Kto dostanie zwrot z ZUS po zmarłym?

|
Grupa Doradcza KDRC

Środki zgromadzone na subkoncie w ZUS podlegają dziedziczeniu, na zasadach zbliżonych jak środki zgromadzone w OFE. Reforma emerytalna w 2014 r. nie zmieniła reguł dziedziczenia. Ta część składki emerytalnej, co do której mamy wybór: ZUS czy OFE, będzie podlegała dziedziczeniu na takich samych zasadach, niezależnie od tego, jaką podejmiemy decyzję.

ZUS przedstawił ogólne zasady dziedziczenia subkonta ubezpieczonego.

Od maja 2011 roku, w ramach konta ubezpieczonego będącego członkiem OFE, w ZUS prowadzone jest subkonto. Środki w ramach II filaru, poczynając od składki za maj 2011 r., były dzielone na składki przekazywane do OFE oraz na składki ewidencjonowane na indywidualnym subkoncie ubezpieczonego.

Zakład przekazuje do wybranego przez ubezpieczone-go OFE środki w wysokości 2,92% podstawy wymiaru składek, natomiast na subkoncie ewidencjonowane są środki w wysokości 4,38% podstawy wymiaru składek.

Tak było do zmian emerytalnych wprowadzonychw 2014 roku. Obecnie nie trzeba być członkiem OFE, aby posiadać subkonto w ZUS. Członkostwo w OFE jest już nieobowiązkowe, a osoby, które wchodzą na rynek pracy mają 4 miesiące na podjęcie decyzji.

Jeśli nie dokonają wyboru funduszu, część ich składki emerytalnej, w wysokości 7,3% podstawy wymiaru, będzie zapisana tylko na subkoncie w ZUS.

Środki zgromadzone na subkoncie w ZUS podlegają dziedziczeniu, podobnie jak środki zgromadzone w OFE. Reforma emerytalna w 2014 r. nie zmieniła zasad dziedziczenia. Ta część składki emerytalnej, codo której mamy wybór ZUS, czy OFE, będzie podlegać dziedziczeniu na takich samych zasadach, niezależnie jaką podejmiemy decyzję.

Środki zewidencjonowane na subkoncie, inaczej niż środki zgromadzone w ZUS na I filarze, podlegają podziałowi/wypłacie w razie śmierci, rozwodu czy unieważnienia małżeństwa osoby, dla której Zakład prowadzi subkonto.

Jeśli ubezpieczony posiada subkonto w ZUS i jednocześnie jest członkiem OFE, proces podziału środków rozpoczyna się w funduszu emerytalnym. OFE ma obowiązek zawiadomić Zakład w ciągu 14 dni od podziału zarówno o osobach, na rzecz których nastąpił podział środków zgromadzonych na rachunku w otwartym funduszu emerytalnym, jak i o ich udziale w tych środkach. Podział środków na subkoncie jest więc konsekwencją podziału składek zgromadzonych w OFE. Po tym jak do Zakładu wpłynie stosowne zawiadomienie z funduszu emerytalnego, ZUS ma 3 miesiące na podział środków zapisanych na subkoncie.

Inaczej przebiega proces, jeśli ubezpieczony posiada subkonto w ZUS i nie jest członkiem OFE. W razie rozwodu, unieważnienia małżeństwa albo w przypadku śmierci osoby, dla której Zakład prowadzi subkonto, podziału dokonuje sam Zakład na zasadach określonych w przepisach o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych.

Taki podział dotyczy środków zapisanych na subkoncie osób ubezpieczonych, które weszły na rynek pracy po 1 lutego 2014 r. i nie zawarły umowy z funduszem emerytalnym – ale nie tylko. ZUS będzie dokonywał podziału środków, bez inicjowania tego procesu przez fundusz emerytalny, także w przypadku osób, dla których całość środków zgromadzonych w OFE zostanie przekazana w ramach „suwaka bezpieczeństwa”.

Zgodnie z przepisami ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, Zakład informuje ubezpieczonego, który nie zawarł umowy z otwartym funduszem emerytalnym, o obowiązku złożenia pisemnego oświadczenia o stosunkach majątkowych między nim a jego współmałżonkiem oraz o tym, że może wskazać osoby uprawnione do otrzymania środków po jego śmierci.

Środki na subkoncie będą dzielone na podstawie złożonego przez ubezpieczonego oświadczenia i wskazania, na wniosek osoby uprawnionej do tych środków.

Środki zgromadzone na subkoncie zmarłego, które nie zostaną podzielone w zakresie, w jakim środki te stanowiły przedmiot małżeńskiej wspólności majątkowej, przekazywane są osobom wskazanym przez zmarłego, a jeśli ich nie ma – środki wchodzą w skład spadku. Wystarczy przyjść do ZUS i złożyć odpowiedni wniosek.

Jeśli ubezpieczony złożył w Zakładzie informację o osobach uprawnionych do otrzymania środków po jego śmierci, bądź też OFE ją przekazało (po wycofaniu całości środków w efekcie suwaka bezpieczeństwa), po zewidencjonowaniu w Kompleksowym Systemie Informatycznym ZUS informacji o zgonie ubezpieczonego posiadającego subkonto, Zakład dokonuje weryfikacji, czy ubezpieczony wskazał osobę/y uprawnione do otrzymania środków zgromadzonych na subkoncie po jego śmierci. Jeżeli ubezpieczony dokonał takiego wskazania, ZUS zawiadamia osoby uprawnione/współmałżonka o możliwości złożenia wniosku o wypłatę środków.

Po złożeniu przez osoby uprawnione prostego wnio-sku wraz z kompletem załączników, Zakład – w ter-minie 3 miesięcy – dokona wypłaty środków.