Konsekwencje działalności nierejestrowej

|
Grupa Doradcza KDRC

Jakie są konsekwencje prowadzenia działalności nieewidencjonowanej?

W okresie prowadzenia działalności nieewidencjonowanej, tak jak w okresie korzystania z ulgi na start, podmiot nie podlega ubezpieczeniom społecznym, a w związku z tym nie korzysta z ochrony, którą te ubezpieczenia gwarantują – nie ma prawa do świadczeń m.in. w razie choroby lub macierzyństwa. Okres prowadzenia przez niego nieewidencjonowanej działalności nie będzie także uwzględniony przy ustalaniu prawa do świadczeń emerytalno- rentowych lub świadczeń przysługujących członkom jego rodziny. Nie będzie on mógł również ubiegać się o długoterminowe świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego ani członkowie jego rodziny (w przypadku jego śmierci), ponieważ nie podlega on ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowym, a tym samym ubezpieczeniu wypadkowemu.

Przykład:
Pani Julia od maja 2018 r. prowadzi działalność nieewidencjonowaną. Jej przychód z tego tytułu wynosi 900 zł miesięcznie, czyli nie przekracza 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia. W czerwcu 2018 r. pani Julia w czasie wykonywania swoich obowiązków wynikających z prowadzonej działalności miała wypadek. Zgłosiła wniosek o rentę z tytułu niezdolności do pracy w związku z wypadkiem przy pracy. Z uwagi na to, że pani Julia w dniu, w którym uległa wypadkowi przy pracy nie podlegała ubezpieczeniu wypadkowemu, nie możemy jej przyznać renty wypadkowej.

Więcej na stronie ZUS.