziecka, które dolicza się do dochodów rodzica – rozdzielenie renty rodzinnej od dochodów rodzica, renty rodzinne małoletnich dzieci nie będą doliczane do dochodów rodziców, dzięki czemu dziecko skorzysta z kwoty wolnej;

Nowelizacja np. likwiduje ulgę dla klasy średniej, chyba że jest w 2022 r. korzystniejsza dla podatnika.

 • możliwość ponownego wyboru rozliczenia na skali podatkowej przez tych przedsiębiorców, którzy wybrali podatek liniowy lub ryczałt; przedsiębiorcy, którzy chcieliby powrócić na skalę podatkową, a na początku roku wybrali podatek liniowy lub ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, będą zatem mogli to zmienić w trakcie roku podatkowego 2022;
 • ujednolicenie terminów rocznego rozliczenia PIT; zeznania: PIT-37, PIT-36, PIT-36S, PIT-28, PIT-28S, PIT-36L, PIT-36LS, PIT-39, PIT-38 będą składane w terminie od 15 lutego do 30 kwietnia;
 • uchylenie mechanizmu odroczenia poboru i wpłaty zaliczek na podatek dochodowy w 2022 r.;
 • fakultatywny wzór PIT-2, w którym zawierać się będą oświadczenia i wnioski mające wpływ na obliczenie zaliczki;
 • brak składki zdrowotnej od renty małoletnich dzieci oraz od wynagrodzenia osób powołanych do realizacji obowiązków społecznych lub obywatelskich – do 6000 zł wynagrodzenia rocznie;
 • rozszerzenie tzw. zerowych ulg (PIT-0) o zasiłki macierzyńskie;

Od 1 stycznia 2023 r. wprowadzona zostanie możliwość dzielenia kwoty wolnej w zaliczkach na maksymalnie 3 płatników oraz rozliczania jej w tytułach, w których dotychczas nie była uwzględniana przez płatników.

 • nowe zasady składania informacji o liczbie dzieci dla podatników korzystających z ulgi dla rodzin 4+;
 • uelastycznienie zasad stosowania kwoty wolnej od podatku (tj. 1/12 kwoty zmniejszającej podatek). Od 1 stycznia 2023 r. wprowadzona zostanie możliwość dzielenia kwoty wolnej w zaliczkach na maksymalnie 3 płatników oraz rozliczania jej w tytułach, w których dotychczas nie była uwzględniana przez płatników, np. przy umowach zlecenia; podatnicy mający kilka różnych źródeł dochodu równocześnie będą więc mogli upoważnić maksymalnie 3 płatników (pracodawców, zleceniodawców, ZUS) do zmniejszania zaliczek na PIT o 3600 zł; w wypadku jednej umowy kwota zmniejszająca podatek wyniesie 300 zł miesięcznie, dwóch – po 150 zł, a przy trzech po 100 zł;
 • brak odpowiedzialności pracodawcy w razie nieprawidłowego pobrania zaliczek na PIT z uwagi na błędną informację przekazaną przez pracownika;
 • ulga na zabytki wyłącznie na renowację, konserwację i remonty. Dojdzie też warunek formalny – z ulgi skorzystać będzie można po zatwierdzeniu remontu przez konserwatora zabytków;
 • podniesienie wysokości limitu odpisu na rzecz organizacji pożytku publicznego z 1 do 1,5%.

Ustawa pozostawia bez zmian korzystne rozwiązania, które zaczęły obowiązywać od 1 stycznia 2022 r., w tym m.in. wyższą kwotę wolną (30 tys. zł) i wyższy próg podatkowy (120 tys. zł). Określa też zasady wyrównania ubytku dochodów jednostek samorządów terytorialnych z PIT.

Nowelizacja wchodzi w życie w zasadzie 1 lipca br.